Ympäri, sisällä : kolmiulotteinen työskenteleminen kuvataiteessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2015-12-11
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
275
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 143/2015
Abstract
Through my art-making process, I investigate how a three-dimensional artwork evolves. This dissertation aims at interpreting and analyzing the experiences of my art practice. I structure and conceptualize the practice in which an artwork takes material shape in real space. I examine my experience in the context of traditions, methods and theories within the historical, social and cultural practice of three-dimensional art-making. I phenomenologically examine my art-making experience and the data collected during the research process. In this sense, the research is considered as practice-led, artistic research. The research material has been presented in two exhibitions and in one research presentation. This book forms the forth portion of my thesis, as, in it, I bring together the three-dimensional visual art practice and both the descriptive and academic writing on it. From historical traditions, I draw from two sculptural methods. The first of them Robert Morris calls the a priori. Tony Cragg describes the same method as an artist taking a material and forcing it into a form, which expresses a preformulated notion. The second mean Morris defines as the interaction between one’s actions and the materials of the environment. In this method, thinking and its material and spatial execution are not divided. Cragg, in turn, writes about the dialogue between the material and the artist. In my research, I first demonstrate how these theories can be put into practice. In theorizing the processes of material and spatial art-making, I refer to Tere Vadén’s notions of local thinking and Cragg’s dialogical thinking with materials. I utilize Juha Varto’s and Leena Valkeapää’s artistic thinking and, in considering three-dimensional art-making, I apply the following themes: sensuous awareness, material resistance, opening up to the reciprocal thinking, passive proceeding and cyclicality. They are all examined both in my art practice and artistic research. I begin the thesis with the introduction of three narratives. These are intended to introduce the reader into my art practice and to open the research questions. The narratives also show the way the study proceeds. After this, the thesis consists of three parts: Part one provides context for the three-dimensionality in the visual art practice and a history of three-dimensional art-making. In the first part, the research focus on experience is defined. I also describe the research material and objectives and the methods of the study. The art-making of the first part of the study focuses on attempts to make art by forcing the material into a form, which I have thought beforehand. In the second part of the book, I describe the thinking in the processes of three-dimensional art practice. Through a series of descriptive narratives, I elaborate on how this practice closely connects with Morris’ notion of interaction between one’s actions and the materials of the environment, as well as Cragg’s concept of dialogue between the material and the artist. Part three provides additions and clarifications to the previous parts of the study. It makes clear the characteristics of thinking in three-dimensional art-making. The conclusions of the research are made in the chapters called Experience of Resistance in Artistic Research, Cyclicality and Confrontation. The research indicates that a three-dimensional artwork can evolve by the method, in which Morris’ and Cragg’s first and second definitions combine. If I open up a dialogue of reciprocal thinking with the evolving artwork, the initially defined idea of the artwork will change. After such a change, I continue to make art as a thinking body. In the chiasm12 of sensing and being sensed, I think by molding the material. This is how my research question surfaces more precisely during the research process. I explore how this bodily, material and spatial thinking appears in my three-dimensional visual art practice.

