Metsä – muotoilijan näkökulma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Contemporary Design
Language
fi
Pages
193
Series
Abstract
Metsä on ajankohtainen ja moniarvoinen teema, jota on Suomessa tutkittu valtavasti etenkin metsäteollisuuden ja ekologian näkökulmista. Kattava ja ajankohtainen muotoilijan näkökulma kuitenkin puuttuu. Tämän tutkimuksen tavoitteena on koota ymmärrystä metsistä ja puumateriaalista muotoilun lähtökohdista. Työn omakohtaisen lähtestymistavan ja teeman laajuuden vuoksi tutkimus on rajattu suomalaisiin metsiin ja muotoiluun. Työ käsittelee aihetta nykytietämyksen ja kokemusperäisen tiedon valossa, soveltaa tätä tietoutta ja ymmärrystä taiteellisessa muotoiluprosessissa sekä kerää ja välittää metsätietoa muotoilijoille ja muille suomalaisille. Tutkimuskysymykseni on: miten voin muotoilijana ymmärtää ja kunnioittaa metsiä ja puumateriaalia sekä soveltaa tätä ymmärrystä muotoilussani? Tutkimuksessa on käytetty laajasti erityylistä lähdeaineistoa. Kirjallisuutena on poikkileikkaus teoksia metsiä ja puuta sivuavilta aloilta, kuten puu- ja metsätieteistä sekä taiteista. Aineistona on käytetty myös dokumentoituja metsäretkiä, asiantuntijakeskusteluja sekä kokemusperäistä tutkimusta. Menetelmiin kuuluvat omakohtainen havainnointi, keskustelullinen tiedonhankinta sekä tutkimuspohjainen muotoilu. Puumateriaaliin perehdytään kaatamalla ja kuivaamalla harmaaleppä, analysoimalla puuyksilöä sekä tekemällä kuitututkimusta. Kertyvää ymmärrystä sovelletaan kaluste- ja esinesarjan valmistamiseen suomalaisista puulajeista ja puupohjaisesta kierrätysmateriaalista. Sarja heijastelee talonpoikaisia suomalaisen metsäkansan perinteitä ja hyödyntää uusia teknologioita. Tutkimusprosessi havainnollistaa että muotoilijalle metsien ja puumateriaalin ymmärtäminen on tärkeää. Se lisäsi moniulotteista ymmärrystäni metsistä ja vaikutti muotoiluuni. Metsät hahmottuivat itseisarvoisina organismeina, joilla on tärkeä paikka maailmassa. Metsät näyttäytyivät myös vahvana ja ajattomana taiteiden innoittajana. Nykyihmisen metsäsuhde paljastui ongelmalliseksi: esimerkiksi suomalaisten metsäsuhde on ollut perinteisesti läheinen, mutta arvostus ei näy enää käytännössä. Uusimman tiedon perusteella nykyiset hakkuu- ja metsänhoitotavat ovat metsäluontoa yksipuolistavia, epäoptimaalisia sekä usein haitallisia, ja ne kaipaavat uudistamista. Biodiversiteettiin, hiilensidontaan, ja laadukkaan puuraaka-aineen saantiin voidaan vaikuttaa. Kestävän metsien käytön saavuttamiseksi keskustelu ja tiedonjako ovat tärkeitä muotoilun ja puualojen ammattilaisten keskuudessa. Prosessin aikana kertynyt tieto vaikutti tutkimuksen sisältöön. Myös yllätyksillä ja haasteilla oli vaikutusta. Puun pitkällinen kuivausprosessi muutti tutkimuksen toteutusjärjestystä, ja vähäinen materiaalin määrä leppäjakkaran mittakaavaa. Koneistuksen tekniset ongelmat, sekä puumateriaalin oikukas käytös aiheuttivat työstön aikaisia muutoksia kalusteisiin. Myös suomalaisten lehtipuulajien heikko saatavuus vaikutti käytettyyn materiaaliin. Kuitumateriaaleissa monipuoliset puristemuodot osoittautuivat mahdollisiksi, mutta vedenkestävyys oli haaste. Työskentelyhaasteita toivat myös maailmanlaajuiset odottamattomat rajoitukset ja etäopetus. Tutkimus osoittaa, että muotoilijan kannattaa kerryttää ymmärrystä metsistä ja puusta omakohtaisesti aiheeseen perehtymällä sekä hyödyntää perinnettä ja omaa kokemuspohjaista tietoa. Suomalaisia puulajeja tulisi suosia metsissä ja tuotannossa monipuolisesti. Metsänhoitoa tulisi monipuolistaa, ja siinä huomioida metsien moninaiset arvot sekä ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat taloudellisten rinnalla. Myös kuitumateriaalit ovat voimavara, ja etenkin jäte- ja ylijäämäkuidun hyödyntämiseen tulee panostaa. On luonteenomaista ja toimivaa käyttää massiivipuuta pitkäikäisissä kalusteissa ja rakennuksissa ja toisaalta hyödyntää kierrätettäviä kuitumateriaaleja etenkin lyhytikäisemmissä kohteissa. Jatkotutkimukselle etenkin kierrätysmateriaalien käytöstä ja kestävän sekä luonnon monimuotoisuutta lisäävän metsänkasvatuksen palvelumuotoilusta olisi tarvetta. Metsät ovat arvokas voimavara, joka täytyy turvata myös tuleville sukupolville.

