Energy-efficient renovation of residential districts. Cases from the Russian market

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2014-12-12
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
79 + app. 52
Series
VTT Science, 72
Abstract
The energy-efficiency of Soviet-era residential districts in cold urban Russian regions is poor. It could be improved by renovating buildings to be more energy-efficient and by reducing the losses in the related energy infrastructure. This dissertation deals with the energy-efficient renovation of such Russian districts. The idea of holistic district renovations is introduced, including both renovations of the buildings and modernization of the related energy and water infrastructures. Based on case studies, solutions are presented and analyzed for renovating upscale Russian residential districts into more energy-efficient ones. Holistic renovation concepts were developed both for individual apartment buildings and for typical residential districts. For the II-18 Soviet-standard type building, the energy saving potential was up to 68% for heating energy and up to 26% for electricity. In the district considered, using different district modernization scenarios, up to 72% of the heating demand and up to 34% of the electricity demand could be saved. CO2-equivalent, SO2-equivalent, and TOPP-equivalent (tropospheric ozone precursor potential) emissions, as well as particulates of the different district energy production scenarios, were also analyzed. In view of CO2-equivalent and TOPP-equivalent emissions in the case district, changing a CHP plant from natural gas to biogas would be favorable. Considering also SO2-equivalent emissions and particulates, only the most advanced energy production scenarios could be recommended. The costs of different renovation packages for the type apartment building varied between €125/m2 and €200/m2, depending on the extent of the selected renovation package. Repairing the external walls formed around 35–40% of the total costs in all renovation packages. If the whole district was renovated (both the buildings and the related energy and water infrastructures), the costs per inhabitant varied between €3,360 and €5,200. The costs per inhabitant of additional alternatives, including renewable energy production solutions, were over €6,090. In addition, business models for such district renovations were analyzed. Developing a completely new business model for the Russian district renovations may be needed, since none of the identified models as such is suitable. Since some ESCO (Energy Service Company) activities have been realized in Russia, adapting modified Western ESCOs with well-defined financial guarantees could work in Russia.

Venäjän neuvostoaikoina rakennetut lähiöt eivät ole energiatehokkaita. Tilannetta voitaisiin parantaa korjaamalla rakennukset energiatehokkaammiksi ja pienentämällä energiainfrastruktuurin häviöitä. Tämä väitöskirja käsittelee tällaisten venäläisten asuinalueiden energiakorjaamista. Työssä esitellään ajatus kokonaisvaltaisista alueremonteista, joissa korjattaisiin sekä rakennukset että niihin liittyvät infrastruktuurit. Työssä esitetään ja analysoidaan ratkaisuja, joilla uudistettaisiin venäläiset kylmän ilmaston kaupunkimaiset asuinalueet energiatehokkaiksi. Sekä asuinkerrostaloille että tyypillisille asuinalueille kehitettiin kokonaisvaltaisia korjauskonsepteja. Kuvatuilla ratkaisuilla tyypillisessä neuvostostandardin II-18 mukaisessa asuinkerrostalossa voitaisiin säästää jopa 68 % lämmitysenergiasta ja 26 % sähköstä. Aluetason korjausskenaarioilla voitaisiin säästää esimerkkialueella jopa 72 % lämmöntarpeesta ja 34 % sähköntarpeesta. Erilaisista alueellisista energiantuotantovaihtoehdoista analysoitiin hiilidioksidi-, rikkidioksidi-, ja pienhiukkaspäästöt sekä alailmakehän otsonin esiastetta kuvaavat TOPP-päästöt. Tarkastelemalla vain hiilidioksidi- ja TOPP-päästöjä esimerkkialueella kannattaisi vaihtaa yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto maakaasusta biokaasuun. Jos otetaan huomioon myös rikkidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt, voidaan suositella vain kehittyneimpiä uusiutuvaan energiaan perustuvia energiantuotantovaihtoehtoja. Rakennustasolla korjausvaihtoehtojen hinnat vaihtelivat 125 €/m2 ja 200 €/m2 välillä riippuen valitusta korjauspaketista. Noin 35–40 % näistä kustannuksista muodostui ulkoseinien korjaamisesta. Jos korjattaisiin koko asuinalue (sekä rakennukset että niihin liittyvä energia- ja vesi-infrastruktuuri), kustannukset asukasta kohden vaihtelisivat 3 360 € ja 5 200 € välillä. Hyödynnettäessä uusiutuvaa energiaa kustannukset asukasta kohden olisivat yli 6 090 €. Lisäksi analysoitiin energiatehokkaan aluekorjaamisen mahdollisia liiketoimintamalleja. Voi olla tarpeen kehittää kokonaan uusia liiketoimintamalleja, koska mikään analysoiduista malleista ei sellaisenaan sovellu. Koska Venäjällä on toteutettu joitakin ESCO-malliin (Energy Service Company) perustuvia energiansäästöinvestointeja, ESCO voisi soveltua muokattuna, kunhan esimerkiksi taloudelliset takuut määritellään hyvin.
Description
Supervising professor
Lahdelma, Risto, Prof. Dr., Aalto University, Department of Energy Technology, Finland
Thesis advisor
Kazi, Abdul Samad (Sami), Prof. Dr., VP, VTT Technical Research Centre of Finland, Finland
Keywords
renovation, residential districts, energy-efficiency, Russia
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Satu Paiho, Åsa Hedman, Rinat Abdurafikov, Ha Hoang, Mari Sepponen, Ilpo Kouhia, and Malin Meinander. 2013. Energy saving potentials of Moscow apartment buildings in residential districts. Energy and Buildings, volume 66, pages 706-713. doi:10.1016/j.enbuild.2013.07.084.
  • [Publication 2]: Satu Paiho, Ha Hoang, Åsa Hedman, Rinat Abdurafikov,Mari Sepponen, and Malin Meinander. 2014. Energy and emission analyses of renovation scenarios of a Moscow residential district. Energy and Buildings, volume 76, pages 402-413. doi:10.1016/j.enbuild.2014.03.014.
  • [Publication 3]: Satu Paiho, Rinat Abdurafikov, and Ha Hoang. 2015. Cost analyses of energy-efficient renovations of a Moscow residential district. Sustainable Cities and Society, volume 14, pages 5-15. doi:10.1016/j.scs.2014.07.001.
  • [Publication 4]: Satu Paiho, Rinat Abdurafikov, Ha Hoang, and Johanna Kuusisto. 2015. An analysis of different business models for energy efficient renovation of residential districts in Russian cold regions. Sustainable Cities and Society, volume 14, pages 31-42. doi:10.1016/j.scs.2014.07.008.
Citation