Construction of a hardware-in-the-loop simulator for Azipod control system testing

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-08-24
Department
Major/Subject
Elektroniikka ja sovellukset
Mcode
S3007
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
90+9
Series
Abstract
The purpose of this thesis is to construct an Azipod® azimuth thruster simulator from control point of view. Azipod® is a brand of an azimuth thruster with an electric motor that drives the propeller. The whole propulsion unit is located outside of the hull and the azimuth thruster has unlimited steering possibility. Unique to azimuth thrusters are that the propulsion can be achieved completely electrically and that the Azipod® is a pulling propeller unlike conventional propellers, which are pushing. These characteristics increase the energy efficiency of a ship. The objective of this thesis is to construct an Azipod® control simulator and a control console. The focus of work is on the propulsion part. The control of the simulator must function as the real product, but with less hardware. Ship control console panels and all necessary measuring devices are virtualized. An additional program is created to enable the input to the controller for the virtualized instruments and the program can be run from any computer. The simulator consists of two coupled motors. One motor is representing an Azipod® propulsion motor and the other motor is acting as the load for the propulsion motor. The load characteristics of the propulsion motor are nonlinear and environmental factors have a strong influence on the load of the propulsion motor. The load motor is controlled for creation of varying propulsion conditions. The propulsion simulator is operated from the created control console with a thrust lever and touch screen panels. To accomplish the construction of the simulator the current control characteristics and functions must be studied. In this thesis are the general physical factors studied that are effecting on the propulsion to recreate sound conditions for the simulator.

Syftet med detta diplomarbete är att konstruera en simulator för Azipod® roderpropellern. Azipod® är ett varumärke av en roderpropeller med en elmotor som driver propellern. Hela roderenheten är belägen utanför fartygets skrov och det är möjligt att rotera roderpropellern obegränsat runt sin axel. Unikt för roderpropellrar är att drivkraften kan göras fullständigt elektriskt samt att roderpropellern är en dragande propeller till skillnad från tryckande konventionella propellrar. Dessa egenskaper ökar på ett fartygs energieffektivitet. Målet med arbetet är att bygga en (Azipod®) roderpropellersimulator och en tillhörande styrenhet som liknar fartygs styrenheter. Fokus för arbetet ligger på propulsionsstyrenheten. Simulatorn skall fungera liknande som den kommersiella produkten, men med mindre hårdvara. Fartygs styrkonsolpaneler samt alla nödvändiga mätinstrument virtualiseras. Ett extra program skapas för att möjliggöra stimulans för systemet för de virtualiserade mätinstrumenten. Detta program körs från en godtycklig dator som är uppkopplad till simulator nätverket. Simulering av Azipod® roderpropellern utförs av två sammankopplade motorer. Den ena motorn representerar en Azipod® rodermotor och den andra motorn belastar propulsionsmotorn. Rodermotorns belastning är ickelinjär och väderförhållanden och sjögång inverkar starkt på motorns belastning. Rodermotorns belastning måste styras och kontrolleras för skapandet av varierande förhållanden. Från den skapade styrkonsolen med en kontrollspak styrs simulatorn. För att lyckas med detta måste de nuvarande styregenskaperna och -funktionerna granskas. I detta arbete genomgås allmänna fysikaliska faktorer som inverkar på drivkraften, samt redogörs för faktorerna för att kunna återskapa sunda förhållanden för simulatorn och rodermotorn.
Description
Supervisor
Ovaska, Seppo
Thesis advisor
Orivuori, Juha
Keywords
system integration, hardware-in-the-loop simulation, propulsion simulator, Azipod® propulsor, marine
Other note
Citation