Yliopiston ja elinkeinoelämän muuttuva suhde Diskurssianalyyttinen tutkimus Aalto-yliopiston yritysyhteistyösuhteista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Finnish Business Communication
Talouselämän viestintä
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on analysoida Aalto-yliopistossa korkeakoulujen yhdistymisen jälkeen käytyä keskustelua yritysyhteistyöstä. Tutkimuksessa eritellään diskursseja, joita yritysyhteistyöstä puhuttaessa käytetään ja pyritään hahmottamaan, millaista käsitystä ja roolia yhteistyöstä keskustelun perusteella rakennetaan. Tutkimuksen mielenkiinto kohdistetaan diskurssien lisäksi yliopistojen kehityskaareen, joka on johtanut tiivistyvään yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimuksessa hyödynnetään muuttuvan yliopiston käsitettä, jonka avulla pyritään hahmottamaan yliopistojen ja elinkeinoelämän muuttuvaa suhdetta. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen diskurssianalyysi. Tutkimusaineisto koostuu helmi-maaliskuussa 2010 Aalto-yliopistossa tehdystä 10 haastattelusta ja yliopiston strategiatekstistä. Tutkimuksessani kontekstina toimii yliopistojen muuttuva toimintaympäristö. Kontekstitekijöiden kautta pyrin ymmärtämään, miksi määrätynlaiset diskurssit nousevat esille ja mitä se kertoo yliopistojen ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Tulokset Tutkimuksen perusteella löydettiin neljä diskurssia, jotka korostavat pragmaattista käsitystä yliopistojen tehtävästä. Tavoitteina, odotuksina ja toiveina rakentuva diskurssien yliopistoihanne nojaa yhä vahvemmin vuorovaikutukseen elinkeinoelämän kanssa. Tulosten perusteella Aalto-yliopisto pyrkii ulos perinteisenä pidetystä ajatusmallista, jonka mukaan yliopisto ei ole alisteinen millekään ulkopuoliselle taholle.
Description
Keywords
muuttuva yliopisto, yritysyhteistyö, diskurssi, diskurssianalyysi
Other note
Citation