Taidekasvatuksen osaston opinnäytteet vuosina 2000-2010 ja kuvataideopettajaksi opiskeleva opetuskokeilunsa tutkijana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2015 Väisänen
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
56 + liitteet
Series
Abstract
Tutkielmassani osallistun kuvataidekasvatuksen perusteiden hahmotukseen yliopistollisena oppiaineena kartoittaessani yhtä sen osa-aluetta, taiteen maisterin opinnäytteitä. Olen taulukoinut Taideteollisen korkeakoulun entisen taidekasvatuksen osaston, nykyisen Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (Aalto-yliopisto) Taiteen laitoksen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman Taiteen maisterin opinnäytteet vuosilta 2000-2010 pedagogisiin, taiteellisiin ja teoreettisiin tutkielmiin.Selvitin mm. mikä kolmesta työtyypistä oli vuosikymmenen suosituin, minkälaisia teemoja eri opinnäytteet käsittelivät ja miten opinnäytteet jakautuivat tekijän sukupuolen mukaan. Taulukoinnin jälkeen tarkastelin sisällönanalyyttisen teemoittelun avulla pedagogisten opinnäytteiden osa-aluetta, opetuskokeilututkielmia. Teemoittelin vuosikymmenen opetuskokeilututkielmat opettaja-tutkijuuden (Niikko 1996, Räsänen 1997, Kohonen 1993) näkökulmasta menetelmällisten lähestymistapojen, jotka kuvataideopettajiksi opiskelevat opetustyönsä tutkimiseksi valitsivat, mukaisesti kolmeen pääasialliseen ryhmään. Avaan myös opetuskokeilututkielmien sisällön teemoja. Taiteellinen opinnäyte oli vuosikymmenen suosituin ja suurin osa kaikista opinnäytteistä oli naisten tekemiä. Virt@-väylällä oli vaikutusta pedagogisen opinnäytetyypin suosioon tarkasteluajankohtana. Pedagogisen opinnäytteen suosituimpia teemoja koko vuosikymmenen mittaan ovat mm. ympäristökasvatus ja museopedagogiikka. Pedagogisissa opinnäytteissä tutkimusaiheita lähestytään erilaisin laadullisin orientaatioin. Taiteelliset opinnäytteet ovat yleensä kaksiosaisia sisältäen käytännöllisenä osuutena usein taidenäyttelyn. Teoreettiset opinnäytteet ovat pääasiallisesti erilaisten tekstien (ymmärrettynä laajasti; kuvat, kirjoitukset) tutkimusta; analysointia, erittelyä tai selvitystä sekä kartoitusta sisällön tai merkitysten tasolla. Kuvataideopettajaksi opiskelevat tutkivat opetuskokeilujaan enimmäkseen toimintatutkimuksen kriittisen viitekehyksen alueella joko tutkivasti opettaen, pedagogisin kehittämishankkein tai kollegiaalisena yhteistyönä. Tapaustutkimuksen ja muiden lähestymistapojen alueella opetusta kuvailtiin ja pohdittiin myös mm. erilaisissa projekteissa ja hankkeissa. Opetuskokeilut tehtiin paikkansa vakiinnuttaneissa kasvatus- ja koulutuslaitoksissa sekä taideinstituutioissa. Suuressa osassa hankkeita oli joko kasvatusorganisaatioita (ent. Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen osasto) tai niitä hallinnoivia tahoja (Opetushallitus, Opetusministeriö) mukana. Lopuissa oli vapaan sivistys- ja järjestötyön painotuksia. Työni tarjoaa lähtökohdan opinnäytteiden kautta oppiaineen perustojen hahmotusta jatkavalle. Se voi myös hyödyttää pedagogisen opinnäytteen tekemistä suunnittelevaa opiskelijaa.

In my thesis I take part in the discussion of the basis of art education as an academic discipline by mapping out one area of it - the Master of Arts thesis. I went through every master’s thesis that was done in Master’s Degree Programme in Art Education, in the previous department of art education, current Department of Art in the School of Arts, Design and Architecture (Aalto University) in ten years time (2000-2010). I divided the theses into three categories: pedagogical, artistic and theoretical theses. I examined among other things which one of the three types was the decades most popular one, what kind of themes they covered and how the theses were divided by author’s gender. I also went through one type of pedagogical thesis, the type that constitutes the student of the Programme in Art Education experimenting as a teacher-researcher (Niikko 1996, Räsänen 1997, Kohonen 1993) in his or her teaching. I took a closer look at the methods and the themes that the students used in their research. The artistic thesis was the most popular type of the decade, of which most of the theses were made by female students. The students who studied in the Virt@-qualification programme had an influence on the number of the pedagogical thesis during the ten years time. Most popular themes among others were environmental education and museum pedagogy. Students used various qualitative research methods. Artistic theses usually included two parts: a production part (an art exhibition) and a written part. Students usually examined different kinds of texts (pictorial and written) in their theoretical thesis by analysing, categorizing or defining the content or the meaning of the studied subject. Students as teacher-researchers studied their experimentation by action research, case study and other methods. They usually made their research in the perspective of critical science in action research. They divided into students who examined their teaching, made pedagogical projects or collegial collaboration (Kohonen 1993) in the field of critical action research. Also case study and other methods were used for examining, for example, different kinds of projects and teachercooperation. Students carried out their experiments in established educational institutions and art-organisations (e.g. museums). Most of the projects were emphasized by cooperating with educational institutions (Department of Art Education, School of Arts, Design and Architecture) and organisations that administer these institutions (Finnish National Board of Education, Ministry of Education and Culture). The rest of them were emphasized by cooperating with liberal adult education and non-governmental organizations. My thesis offers a starting point to continue to map out the basis of art education as an academic discipline by studying master theses. My work can also benefit a student who's planning to make a pedagogical thesis.
Description
Supervisor
Oikarinen-Jabai, Helena
Thesis advisor
Pohjakallio, Pirkko
Keywords
kuvataidekasvatus, opinnäyte, opettaja-tutkija, opetuskokeilu
Other note
Citation