Mittakaavaedut infrarakentamisessa ja niiden huomioiminen kustannuslaskentajärjestelmässä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-06-14
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
83+5
Series
Abstract
Infrahankkeiden kustannusarvioilla on merkittäviä vaikutuksia hankkeiden etenemiseen. Kustannusarvioita käytetään mm. päätöksenteon pohjana ja hankkeiden tuottavuutta arvioivan kustannus-hyötyanalyysin perustana. Kustannusarvioiden epätarkkuus saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia hankkeen edetessä, varsinkin jos hankkeen kustannukset nousevat merkittävästi. Tutkimuksen päätavoite on selvittää infrarakentamisessa esiintyviä mittakaavaetuja ja niiden taustalla vaikuttavia mekanismeja. Lisäksi tavoitteena oli tutkimustulosten avulla kehittää Ihku-laskentapalvelun tapaa huomioida hankkeen koon vaikutus kustannuksiin. Tutkimus toteutettiin asiantuntijahaastattelujen sekä määrällisen aineiston analyysin avulla. Työssä tutkittiin mittakaavaetuja ja muita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä infrahankkeissa. Lisäksi työssä perehdyttiin infrahankkeiden laskentaan liittyvään prosessiin Suomessa ja ulkomailla. Työssä tutkittiin myös kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden huomioimista Ihku-laskentapalvelun panospohjaisissa rakennusosissa materiaalihintojen ja työsaavutusten avulla sekä hanketehtävien laskennassa. Tutkimustyön tilaajana oli Turun kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että pelkkä hankkeen euromääräinen koko tai suoritemäärät eivät riitä yksinään todisteeksi mittakaavaetujen esiintymisestä. Infrahankkeissa rakentamisen työmenetelmiin ja kustannuksiin vaikuttavat suuresti hankekohtaiset olosuhteet, kuten maapohja ja toteutusympäristö, jotka ovat aina hankekohtaisia. Suuri hanke voi tutkimuksen perusteella mittakaavaeduista johtuen olla suhteellisesti edullisempaa rakentaa kuin pieni hanke. Mittakaavaetujen esiintymistä havaittiin erityisesti urakoitsijan hanketehtävissä. Tutkimuksessa havaittiin, että mittakaavaetuja esiintyy erityisesti alle miljoonan euron hankkeissa. Miljoonan euron raja-arvon ylittyessä skaalaetuja ei enää esiinny vaan ne muuttuvat vakioiksi. Diplomityön tutkimustuloksista muodostui ehdotus uudesta hankekoon paremmin huomioivasta hanketehtävien laskentamatriisista Ihku-laskentapalvelua varten. Lisäksi tutkimuksen avulla tunnistettiin rakennusosia, joiden kustannuksiin hankkeen koko tai olosuhteet saattavat merkittävästi vaikuttaa. Tunnistettujen tekijöiden vaikutusta ja vaikutusten huomioimista rakennusosien kustannuksiin työstetään eteenpäin Ihku-allianssissa diplomityötutkimuksen ulkopuolella.

The cost estimate of an infrastructure project has significant impact on the advancement of the project. Cost estimates are used as a basis for decision making and cost-benefit analyses which assess the productivity of the project. The inaccuracy of cost estimates can cause problems as the project progresses, especially if the actual costs increase significantly compared to the cost estimate. The main objective of the research is to investigate economies of scale in infrastructure construction and the mechanisms behind the benefits. Additional objectives also include developing methods for the Ihku cost management systems to take the benefits into account in cost estimation. The thesis investigates economies of scale and other factors that influence the final cost of infrastructure projects, as well as the process of infrastructure cost calculation in Finland and other countries. Simultaneously the work examines the costs of work components in terms the of factors influencing the productivity and material price as well as calculation of the contractor’s project costs. The research was commissioned by the City of Turku's urban environment department. Both qualitative and quantitative research was utilized in the research work. Research methods used include literature review, expert interviews, and quantitative data analysis. Based on the study, it can be concluded that the size in euros or amount of construction work components of a project alone are not alone sufficient indicators to prove the existence of economies of scale. In civil construction projects, construction work methods and costs are greatly influenced by the circumstances of the project, such as the soil and the implementation environment, which are always project specific. A large project may be relatively cheaper to build than a small project due to the different economies of scale of the study. The study finds that economies of scale occur especially in projects that cost a million euros or less. When the threshold of 1 million euros is exceeded, there are constant returns to scale. The research results of the master’s thesis formed a proposal for an updated calculation matrix for contractors project task costs for the Ihku cost estimation service. The study also identified critical works which costs can significantly be affected by the size of the project or other factors. The effects of the factors on the work components will be worked on further in the Ihku-alliance, but not as a part of this thesis research.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Peltola, Aki
Ruoho, Timo
Keywords
kustannuslaskenta, mittakaavaetu, infrarakentaminen, kustannusarvio, urakoitsijan hanketehtävät
Other note
Citation