Smart and Mobile Work in Growth Regions

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
84
Series
Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY, 6/2018
Abstract
Smart Commuting project explored new ways of combining work and life with new intelligent transport system services and developed new concepts to support sustainable CO2-free commuting and mobile, multi-locational work. The mobility of the workforce is increasing due to technology development, commuting and the nature of work, which has many consequences as long commuting may decrease the productivity of work and leave less time for relaxation, resulting in lowered wellbeing. Cities also have to address commuting when planning technical solutions, developing services and calculating their finance schemes. Therefore, the first objective of this project was to identify the changing needs of mobile workers for transport. The second objective was to support the implementation of sustainable and intelligent transport services that meet these needs.  The project was done as the  collaboration of researchers and company partners from Austria, Finland, and Switzerland. Aalto University acted as the coordinator, and AIT Austrian Institute of Technology, tbw research GesmbH, and ZHAW Zürich University of Applied Sciences were research partners. The company and regional partners were: Virta Ltd. (Liikennevirta Oy), AC2SG Software Oy, Kyyti Group Ltd. (Tuup Oy), ISTmobil GmbH, Growth Corridor Finland (GCF), and the Office of Mobility in the Canton of Basel-Stadt. Smart Commuting - Smart and Mobile Work in Growth Regions project (2016-2018, www.smartcommuting.eu) is one of the projects in joint programme JPI Urban Europe (www.jpi urbaneurope.eu). The programme was created in 2010 to address the global urban challenges of today. In Finland, the project was funded by Business Finland.  The consortium collected data through surveys, interviews, collecting documents, making observations and having workshops in Austria, Finland and Switzerland to evaluate how new transport services meet the evolving needs of mobile workers. In addition, simulations were used to provide decision support for stakeholders to address urban planning and governance structures' challenges. Implementations in large commuting areas were pivotal aspects of this project as they helped scale up our partners' operations, get experiences about the needs of users and also discover some common grounds for governance and city planning policies.

Smart Commuting -projektissa tutkittiin uusia tapoja yhdistää työ ja vapaa-aika älykkäiden liikennejärjestelmien ja -palveluiden avulla. Lisäksi kehitettiin käsitteellistä perustaa hiilivapaan liikkumisen ja mobiilin, monipaikkaisen työn tueksi. Työntekijöiden liikkuvuus on lisääntynyt teknologisen kehityksen, lisääntyneen mobiilisuuden ja töiden organisoinnissa tapahtuneiden muutosten ansiosta. Tällä on ollut monia vaikutuksia, sillä pitkät matkustusajat saattavat vähentää työn tuottavuutta ja ihmisten hyvinvointia, sillä aikaa on aiempaa vähemmän työstä palautumiseen. Myös kaupunkien on otettava liikkuminen huomioon asuinympäristöjä ja teknisiä ratkaisuja suunniteltaessa ja käyttöönotettaessa sekä laskettaessa niiden kustannuksia. Siksi tämän hankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli tunnistaa liikkuvien työntekijöiden muuttuvia tarpeita liikkumisen osalta. Toisena tavoitteena oli tukea kestävien ja älykkäisen liikennepalveluiden kokeilua ja käyttöönottoa työntekijöiden tarpeiden näkökulmasta.  Tämä tutkimushanke toteutettiin tutkijoiden ja yritysten yhteistyönä. Tutkijaosapuolet tulivat Itävallasta, Sveitsistä ja Suomesta Aalto-yliopiston toimiessa hankkeen koordinaattorina. Tutkijapartnereita olivat: AIT Austrian Institute of Technology, tbw research GesmbH, ja ZHAW Zürich University of Applied Sciences. Yrityspartnereita puolestaan olivat: Virta Ltd. (Liikennevirta Oy), AC2SG Software Oy, Kyyti Group Ltd. (Tuup Oy) ja ISTmobil GmbH (Itävalta). Julkisen puolen partnerit olivat: Growth Corridor Finland (GCF) ja the Office of Mobility in the Canton of Basel-Stadt (Sveitsi). Hanke toteutettiin eurooppalaisen JPI Urban Europe (www.jpi-urbaneurope.eu) -ohjelman puitteissa. Ohjelma käynnistettiin vuonna 2010 vastaamaan globaaleihin urbaanin elämän haasteisiin. Suomessa hankkeen rahoitti Business Finland.  Hankkeessa kerättiin tutkimusaineistoa kyselyillä, haastatteluilla, keräämällä dokumentteja, havainnoimalla ja järjestämällä työpajoja Itävallassa, Sveitsissä ja Suomessa. Niitä käytettiin arvioitaessa, miten tarjolla olevat uudet liikennepalvelut kohtaavat mobiilien työntekijöiden tarpeita.  Lisäksi kehitettiin ja käytettiin simulaatioita eri osapuolten päätöksenteon tukena, kun ne kehittivät kaupunkisuunniittelua ja sen hallintaa. Palvelujen kokeilu oli olennainen osa hanketta. Niiden avulla yrityspartnerit kykenivät paremmin kehittämään palvelujaan loppukäyttäjien tarpeita palvellen.  Tutkimustulokset myös auttoivat julkisia toimijoita kehittämään politiikkaansa tutkijoiden esittämien suositusten avulla.
Description
Keywords
mobility, MaaS, transport, new ways of working, Mobiilisuus, MaaS, Liikenne, Uudet työnteon tavat
Citation