Increasing Flexibility by Environment Scanning of the Early Signs of Change in the Complex Environment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2014-05-16
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
75 + app. 87
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 60/2014
Abstract
The new and distinctive features of the environment at the end of the century will be increasing in volatility with a growing number of climate-related extreme events and increasing uncertainty. The global economic system will be characterized by complex interdependencies. Traditional strategy building and foresight have developed means for anticipation, but in this challenging environment there is a need for additional means of increasing the flexibility of organizations. This thesis explores the horizon scanning and information acquisition process as a means for  increasing organizations' readiness for change. The aim of the study is to propose a theory based construct of information filters for environment scanning and to describe the impact of the filter on outcomes of the horizon scanning process. The study was conducted by combining grounded theory methodology with case study designs. The four case studies were analyzed in order to collect an in-depth understanding of the filtering impact within various filter settings. The thesis contributes to current theoretical and practical understanding in horizon scanning and anticipative strategy building in two ways. First the study developed the existing information filter theories further so that the extended theory presented includes the requirements of the complexity of the environment in the filtering process. Second the study summarized the theoretical  understanding into a pragmatic filter construct that is easy to modify according to the needs of the strategy process.

Lisääntyvä syklisyys ja nopeat volyymivaihtelut nousevat globaalin toimintaympäristön tyypillisiksi piirteiksi lähes kaikilla toimialoilla  vuosisadan loppuun mennessä.  Ilmaston muutos johtaa säiden ääri-ilmiöiden lisääntymiseen ja poliittisen ilmapiirin muutokset  nekin lisäävät epävarmuutta. Monimutkaiset keskinäiset riippuvuudet leimaavat maailmantalouden kehitystä.  Perinteinen strateginen suunnittelu ja ennakointi käyttävät erilaisia keinoja epävarmuuden hallintaan, mutta tässä haastavassa ympäristössä organisaatioiden on kehitettävä ja otettava käyttöön uusia menetelmiä, jotka lisäävät organisaatioiden muutosjoustavuutta ja reagointinopeutta. Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan toimintaympäristön seuranta- ja tiedonhankintaprosessia  yhtenä mahdollisena keinona organisaation muutosvalmiuden kehittämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on luoda teoriaan perustuva rakenne, joka auttaa ymmärtämään toimintaympäristön seurannassa käytettyjen menetelmien suodatinominaisuuksia ja niiden vaikutusta lopputulokseen. Tutkimusmenetelma on tapaustutkimus, jonka tuottaman tiedon avulla luodaan oletus  konstruktion tietosuodatinten toiminnasta. Neljässä  tapaustutkimuksessa  analysoitiin erilaisia strategiseen suunnitteluun tietoa tuottavia seurantamenetelmiä, joissa käytettiin erilaisia suodatinasetuksia. Tehty tutkimus lisää sekä teoreettista että käytännön  tietoa, joka auttaa johtamaan toiminta-ympäristön seurantaa ja ennakoivaa strategiaprosessia kahdella tavalla.  Ensinnäkin tutkimus kehitti olemassaolevia suodatinteorioita eteenpäin  niin, että syntynyt laajennettu suodatinteoria soveltuu aiempia paremmin kompleksisen toimintaympäristän vaatimusten mukaiseen varhaisten muutosten seurantaan ja strategiseen suunnitteluun. Toiseksi tutkimus esitti teoriaan pohjautuvan käytännöllisen suodatinkonstruktion, joka on helposti muunneltavissa kulloisenkin strategiaprosessin tarpeiden mukaisesti.
Description
Supervising professor
Eloranta, Eero, Prof., Aalto University, Finland
Thesis advisor
Kuusi, Osmo, Doc., Aalto University, Finland
Keywords
weak signals, strategy, complexity, heikkojen signaalien kartoittaminen, yritysstrategia, kompleksiuus, joustavuus
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Ilmola, L., Aaltonen M., and Autio E.. "Weak signal filters in vision building processes." Annual International Conference of the Strategic Management Society. Vol. 22. 2002.
  • [Publication 2]: Ilmola L. and A. Kotsalo-Mustonen (2003) Filters in the strategy formulation process, Journal of Universal Computer Science, vol. 9, no 6 (2003), 481-490. doi:10.3217/jucs-009-06-0481.
  • [Publication 3]: Ilmola L. and Nordberg M. (2004) The role and dynamics of schemata in strategic sense making process, Annual International Conference of the Strategic Management Society Vol. 24 2004
  • [Publication 4]: Ilmola L. and Kuusi O. (2006) Filters of weak signals hinder foresight: Monitoring weak signals efficiently in corporate decision-making, Futures, Volume 38, Issue 8, October 2006, Pages 908–924. doi:10.1016/j.futures.2005.12.019.
  • [Publication 5]: Ilmola. L. and Kuusi O. Information filters as one of the means of managing strategic fit in a complex environment, Foresight, Volume 15 issue 2, March 2013 Pages. 132 – 151. doi:10.1108/14636681311321130.
Citation