Tutkin kolmiulotteista työskentelyä kuvataiteessa ja kysyn, miten taideteos syntyy. Kolmiulotteisesti kuvataiteellisesti työskennellen ja sitä tutkien pyrin syventämään ja laajentamaan aistista kokemusta toiminnastani. Jäsennän ja käsitteellistän toimintaa, jossa kuvataideteos muotoutuu materiasta tilassa. Omien kokemusteni rinnalle tuon sosiaalisen, kulttuurisen ja historiallisen käytäntöni toimintatapoja ja perinteitä. Kolmiulotteisen kuvataiteellisen työskentelyn historiasta nousee esiin kaksi työskentelymenetelmää. Ensimmäistä Robert Morris kutsuu a priori -keinoksi ja idealismiksi, ja Tony Cragg kuvaa samaa menetelmää työskentelymateriaalin pakottamiseksi ennalta ajateltuun muotoon. Toisessa menetelmässä ei jaeta mielessä ajattelua ja sen materiaalista ja tilallista toteutusta. Morris määrittelee tämän taiteilijan toiminnan ja hänen ympäristönsä materiaalien väliseksi vuorovaikutukseksi ja Cragg taiteilijan ja materiaalin väliseksi dialogiksi. Tutkimuksessani havainnollistan, kuinka nämä teoriat toteutuvat käytännössä. Tarkastelen kokemuksessani ilmaantuvia ilmiöitä ja tutkimuksen kuluessa syntyvää aineistoani fenomenologisesti. Teen käytäntöjohteista ja taiteellista tutkimusta, jonka pääaineiston olen esittänyt kahdessa näyttelyssä ja yhdessä tutkimusesityksessä. Kolmiulotteisen kuvataiteellisen työskentelyn lisäksi tutkimusmenetelmiäni ovat työskentelyn kuvaaminen ja kirjoittaminen. Tämä kirja muodostaa väitökseni neljännen osuuden, jossa tuon yhteen väitökseni kuvataiteellisen työskentelyn, sen kuvaamisen ja siitä kirjoittamisen sekä näihin liittyvän tutkimuskirjoittamisen. Aloitan väitökseni kirjallisen osan kuvaamalla kolmen taideteokseni syntytarinat johdannossa. Kuvauksien tarkoitus on käytäntöni ja tutkimuskysymyksieni pohjustaminen. Tarinat myös tuovat esiin tutkimusotteeni ja tavan, jolla tutkimukseni etenee. Johdannon jälkeen jaan tekstin kolmeen osaan kuvataiteellisen työskentelyn mukaan. Tutkimukseni ensimmäisessä osassa kirjoitan käytäntöni kolmiulotteisuudesta ja historiasta, josta tutkimukseni pääkäsitteet nousevat. Tässä osassa määrittelen myös kokemukseen keskittymisen sekä työn aineiston, tavoitteet ja menetelmän. Päätän ensimmäisen osan ideaan pohjautuvan työskentelyn kuvaamiseen ja sen tarkasteluun. Toisessa osassa syvennyn kolmiulotteisessa kuvataiteellisessa työskentelyssä tapahtuvaan ajattelemiseen. Pohdin ensin idean työstämistä kolmiulotteisessa kuvataiteellisessa työskentelyssä. Tämän jälkeen suuntaan siihen, kuinka materiaalinen ja tilallinen ajatteleminen tapahtuu kuvataiteellisessa työskentelyssä. Molemmat pohdinnat etenevät vuorovetoina. Ensin asiat ilmenevät kolmiulotteisessa kuvataiteellisessa työskentelyssäni, ja tämän jälkeen käsittelen käytäntöä teoreettisesti. Pohdinta kolmiulotteisesta kuvataiteellisesta ajattelemisesta jatkuu tutkimukseni kolmannessa osassa. Se alkaa Kolmiulotteisella tutkimusesityksellä, joka tuo lisäyksiä ja täsmennyksiä toisen osan tarkasteluun kolmiulotteisen kuvataiteellisen ajattelemisen ominaispiirteistä. Kolmiulotteisen tutkimusesityksen perusteella esitän tutkimukseni johtopäätökset alaluvuissa Kokemuksen vastus taiteellisessa tutkimuksessa, Syklisyys ja Vastatusten. Tutkimukseni osoittaa, että kolmiulotteinen kuvataideteos voi syntyä myös menetelmällä, jossa Morrisin ja Craggin määrittelemät ensimmäiset ja toiset keinot yhdistyvät. Kolmiulotteisen kuvataiteellisen työskentelyn tapahtumasarjassa etukäteen ajatellun idean mukainen työskentely muuttuu, kun avaudun vastavuoroiseen ajattelemiseen. Jatkan työskentelyä ajattelevana kehona, aistivan ja aistitun kiasmassa ajattelen materiaa muotoillen. Tämän vuoksi tarkennan tutkimuskysymystäni tutkimuksen tekemisen aikana ja kysyn vielä, miten tämä kehollinen, materiaalinen ja tilallinen ajatteleminen ilmenee kuvataiteellisessa työskentelyssäni. Hyödynnän Varton ja Valkeapään taiteellista ajattelemista sekä tarkennan tätä toimintaa kolmiulotteisen kuvataiteellisen työskentelyn käytännössä. Laajennan taiteellista ajattelemista Vadénin paikallisen ajattelun sekä Craggin dialogisen ja materiaalisen ajattelemisen avulla. Määrittelen väitöksessäni kolmiulotteiselle kuvataiteelliselle ajattelemiselle seuraavat ominaispiirteet: aistinen valppaus, materiaalinen vastus, vastavuoroiseen ajattelemiseen avautuminen, passiivinen eteneminen ja syklisyys. Tuon nämä esiin sekä kolmiulotteisessa kuvataiteellisessa työskentelyssäni että taiteellisessa tutkimuksessani siitä.
Description
Supervising professor
Varto, Juha, Prof., Aalto University, Department of Art, Finland
Thesis advisor
Oja, Marjatta, Doctor of Fine Arts
Heimonen, Kirsi
Keywords
kuvataide, kolmiulotteisuus, taiteellinen työ, työprosessit, visual arts, three-dimensionality, artistic work, work processes
Other note
Citation