Sidosryhmäteorian esilletulo pörssiyhtiön vuosikertomusteksteissä ja niiden sisällön muutoksissa - Narratiivinen analyysi ja merkityksellistämisen tutkimus KONEen vuosikertomuksista

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorLounesto, Kaisu
dc.contributor.departmentViestinnän laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Communicationen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2016-08-16T11:35:44Z
dc.date.available2016-08-16T11:35:44Z
dc.date.dateaccepted2013-03-03
dc.date.issued2013
dc.description.abstractTavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko yrityksen ulkoinen viestintä muuttunut siten, että siinä otetaan huomioon yrityksen osakkeenomistajien ohella yrityksen kaikki sidosryhmät. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaista narratiivia eli tarinaa luodaan ympäristönäkökohdista ja henkilöstöstä vuosikertomusteksteissä. Kiinnostuksen kohteena on myös se, millainen merkitys yritysvastuulle annetaan suuressa, kansainvälisessä teollisuusalan pörssiyhtiössä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojautuu sidosryhmäteoriaan (Stakeholder theory). Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusaineistona ovat hissejä ja liukuportaita valmistavan KONEen vuosikertomukset ja yritysvastuuraportit. Tutkimusajanjakso käsittää vuodet 1996-2011. KONEen vuosikertomustekstejä tarkastellaan narratiivisen analyysin (narrative analysis) ja merkityksellistämisen (sensemaking) tutkimuksen kautta. Tulokset KONEen vuosikertomuksissa rakennetussa narratiivissa on tapahtunut selvä muutos yhteiskuntavastuullisuuden suuntaan. Vuodesta 1996 vuoteen 2002 vuosikertomusteksteissä rakennetaan narratiivia KONEen taloudellisesta kehityksestä tilikauden aikana. Vuodesta 2003 eteenpäin ympäristö- ja henkilöstönarratiivit tulevat yhä selvemmin esiin ja 2000-luvun lopusta eteenpäin vastuullisuusteemat ovat tärkeässä roolissa vuosikertomuksissa. Yritysvastuun teemat on otettu enemmän esille, sillä ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen niukkuus on alettu ymmärtää tärkeiksi asioiksi tänä päivänä. Kuluttajakunnassa on tapahtunut muutos kohti vastuullisempaa kuluttamista (esim. LOHAS-kuluttajat, Lifestyle of Health and Sustainability). Vastuullisella ja eettisesti kestävällä liiketoiminnalla yritykset pyrkivät legitimoimaan niiden olemassaolon markkinoilla. Viestinnän reflektiivisyys ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on keskiössä vastuullisuusviestinnän onnistumisen kannalta.fi
dc.ethesisid14479
dc.format.extent75
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21301
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201609083515
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorTalouselämän viestintäfi
dc.programme.majorFinnish Business Communicationen
dc.subject.heleconviestintä
dc.subject.heleconcommunication
dc.subject.heleconyritysviestintä
dc.subject.heleconbusiness communication
dc.subject.heleconvuosikertomukset
dc.subject.heleconannual reports
dc.subject.heleconverkostot
dc.subject.heleconnetworks
dc.subject.heleconsijoittajat
dc.subject.heleconinvestors
dc.subject.heleconyhteiskuntavastuu
dc.subject.heleconcorporate responsibility
dc.subject.helecontarina
dc.subject.heleconnarrative
dc.subject.keywordsidosryhmäteoria
dc.subject.keywordvastuullisuusviestintä
dc.subject.keywordsijoittajaviestintä
dc.subject.keywordnarratiivisuus
dc.subject.keywordmerkityksellistäminen
dc.titleSidosryhmäteorian esilletulo pörssiyhtiön vuosikertomusteksteissä ja niiden sisällön muutoksissa - Narratiivinen analyysi ja merkityksellistämisen tutkimus KONEen vuosikertomuksistafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
local.aalto.idthes14479
local.aalto.openaccessno
Files