Forests have ecological, economic and social values and are a highly topical theme. The forest is a widely studied subject in Finland, especially from the standpoints of the forest industry and ecology. However, also a designer is an important link between the material source and the end product or service. Nonetheless, a comprehensive and topical designer's point of view is missing. This study addresses this gap by aiming to understand the multiple values of the forests and wood as material for the design practices. The scope is on Finnish forests and designers, in order to narrow down the wide subject and due to the partly personal approach. The research is based on novel studies and empirical evidence and applies the information gathered to the artistic design process. The goal of the study is also to gather and transmit knowledge and to raise discussion of forests, especially in the field of design. The research question is: how can I as a designer respect forests and wood as a material and apply this understanding to my design? The research utilises a wide variety of source material. Firstly, the literature includes ecology, forest and materials science, and art. Secondly, documented forest trips and conversations with specialists are used as a source of knowledge. The methods include subjective observation, semi-structured interviews, and research-based design. Furthermore, the wood material is studied by harvesting and researching a grey alder. The knowledge gathered thorough the process is reflected in a series of furniture and objects from Finnish wood species and recycled wood materials. The series reflects peasant traditions and utilises novel technologies. The study increased my multi-faceted understanding of forests and affected my design. Forests proved to be dignified entities with an important role in the world. Furthermore, it proved to be important for a designer to understand forests and wood as a material. Forests are evidently a strong inspiration for art in all of its forms. However, the modern forest relationship appeared problematic. The forest relationship of Finns' has been intimate and respectful, but the respect does not concretise in practice. It seems that the present harvesting and cultivation methods are monocultural, suboptimal, often harmful, and in need of a renaissance — It is possible to influence the biodiversity, the carbon absorption, and the availability of quality material for design. In order to achieve more balanced relationship with forests, conversations and knowledge transfer between designers and specialists is important. To support this, the process included a public exhibition and an online conversation. The information gathered in the process influenced the research content and the design. Furthermore, surprises had an influence on the outcome. The lengthy drying of the wood affected the study sequence and the limited amount of ready timber the scale of the stool. The wood behaviour and machining problems led to production-phase changes, as the availability of wood materials guided the selection of wood species and thicknesses. A working challenge was also the worldwide lockdown and distance learning, which affected the timetable and research plan. The study demonstrated that it is worth for a designer to gather forest and wood knowledge firsthand as well as utilise local tradition and experience-based knowledge. The Finnish tree species should be favoured widely in the forests and production, and forestry should weight equally ecological and social aspects alongside economic concerns. Moreover, fibre materials have a great potential, and the focus should especially be on utilising waste and leftover fibres. Furthermore, it is functional and characteristic for massive wood to be utilised in lasting furniture and buildings, while recyclable fibre materials should be favoured for products with a short lifespan. In conclusion, forests are a treasure we should nurture for the generations to come.
Description
Supervisor
Mäkelä, Maarit
Thesis advisor
Kääriäinen, Pirjo
Heikkilä, Simo
Keywords
metsä, puu, metsien arvot, muotoilijan luontosuhde, kestävä muotoilu, materiaalin alkuperä
Other note
Media files notes: Saara Kantele_Metsä – muotoilijan näkökulma, työstövaiheita Description: Kuvissa kaadetaan harmaaleppää materiaaliksi ja sivutaan projektin työvaiheita materiaalista metsiin ja muotoiltuihin odjekteihin Media creators: Saara Kantele (muut), Eeva Suorlahti, kuitukuva
Citation