Ruutuja ja laatikoita – 1960- ja 1970-luvun elementtitalon peruskorjaus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Spatial Design
Tilasuunnittelun maisteriohjelma
Language
fi
Pages
98
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyö "Ruutuja ja laatikoita - 1960- ja 1970-lukujen elementtitalon peruskorjaus" tutkii 1960- ja 1970-lukujen asuinrakennuksia sekä niiden peruskorjaamiseen liittyviä haasteita. Työssä keskitytään erityi-sesti elementtitaloihin, jotka rakennettiin asuinrakennusten suuren massatuotannon ja lähiöiden syntymisen ai-kaan ennen vuonna 1973 alkanutta öljykriisiä. Tämän aikakauden rakennuksia on Suomessa paljon ja rakennukset ovat juuri tulossa peruskorjattavaksi tai niitä on korjattu aiemmin vain vähän. Haasteita suunnittelulle asettaa lähi-öiden kyseenalainen maine sekä elementtitalojen kuntoon ja estetiikkaan liittyvä kritiikki. Opinnäytetyön tarkoitus on parantaa talojen houkuttelevuutta ja asumismukavuutta sekä löytää niiden mahdolli-nen potentiaali ja peruskorjausten kautta saatava lisäarvo. Suunnittelun pohjaksi ja elementtitalojen rakenteen ymmärtämiseksi opinnäytetyössä on tehty taustatutkimusta koskien Suomen asuinrakentamisen historiaa ja ele-menttiteollisuuden kehitystä. Lisäksi työssä perehdytään rakentamiseen liittyviin energia- ja ekologianäkökulmiin sekä asumiskulttuurin ja yhteiskunnan muutoksien tuomiin haasteisiin, mutta suunnitelma on tehty painottaen tilasuunnittelun näkökulmaa. Taloudellista näkökulmaa tukevat sekä asumisen tiivistäminen asuntopohjia uusimal-la että lisärakentaminen peruskorjausten yhteydessä. Suunnittelukohde on SATO Oyj:n omistama asunto-osakeyhtiö Lounaismeri. Lounaismeri sijaitsee Espoon Soukassa keskustan ja tulevan metropysäkin läheisyydessä. Taloyhtiöön kuuluu yksi korkea asuinkerrostalo sekä neljä mata-laa kerrostaloa, jotka muodostavat tyyliltään lähiöaluille tyypillisen kokonaisuuden. Suunnittelu on rajattu koske-maan matalia laatikkomallisia 3-4 kerroksen elementtitaloja. Suunnitelmaa ohjaaviksi keskeisiksi piirteiksi nousi hissien lisääminen talojen porrashuoneiseen sekä parvekkeiden muuttaminen asuintilaksi lisäämällä uusi parvekevyöhyke talon kaakkoisjulkisivulle. Pohjaratkaisuja lähdettiin tut-kimaan käyttämällä aluksi hyödyksi pelkkiä kantavia rakenteita. Viihtyvyyttä pyrittiin lisäämään asuntopohjien muutoksilla ottaen samalla huomioon huoneistojen roolin vuokra-asuntoina. Suunnitteluntyön tuloksena myös havaittiin, että rakennuksien muoto ja hissien lisääminen porrashuoneisiin tekevät katolle sijoittuvasta lisärakenta-misesta luontevan ratkaisun. Hissien lisäämisellä pyrittiin parantamaan talon toiminnallisuutta sekä huomioimaan modernin asumisen ja esteettömyyden vaatimukset. Parvekemuutoksen taustalla oli ajatus lisätä huoneistojen asumisviihtyvyyttä tuomalla lämmittämätön lisähuone asuntoihin. Ratkaisu on myös energiatehokas, sillä parveke-tilan ilma toimii talvella lisäeristeenä kylmyyttä vastaan ja parvekkeet varjostavat kesällä asuntojen ikkunoita vä-hentäen ylikuumenemista ja näin ollen jäähdytystarvetta. Lisäksi lasitettu parvekejulkisivu suojaa talon rakenteita mereltä tulevilta tuulilta ja sateilta. Opinnäytetyön suunnitteluosuuden viimeisessä vaiheessa tutkittiin myös yh-teistilojen sekä pihan toimivuutta. Opinnäytetyön lähtökohtana ei ole ollut suunnitella taloa ja sen arkkitehtuuria uudelleen. Suunnitelmassa element-tien muodostamat ruudukot ja linjat on haluttu säilyttää korostamaan aikakauden piirteitä. Ruudukot ja suorakul-maiset pienet ikkunat hallitsevat etenkin varjoista sisääntulon puoleista julkisivua. Porraskäytävän muutokset ja parvekemuutos vaikuttavat myös julkisivuihin, mutta uudet osat on pyritty suunnittelemaan sekä moderneiksi että yhteensopiviksi elementtiarkkitehtuurin kanssa. Koska 1960- ja 1970-luvuilla asuntopohjia ja rakennusratkaisuja toistettiin, työssä tehdyn suunnitelman tuloksia on mahdollista hyödyntää myös muissa lähiökohteissa. Työssä on kuitenkin painotettu lisäksi kohteiden yksilökohtaisen suunnittelun tärkeyttä.

