Tehostetuotannon kursseja kehittämässä - Toimintatutkimus opetuksen suunnittelusta ammatilliseen koulutukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
69 + 1
Series
Abstract
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää visuaalisten tehosteiden (engl. visual effects tai VFX) suunnittelun ja toteuttamisen työnkulkuun perehdyttävää kurssikokonaisuutta. Kehityksen kohteena ollut kokonaisuus sisältyy Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon Animaatio- ja tehostetuotannon tutkinnon osaan. Opettajana toteutettu kehitystyö ja sen tulosten soveltaminen tapahtui Stadin ammattiopiston Muotoilijankadun toimipisteessä Helsingissä. Kehitystyö keskittyi pääasiassa kokonaisuudelle toimivan rakenteen löytämiseen, visuaalisten tehosteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavan orientaatioperustan muotoilemiseen ja opiskelijoiden motivaatiota lisäävien tekijöiden pohtimiseen. Motivaatiota tarkasteltiin tavoiteorientaatioteorioita apuna käyttäen. Kurssikokonaisuuden opetusmenetelmänä käytettiin ongelmalähtöistä projektioppimista. Toimintatutkimukselle tyypillisesti kehitystyön tavoitteet nousivat käytännön ongelmista ja niiden kehitystarpeista. Kurssikokonaisuus on kehittynyt vaiheittaisesti ja aineistoa on kertynyt kahdelle eri opiskelijaryhmälle toteutetuista kurssikokonaisuuksista. Tutkimuksen aineistoa kerättiin opiskelijoiden kurssipalautteiden, oppimisen arviointiin liittyvän havainnoinnin ja koetuotannon toteuttamisen muodossa. Kehitystyön tuloksina syntyi kurssikokonaisuuden suunnitelma, opiskelijoiden orientointia varten kehitetty orientaatioperusta, sekä sen esittelemisessä käytettävää materiaalia. Palautekyselyaineistosta nousi esiin hyödyllisiä kehitysehdotuksia kokonaisuuden toteuttamiselle ja mielenkiintoisia löydöksiä motivaation, orientoituneisuuden ja palautteen positiivisuuden yhteyksistä. Kurssikokonaisuus kehittyi huomattavasti jo tutkimuksen aineiston keruun aikana kahdelle eri opiskelijaryhmälle toteutettujen kokonaisuuksien välillä. Kehitystyöstä ja tutkimuksen tekemisestä on ollut konkreettista hyötyä opettajan työn sujumiselle ja ennen kaikkea opiskelijoiden oppimiselle. Kehitystyön myötä kurssikokonaisuudelle on löytynyt toimiva rakenne ja kurssikokonaisuuden aihealueesta on noussut esiin ydinsisältöjä, joita painotetaan opetuksessa ja tehtävänannoissa. Pienryhmien koko ja työtehtävien jako ryhmien sisällä on myös optimoitunut. Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää apuna samankaltaisten opintokokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Description
Supervisor
Vuori, Rasmus
Thesis advisor
Leinonen, Teemu
Keywords
visuaaliset tehosteet, ammatillinen koulutus, 3D-animaatio, orientaatio, motivaatio, tehostetuotanto
Other note
Citation