Sidosryhmäteorian esilletulo pörssiyhtiön vuosikertomusteksteissä ja niiden sisällön muutoksissa - Narratiivinen analyysi ja merkityksellistämisen tutkimus KONEen vuosikertomuksista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Talouselämän viestintä
Finnish Business Communication
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko yrityksen ulkoinen viestintä muuttunut siten, että siinä otetaan huomioon yrityksen osakkeenomistajien ohella yrityksen kaikki sidosryhmät. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaista narratiivia eli tarinaa luodaan ympäristönäkökohdista ja henkilöstöstä vuosikertomusteksteissä. Kiinnostuksen kohteena on myös se, millainen merkitys yritysvastuulle annetaan suuressa, kansainvälisessä teollisuusalan pörssiyhtiössä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojautuu sidosryhmäteoriaan (Stakeholder theory). Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusaineistona ovat hissejä ja liukuportaita valmistavan KONEen vuosikertomukset ja yritysvastuuraportit. Tutkimusajanjakso käsittää vuodet 1996-2011. KONEen vuosikertomustekstejä tarkastellaan narratiivisen analyysin (narrative analysis) ja merkityksellistämisen (sensemaking) tutkimuksen kautta. Tulokset KONEen vuosikertomuksissa rakennetussa narratiivissa on tapahtunut selvä muutos yhteiskuntavastuullisuuden suuntaan. Vuodesta 1996 vuoteen 2002 vuosikertomusteksteissä rakennetaan narratiivia KONEen taloudellisesta kehityksestä tilikauden aikana. Vuodesta 2003 eteenpäin ympäristö- ja henkilöstönarratiivit tulevat yhä selvemmin esiin ja 2000-luvun lopusta eteenpäin vastuullisuusteemat ovat tärkeässä roolissa vuosikertomuksissa. Yritysvastuun teemat on otettu enemmän esille, sillä ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen niukkuus on alettu ymmärtää tärkeiksi asioiksi tänä päivänä. Kuluttajakunnassa on tapahtunut muutos kohti vastuullisempaa kuluttamista (esim. LOHAS-kuluttajat, Lifestyle of Health and Sustainability). Vastuullisella ja eettisesti kestävällä liiketoiminnalla yritykset pyrkivät legitimoimaan niiden olemassaolon markkinoilla. Viestinnän reflektiivisyys ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on keskiössä vastuullisuusviestinnän onnistumisen kannalta.
Description
Keywords
sidosryhmäteoria, vastuullisuusviestintä, sijoittajaviestintä, narratiivisuus, merkityksellistäminen
Other note
Citation