Localisation of technology solutions – case from Kenyan water sector

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-06-14
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Water and Environmental Engineering (WAT)
Language
en
Pages
40+6
Series
Abstract
The Sustainable Development Goal 6 seeks to provide safe and affordable drinking water and sanitation for all. Yet, achieving this goal is particularly challenging in many developing countries. New kinds of partnerships seek to push towards this goal, facilitated by trade and concessional loans and including increasingly sophisticated (Western) technological solutions. However, the increasing level of technology may pose challenges for the sustainability of the planned solutions, calling for localisation i.e., customisation of the technology to better suit the challenges and needs of the target location. This thesis looks at localisation of water service technology through a case study focusing on the water project planned by a consortium of Finnish technology providers for Kenyan water sector. This thesis aimed to provide the technology providers with a framework to support their efforts in planning the localisation of their solutions together with their local partners. The framework combines two elements: 1) the core challenges faced when implementing Finnish technology solutions in developing country contexts, and 2) both commonly used and new potential measures to address these challenges. The information used to develop the framework was acquired via semi-structured interviews with Finnish and Kenyan experts, supported by a literature review. The localisation framework was tested with technology providers from the case project with the help of discussion and related self-assessment of localisation needs. The framework identified three main localisation categories: technology, local capacity, and local ownership. Each category entails 2-5 groups of challenges, together with corresponding suggestions for adaptation measures. The interviewees from the case study project found the framework generally comprehensive and relevant for this context. There were, however, differing views on how the actual localisation should occur: while the Kenyan interviewees emphasised target-specific customisation, the Finnish technology providers preferred a more general approach. As a compromise, the thesis suggests target-specific customisation of non-technical details, such as user training, and integration of technical localisation into the development phase of new solutions. Finally, the thesis discusses the compatibility of the proposed localisation framework with the related financing instrument (Public Sector Investment Facility PIF). Although PIF does not seem to support as comprehensive localisation as proposed in the thesis, the framework was found to be compatible with the general objectives of PIF.

Kestävän kehityksen tavoite 6 pyrkii varmistamaan puhtaan juomaveden tarjoamisen kaikille. Tämän tavoitteen saavuttaminen on suuri haaste etenkin kehittyvissä maissa. Uudenlaiset kumppanuudet pyrkivät vastaamaan tähän haasteeseen, hyödyntäen uudenlaisia rahoitusmalleja sekä korkealaatuisia (länsimaisia) teknologiaratkaisuja. Näiden ratkaisujen toimivuuden ja kestävyyden varmistaminen vaatii kuitenkin teknologiaratkaisujen lokalisointia eli teknologiaratkaisun soveltamista paikallisten olojen haasteisiin ja tarpeisiin sopivaksi. Tässä työssä tarkastellaan vesisektorin tekonologiaratkaisujen lokalisaatiota tapaustutkimuksen keinoin. Tapaustutkimuksena toimii suomalaisten teknologiayritysten muodostama konsortio sekä konsortion suunnittelema hanke Kenian vesisektorille. Työn tavoitteena oli kehittää teknologiatoimittajille viitekehys tukemaan ratkaisujen lokalisointia. Viitekehys yhdistää 1) keskeisimmät haasteet, joita suomalaisen teknologian toteutuksissa kehittyvissä maissa voi ilmetä sekä 2) niin vakiintuneita kuin lupaavia uusia teknologian sopeuttamiskeinoja haasteisiin vastaamiseen. Viitekehyksen muodostamisessa tarvittavat tiedot kerättiin kirjallisuusselvityksen sekä suomalaisille ja kenialaisille asiantuntijoille tehtyjen teemahaastattelujen kautta. Viitekehystä testattiin konsortioon kuuluvien teknologiatoimittajien kanssa keskustelun sekä lokalisointitarpeen kartoittamista tukevan itsearvioinnin kautta. Viitekehys erittelee lokalisoinnin kolme pääkategoriaa: teknologia, paikallinen kapasiteetti ja paikallinen omistajuus. Jokainen kategoria sisältää 2-5 ryhmää toisiinsa liittyviä haasteita sekä näihin kohdennettuja sopeuttamiskeinoehdotuksia. Hankekonsortioon kuuluvat haastateltavat pitivät viitekehystä yleisesti kattavana ja relevanttina. Toisaalta lokalisaatioon tunnistettiin erilaisia mahdollisia lähestymistapoja: kenialaiset teknologian vastaanottajina suosivat kohdekohtaista kustomointia, teknologiatoimittajat taas yleisempää ratkaisumallia. Kompromissina työ suosittaa ratkaisujen ei-teknisten osa-alueiden kuten käyttökoulutuksen kohdekohtaista kustomointia ja teknisen lokalisoinnin integrointia uusien ratkaisujen kehitysvaiheen yhteyteen. Työssä arvioidaan myös kehitetyn viitekehyksen yhteensopivuutta tapaushankkeen hyödyntämän rahoitusinstrumentin (investointituki kehitysmaille, PIF) kanssa. Viitekehyksen todettiin olevan yhteneväinen PIF-rahoituksen tavoitteiden puolesta, joskin rahoitusinstrumentti ei suoraan tue yhtä kattavaa lähestymistapaa lokalisointiin kuin tässä työssä ehdotetaan.
Description
Supervisor
Keskinen, Marko
Thesis advisor
Tuukkanen, Markus
Keywords
localisation, water services, sustainability, technology adaptation, Kenya, PIF
Other note
Citation