Etäkäytettävyystestaus videosuoratoiston avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
[7] + 80
Series
Abstract
Käytettävyystestien etähavainnointi lisäisi käytettävyystestausprosessin joustavuutta ja vähentäisi testipaikalle matkustamiseen liittyviä kuluja. Tässä diplomityössä arvioidaan kuinka suoratoistovideo Internetin välityksellä sopii käytettävyystestausprosessiin, minkälaisia ratkaisuja tähän on tarjolla ja kuinka nämä ratkaisut suoriutuvat. Käytettävyystestausprosessi on osa tuotekehitystä ja ihmiskeskeistä suunnitteluprosessia. Aluksi etähavainnointityökalulle määritettiin vaatimukset. Neljä eri ratkaisua arvioitiin ominaispiirteidensä ja ominaisuuksiensa kautta, sekä testattiin aidossa käytettävyystestiympäristössä. Etähavainnointityökalun tulee taata luotettava, turvallinen ja katkeamaton suora videoyhteys ja toisto. Toisin kuten viihteessä, työkalun ei tarvitse tarjota korkealuokkaista mediakokemusta. Työkalun tulisi myös tukea vähintään tavanomaisimpia käytettävyystestilaitekokoonpanoja. Työkalulle ei ole ylivoimaisesti parasta yleisluontoista ratkaisua, mutta erilaisille tarpeille ja tilanteille on tarjolla varteenotettavia kandidaatteja.

Being able to observe usability tests remotely would increase the flexibility of the usability testing process and decrease the expenses of traveling to the test site. This thesis assesses how streaming video over the Internet would fit the usability testing process, what kinds of solutions are available and how they perform. The usability testing process is a part of product development and the human-centered design process. In the beginning, the criteria for a remote observation tool for usability testing were defined. Four different solutions were evaluated by their characteristics and features which were also tested in a real usability test environment. The remote observation tool must guarantee reliable, secure and uninterrupted live video transmission and playback. Unlike in entertainment, the tool is not required to offer a high quality media experience. The tool should also support at least the basic usability testing setups. There is no ultimate generic choice for the tool but there are suitable candidates for different needs and situations.
Description
Supervisor
Kilkki, Kalevi
Thesis advisor
Mäki, Petteri
Keywords
usability, testing, observation, streaming, video, live, käytettävyys, testaus, havainnointi, suoratoisto, video, suora
Citation