BORAT, BAIKONUR AND BESBARMAK - A Finnish point of view of business negotiations in Kazakhstan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Major/Subject
International Business Communication
International Business Communication
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
85
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet: Tämän tutkielman pääasiallisena tavoitteena oli analysoida kazakstanilaista neuvottelukulttuuria suomalaisesta näkökulmasta. Tämän lisäksi tavoitteena oli analysoida, mitkä olisivat suomalaisille liikemiehille tarpeellisia ominaisuuksia menestyäkseen kazakstanilaisessa yrityskulttuurissa.Tutkielmassa kartoitettiin erilaisia asioita, joita liikemiesten pitäisi ottaa huomioon neuvotteluissa kazakstanilaisten liikemiesten kanssa. Tutkimusmenetelmät ja teoreettinen viitekehys: Tutkielman perustana oli kolme erilaista aineistoa: neljä yksittäistä semistrukturoitua haastattelua Kazakstanissa ja kazakstanilaisten kanssa työskentelevien liikemiesten ja diplomaatin kanssa, yksi fokusryhmähaastattelu Kazakstanissa asuvien liikemiesten kanssa ja kuukauden tarkkailujakso Kazakstanissa heinä-elokuussa 2013. Lähdeaineistoa analysoitiin kvalitatiivisen sisältöanalyysin avulla ja teoreettinen viitekehys muodostui Hofsteden ja Hallin teorioiden värittämäksi viestinnän kuvaukseksi. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksen mukaan suomalaisen ja kazakstanilaisen kulttuurin välillä oli monia yhtymäkohtia. Toisaalta kulttuureissa oli myös eroavaisuuksia ja näistä suurimpina suomalaise haastateltavat mainitsivat kazakstanilaisessa kulttuurissa vaikuttavan maskuliinisuuden, pitkän aikavälin orientoitumisen ja suhteiden merkityksen tärkeyden. Kazakstanilaisessa yrityskulttuurissa korruptiolla on myös roolinsa ja suomalaisten liikemiesten pitää varautua tähän. Johtopäätöksenä suomalaisten liikemiesten pitäisi omata hyvät kielelliset valmiudet (erityisesti venäjä), verkostoitumistaidot ja heidän liiketaustansa pitäisi olla joko IVY-maista tai kehittyvistä valtioista.
Description
Keywords
communication, viestintä, international business communication, kansainvälinen yritysviestintä, culture, kulttuuri, Kazakhstan, Kazakstan, negotiations, neuvottelut
Other note
Citation