Developing Explorative and Exploitative Strategic Intentions – Towards a Practice Theory of Operations Strategy

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2013-12-05
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
137
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 186/2013
Abstract
Developing operations capabilities proactively is valuable for the long term success of manufacturing firms. In practice, companies often find themselves stuck in addressing the most immediate problems. Research shows that pursuing both explorative and exploitative development activities is associated with sustained performance. Focusing on the context of operations strategy creation, this study describes and explains how and why the people doing the strategizing work develop explorative and exploitative operations strategic intentions. This study is an inductive theory-building embedded-unit case study of strategy creation teams' activity in developing strategic intentions. The empirical context is an operations strategy process of a global machinery manufacturing company. In theorizing, I draw on practice theory and research on exploration and exploitation. First, I describe the practitioners, practices, and the activity of eleven strategy creation teams. Then through cross-team analysis, I develop an explanation of how and why the organizing practices of team composition and topic definition enable and constrain the teams' activity towards one of four patterns of praxis. The study contributes primarily to operations strategy research. First, the study offers an explanation for how proactive operations capability development can be initiated and facilitated. Proactive operations capability development is central to the highest stage of Hayes and Wheelwright's (1984) model of operations contribution to competitiveness. This explanation is the first step in building the practice theory of operations strategy. Second, the study adds to the stream of research focused on understanding the messy reality of operations strategy. The introduction of the practice perspective to operations strategy provides several opportunities to future research on topics such as the role of context in operations strategy, the effects of operations strategizing tools, and particularly skilled operations strategists.

Yrityksen pitkän aikavälin menestyksen näkökulmasta tuotannon kyvykkyyksiä kannattaa kehittää ennakoivasti. Käytännössä kuitenkin monissa yrityksissä aika kuluu kaikkein kiireellisimpien ongelmien ratkaisuun. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että pitkällä aikavälillä kestävä kilpailukyky löytyy yhdistelmästä uutta etsivää kehitystä ja olemassa olevaa hyödyntävää sekä parantavaa kehitystä. Tämä tutkimus keskittyy tuotantostrategian muodostustyöhön. Tutkimus kuvaa ja selittää miten ja miksi strategiatyöhön osallistuvat ihmiset kehittävät uutta etsiviä ja vanhaa hyödyntäviä tuotantostrategisia aikomuksia. Tämä on induktiivinen tapaustutkimus tuotantostrategisten aikomusten kehittämisestä globaalisti toimivassa valmistavan teollisuuden yrityksessä. Taustateorioina hyödynnän käytäntöteoriaa ja tutkimusta uuden etsimisestä (engl. exploration) ja vanhan hyödyntämisestä (engl. exploitation). Empiirisessä osassa kuvaan ensin toimijat, käytännöt, sekä 11:sta strategianmuodostusryhmän toiminnan. Seuraavaksi kehitän vertailevan analyysin keinoin selityksen siitä miten ja miksi ryhmienmuodostus ja aiheenmäärittely organisointikäytäntöinä mahdollistavat ja rajoittavat ryhmän toimintaa kohti yhtä neljästä toimintamallista. Tämä väitöskirja edistää ennen kaikkea tuotantostrategian tutkimusta. Ensinnäkin, työ tarjoaa selityksen siihen kuinka ennakoivaa tuotantokyvykkyyksien kehitystä voidaan käynnistää. Toiseksi, väitöskirja on osa laajempaa tutkimusten sarjaa, joka pyrkii ymmärtämään millaista tuotantostrategiatyö on todellisuudessa. Tämä on myös ensimmäinen akateeminen kuvaus tämän tyyppisestä tuotantostrategiaprosessista, johon osallistuu laaja joukko yrityksen henkilöstöä. Lisäksi, käytäntöteorian tuominen tuotantostrategiakeskusteluun avaa uusia mahdollisuuksia tutkia aiheita kuten kontekstin vaikutus tuotantostrategiaan, tuotantostrategian työkalujen vaikutukset, sekä erityisen taitavat tuotantostrategian osaajat.
Description
Supervising professor
Holmström, Jan, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Turkulainen, Virpi, Dr., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
operations strategy, strategy process, practice theory, exploration, exploitation, tuotantostrategia, strategiaprosessi, käytäntöteoria
Other note
Citation