Master of Arts Thesis "Squares and Boxes - 1960’s and 1970’s prefab apartment building renovation" conducts research on 1960’s and 1970’s prefab apartment buildings and the challenges in their renovation. The thesis is fo-cused on the era of mass production of apartment buildings in Finland before the oil-crisis in 1973, which brought the period to a close. Finland is crowded with prefab buildings from this time and the need for their major renova-tion is drawing near. Only few of them have been renovated. The dubious reputation of the suburbs, paired with aesthetic criticisms of prefab buildings, make the work challenging. The goal of this thesis is to improve the attractiveness and convenience of the buildings by finding their true po-tential and value through their renovation. The background research focuses on the history of Finnish construction and the prefab housing industry’s evolution. Also, this thesis takes energy and ecology, as well as cultural and social angles into consideration, while focusing primarily on the spatial perspective. The thesis focuses on condominium Lounaismeri, owned by housing investment company SATO. Lounaismeri is located in the Soukka area of Espoo, which will be served by a metro line expansion planned for the near future. Lounaismeri condominium consists of one six floor apartment building, and four smaller apartment buildings on which this thesis is focused. The main factors defining the spatial design were the additions of the elevators in the stairways and the balconies in the southeast facade. In the beginning of the design task, the spatial design was limited to the structural walls inside the buildings. The reason for the changes in the plans was to improve the comfort of the spaces, in order to improve their attractiveness as rental apartments. In the plan, the supplementary apartments were placed on the roofs, which was a natural choice regarding the structure and changes made in the buildings. The need for the elevators is based on the accessibility requirements in Finland and adds to the comfort of living. The balconies improve the quality of the apartments and make them more attractive. They are also energy-saving, since the glass windows of the balcony protect the apartments and the structure of the buildings from cold, wind and rain. Also, the shade of the balcony prevents the apartment from warming up too much in the summer, which reduces the need for cooling. The last part of the design task focuses on the surroundings of the buildings. The idea of the thesis is not about re-designing the architecture of the apartment buildings. The square-shaped elements and lines in the facades are kept visible to emphasize the history and the character of the prefab building. The repeated window lines and facade elements control the appearance especially in the southwest side of the buildings. The new apartments, elevators and balcony additions undoubtedly change the facades, but all the sup-plementary parts are designed not only to be modern, but also to be compatible with the existing buildings. Since the apartment solutions in the 1960’s and 1970’s were widely repeated throughout Finland, the solutions can be used in other subjects too. However, the thesis emphasizes the uniqueness of each building to be considered.
Description
Supervisor
Kareoja, Pentti
Keywords
Lähiö, rakentaminen, tilamuutos, arkkitehtuuri, peruskorjaus, elementtitalo, suburb, construction, spatial design, architecture, apartment building, renovation, prefab
Citation