Crafts 2.0 - Social media web services for crafts

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
9 s. + 95 s. + liitt. 13 s.
Series
Abstract
Making crafts is by nature a social activity. That's why some hobbyist handcrafters use social media as a natural part of their crafting process. Crafts blogs and other social media web services are used to share handcrafting knowledge and experiences. The goal of this thesis is to consider how social media promotes amateur handcrafting and builds a sense of a handcrafting community. Three methods were used in this study: familiarization with craft blogs, interviews and a web questionnaire. The familiarization revealed that there are many different types of handcrafting blogs, yet strict classification by type is impossible. The role of quality pictures in crafts blogs is significant. They reveal details and ideas of the handcrafted products. The largest amount of data in this thesis was gathered from interviewing nine hobbyists, with varying activity in social media for crafters. Interviews showed that essential web services were crafts blogs and a knit and crochet community Ravelry. However, crafting knowledge in other sites is also used, often via links in Ravelry or blogs. Handcrafting as a hobby is mainly influenced by virtual communities through sharing of creative ideas. This discovery was also verified by the web questionnaire. The questionnaire received 120 responses and was directed to crafts bloggers and Ravelry users. The conclusions of this study reflect the building of communities in Ravelry and crafts blogs to eight common heuristics for supporting social interaction. These general principles of social media also increase the possibility of a virtual crafting community to emerge. Special questions for crafts services are the majority of women as users and the importance of visual content. The heart and meaningfulness of a sense of a craft community are built on promotion of the crafting process. Virtual crafting communities are built widely in different web services and they are entwined within real life craft communities.

Käsitöiden tekeminen on luonteeltaan sosiaalista toimintaa. Siksi sosiaalisen median hyödyntäminen sopii luontevasti käsityöharrastuksen osaksi. Käsitöistä jaetaan tietoa ja kokemuksia käsityöblogeissa ja muissa sosiaalisen median käsityöpalveluissa. Tämän työn tavoitteena on tarkastella sitä, miten sosiaalinen media edistää käsityöharrastusta ja rakentaa käsityöyhteisöllisyyttä. Työssä käytettiin kolmea menetelmää: käsityöblogeihin tutustumista, haastatteluja ja verkkokyselyä. Blogeihin tutustumisessa havaittiin, että käsityöblogityyppejä on useita, mutta tarkka rajanveto blogityyppien välillä on mahdotonta. Käsityöblogien sisällöissä varsinkin laadukkaiden kuvien rooli on merkittävä, sillä niiden avulla välitetään käsitöiden ideoita ja yksityiskohtia. Työn laajin aineisto saatiin haastattelemalla yhdeksää käsityöharrastajaa, jotka käyttivät vaihtelevasti sosiaalisen median käsityöpalveluita. Keskeisimmiksi palveluiksi harrastajille osoittautuivat käsityöblogit ja neuleyhteisö Ravelry. Käsityötietoa hyödynnettiin myös muista palveluista, mutta usein käsityöblogien ja Ravelryn linkkisuositusten perusteella. Verkkoyhteisöjen hyödyntämisen vaikutukset liittyivät ennen kaikkea luovien käsityöideoiden jakamiseen. Myös verkkokysely virtuaalisten käsityöyhteisöjen käytöstä ja vaikutuksista vahvisti tämän havainnon. Verkkokysely suunnattiin Ravelryn käyttäjille ja käsityöbloggaajille, ja siihen saatiin yhteensä 120 vastausta. Työn johtopäätöksissä Ravelryn ja käsityöblogien yhteisöllisyyden muodostumista peilataan kahdeksaan yhteisöllisyyttä edistävään suunnitteluperiaatteeseen. Loppupäätelmänä todetaan, että virtuaaliselle käsityöyhteisöllisyydelle luodaan mahdollisuuksia samoilla toimintaperiaatteilla kuin muutenkin sosiaalisessa mediassa. Erityiskysymyksiä käsityöpalveluille ovat käyttäjien naisenemmistö ja visuaalisuuden tärkeys sisällössä. Käsityöyhteisöllisyyden ydin ja mielekkyys rakentuvat käsitöiden tekemisen edistämisen varaan. Virtuaalinen käsityöyhteisöllisyys rakentuu verkkoon laajasti ja kietoutuu reaalielämän yhteisöihin.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Sarvas, Risto
Keywords
social media, sosiaalinen media, crafts, käsityö, blogs, blogit, Ravelry, Ravelry, sense of community, yhteisöllisyys
Other note
Citation