Monster bride: puettavat tekstiiliveistokset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Tämä taiteen maisterin opinnäyte koostuu produktiivisesta sekä tutkimuksellisesta osuudesta. Tutkimuksellinen osuus, jonka teoreettiseen kontekstiin produktiivinen työ sijoittuu, on jaettu taiteelliseen prosessiin sekä työprosessiin. Prosessit käsittelevät visuaalisia ja ajatusmaailmallisia inspiraation lähteitä. Opinnäytteessä esitellään myös uusi metodi, jota avataan työprosessin kautta. Produktiivinen osuus koostuu kuudesta puettavasta tekstiiliveistoksesta, jotka voidaan esittää naistenvaatemalliston asukokonaisuuden muodossa. Tämä työ pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen, jossa käydään läpi mallistooni vaikuttanutta tematiikkaa. Kirjallisen osuuden alussa keskityn käsittelemään Mary Shelleyn Frankenstein-romaania ja sen innoittamana kehittämääni jatkotarinaa, johon mallistoni pohjautuu. Tämän jälkeen käyn läpi vuosien 1840-1965 välisen ajan morsius- ja surupukeutumista ja sen trendejä. Kirjallisen osuuden lopuksi pohdin kauneuden ja muodon estetiikkaa ja siihen liittyviä aspekteja yhteiskunnan, kulttuurin ja matematiikan näkökulmista. Opinnäytteessäni ei varsinaisesti etsitä vastausta mihinkään tiettyyn kysymykseen, vaan tutkitaan erilaisia metodeja muilta taiteenaloilta ja niiden soveltamista vaatteiden luomisessa. Tästä konkreettisena esimerkkinä käytän savenveistoa, jota käsitellään Uudet metodit -osiossa. Tässä osiossa esittelen myös taitelijoiden Berlinde De Bruyckere ja Christon töitä, joissa on käytetty perinteisestä poikkeavia metodeja. Tutkimuksellisessa osuudessa esittelen neljä aikaisemmin tehtyä opinnäytettä, joiden avulla pyrin tukemaan ja avaamaan opinnäytteeni kirjallisen osuuden teoreettista puolta sekä sen johtopäätelmiä.   Teoreettisen taustatyön välissä syntynyt vaatemallisto koostuu ihmiskeholle suunnattuista kotelomaisista morsius- ja surupuvuista, jotka voidaan tulkita sekä tekstiiliveistoksina että vaatteina. Malliston kaavat on luotu 1/2 kokoisten saviveistosten pohjalta ja digitaalisesti suurennettu ihmiskeholle sopiviksi. Mustavalkoista värimaailmaa edustavien vaatteiden materiaalina on pääosin käytetty sisältäpäin nylonilla tuettua, pitsillä ja satiinilla päällystettyä vaahtomuovia. Opinnäytteeni lopussa esittelen valmiin mallistoni. Kerron siinä tarkemmin jokaisen asun muotoilusta sekä malliston saamasta vastaanotosta.

This Master of Arts’ thesis consists of a productive part as well as a written research part. The research part in which theoretical context the productive work is based on, is divided into an artistic process and a work process. These processes deal with the sources of visual and ideological inspirations, as well as a new method developed for the collection, that opens up through the work process. The productive part consists of six wearable textile sculptures, which can be presented in the form of a set of women's clothing. This thesis is based on a literature review that goes through sources that inspired the collection. At first, it shows a self invented story (in which the collection is based) that has taken influences from Mary Shelley’s Frankenstein novel. Secondly, the written part reviews the clothing and trends of bridal and mourning dresses from 1840 to 1965. Lastly, it discusses the aesthetics of beauty and form through different perspectives such as society, culture and mathematics. The thesis does not seek an answer to a particular question, but explores methods in other fields and how their means can be applied to the creation of clothes. The New Methods section introduces this through clay carving. The theories used in this thesis are supported by the work of two artists, Berlinde De Bruyckere and Christon, which have used uncommon methods. Work process section introduces how the collection was made and each phase is reviewed step by step. This thesis also presents four previous theses, which aim to support and clarify the theoretical side of the written part as well as the conclusions. The clothing collection that was created between the theoretical background work reflects cocoon like bridal and mourning dresses that made for the human body and can be interpreted as textile sculptures as well as clothing. The clothing patterns in the collection are created from 1/2 size clay sculptures which have been digitally enlarged to fit the human body. The clothing is mostly made of foam that is coated with black and white lace and satin and are internally supported with nylon. The end of the written work presents the finished collection and also how the shapes of each outfit have been reached. This part also goes through the design of each outfit and presents the reception received by the collection.
Description
Supervisor
Niinimäki, Kirsi
Thesis advisor
Peltonen, Elina
Keywords
muoti, tekstiiliveistos, vaatemallisto, morsiuspuku, surupukeutuminen, kuvanveisto
Citation