Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Department
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
viii, 52
Series
Abstract
Yritykset ovat alkaneet herätä käyttäjän ymmärtämisen tärkeyteen. Pelkkä tehokas markkinointi tai uuden teknologian tuputtaminen asiakkaille ei enää riitä. Asiakkaat haluavat, että tuotteet ja palvelut vastaavat heidän tarpeisiinsa ja ovat miellyttäviä käyttää. Tämän vuoksi yritysten on tunnettava käyttäjänsä ja tiedettävä, miten tätä tietoa tulee käyttää. Käyttäjätiedon hankintaan on olemassa paljon erilaisia menetelmiä. Kuvauksia siitä, miten käyttäjätietoa hyödynnetään tai tulisi hyödyntää tuotekehityksessä, on hyvin vähän. Tämä diplomityö on tehty vuosina 2007-2008 yhteistyössä Yritystelen kanssa. Tutkimuskohteena oli Yritystelen uuden hakemistopalvelun konseptikehitysprojekti. Seuratusta konseptikehityksestä tutkittiin kehityksessä hyödynnetyn käyttäjätiedon alkuperää, käyttötarkoituksia, ominaisuuksia sekä merkitystä päätöksenteossa. Käyttäjätiedon lisäksi tutkimuksessa otettiin selvää itse konseptikehitysprojektista painottaen sen käynnistäviä tekijöitä ja siihen liittyviä sidosryhmiä. Kehitysprojektin tutkimisen motivaationa oli löytää mahdollisia parannusehdotuksia sekä liittää hyödynnetty käyttäjätieto kontekstiinsa. Työn tekijä osallistui konseptikehityspalavereihin ulkopuolisen asiantuntija roolissa. Käyttäjätiedon hyödyntämisen pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytettiin osallistuvaa havainnointia. Konseptikehitystä tutkittiin haastatteluin ja sähköpostein sekä osittain myös havainnoiden. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että tutkittu yritys hyödyntää käyttäjätietoa tehokkaasti. Käyttäjätietoa kerätään monista eri lähteistä ja sillä oli suuri merkitys yrityksen konseptikehityksessä: suurin osa päätöksistä oli perusteltu jollakin tapaa käyttäjätiedolla. Merkittävimmät päätökset tehtiin perustuen pääkäyttäjäryhmään, minkä lisäksi muitakin käyttäjäryhmiä otettiin huomioon. Monista vahvuuksistaan huolimatta konseptikehityksestä voitiin kuitenkin löytää joitakin kohtia parannettavaksi.

There is a stirring of understanding of the importance of the user among companies. Efficient marketing or mere pushing of novel technology to the customers suffices simply no longer, since the customer's main interest nonetheless remains for products that meet their needs and are pleasant to use. Companies must therefore understand their users and be able to apply that knowledge. Methods to yield information about users are many, but descriptions how one can or should put this information into use are lacking. This Master's thesis has been done in cooperation with Yritystele during the years 2007-2008. The object of study was the concept development project for Yritystele's new directory service. Concerning the concept development process, the origin, characteristics, and significance of applied user information was studied. Besides the importance of user information, the concept development project itself was also examined for its initiating factors and its related stakeholders. The motivation was to come across possible suggestions for development, and to link the tapped user information with its context. The author attended to the concept development meetings playing a role of an outsider specialist. The utilization of user information was mainly investigated through the method of participative observation. Concept development itself was studied by means of interviews, e-mail correspondence, and in part observation. On the grounds of the results the company under study seems to take powerful advantage of user information. The information is collected from many sources, and has great significance in the firm's concept development, for most of its decisions during the study were justified by user information. The rationale of the most fundamental decisions was based on the target user group, in addition to some other user groups. In the application of user information and the concept development, though virtuous in many aspects, could still be identified things that could be enhanced.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko; Prof.
Thesis advisor
Mannonen, Petri; DI
Keywords
user information, concept development, user-centred design, käyttäjätieto, konseptikehitys, käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012842