The FIFA World Cup effect on stock markets: global empirical evidence

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Finance
Language
en
Pages
61+5
Series
Abstract
This thesis studies stock market mispricing during important football tournaments. The existing literature shows that during the FIFA World Cup final tournaments, the returns on the US stock market have been abnormally low, and an investor has potentially been able to exploit a profitable trading strategy leaning on this discovery. The rationale behind this finding is that when the tournaments move forward, the amount of eliminated countries increases, and so does the number of unhappy fans. Among these dissatisfied people are investors, who have invested in the US stock market, and when feeling sad, end up selling their stocks. This novel paper provides more information regarding the claimed mispricing. I address four research questions: 1) Can the World Cup effect be found in any other country besides the USA? 2) Can a similar effect be found during the UEFA EURO tournaments? 3) Are there differences in the findability of the effect depending on the size of the stocks? 4) Does the mispricing during the FIFA World Cups and the UEFA EURO tournaments offer a possibility to exploit a trading strategy that is profitable after transaction costs? This thesis relies on OLS regressions studying the so-called World Cup effect in 18 countries between 1950 and 2020. Following the sample selection criteria used in the existing literature, I include countries, where local investors’ sentiment does not distort the results, and where a significant amount of stocks are owned by foreigners. I study the influence of international football matches on different-sized stocks using small-cap, mid-cap, large-cap, and composite indices. The stock market data is gathered from Thomson Reuters Eikon and the Center for Research in Security Prices (CRSP). Empirical results imply that the existence of the World Cup effect cannot be confirmed. First of all, the regression results show that in most of the researched countries there are no statistically significant results of abnormally low returns during the FIFA World Cups. Hence, the effect appears to not consistently exist in other studied countries. In addition, a detailed analysis reveals that low returns on the US stock market are statistically significant only during the 1960s and the 1970s. This finding indicates that the effect has vanished over the years. Secondly, the UEFA EURO matches appear to not affect stock markets. All the results from the studied countries during the European Championship tournaments are insignificant. Interestingly, there are no signs of abnormally low returns during the EURO tournaments on the US stock market either. Thirdly, no differences are found between small-cap, mid-cap, and large-cap indices. Finally, since there is only a little evidence of the existence of the World Cup effect, it can be concluded that exploiting an investment strategy using the effect is unprofitable. The robustness of these results is tested in a few different ways.

Tämä tutkielma keskittyy väärinhinnoitteluun osakemarkkinoilla tärkeiden jalkapalloturnausten aikana. Nykyinen kirjallisuus osoittaa, että jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen aikana USA:n osakemarkkinoiden tuotto on ollut poikkeuksellisen alhainen, ja yksittäinen sijoittaja on pystynyt hyödyntämään tätä tietoa luoden kannattavan sijoitusstrategian. Löydös perustuu siihen, että turnausten edetessä eliminoitujen joukkueiden määrä kasvaa jatkuvasti, jolloin myös pettyneiden jalkapallofanien määrä kasvaa ympäri maailman. Osalla näistä tyytymättömistä kannattajista on sijoituksia Yhdysvaltain osakemarkkinoilla, ja harmistuksissaan he päätyvät myymään osakkeitaan. Tässä tutkielmassa pyritään kasvattamaan tietoa yllä kuvatusta ilmiöstä. Erityisesti neljään tutkimuskysymykseen syvennytään: 1) Löytyykö World Cup -efektiä muista maista kuin Yhdysvalloista? 2) Onko sama efekti löydettävissä jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailujen aikana? 3) Onko tuloksissa eroavaisuuksia eri kokoisten osakkeiden välillä? 4) Tarjoaako arvokilpailujen aikana löydetty alituotto mahdollisuuden tuottavaan sijoitusstrategiaan transaktiokustannukset huomioiden? Tutkimus perustuu regressioihin, joissa tarkastellaan World Cup -efektiä 18 maassa vuosina 1950- 2020. Aikaisemmassa kirjallisuudessa käytettyjen valintaperusteiden pohjalta tutkielmaan sisällytetään maita, joissa paikallisten sijoittajien mieliala ei vaikuta tuloksiin, ja joissa merkittävä määrä osakkeita on ulkomaalaisomistuksessa. Yhteisindeksien lisäksi tutkimuksessa käytetään pienten, keskisuurten sekä suurten osakkeiden indeksejä. Osakedata on kerätty Thomson Reuters Eikonista sekä Center for Research in Security Prices (CRSP) -tietokannasta. Empiiriset tulokset osoittavat, että World Cup -efektin olemassaoloa ei voida vahvistaa. Valtaosassa tutkituista maista ei löydy epänormaalin alhaisia tuottoja jalkapallon MM-kilpailujen aikana. Täten efektiä ei vaikuta löytyvän Yhdysvaltojen kaltaisista maista. Tarkempi analyysi paljastaa, että tilastollisesti merkitseviä tuloksia esiintyy ainoastaan Yhdysvalloissa 1960- ja 1970- luvuilla. Tämä viittaa siihen, että World Cup -efekti on vaimentunut vuosien myötä. Toiseksi, Euroopan-mestaruuskilpailujen otteluilla ei näytä olevan vaikutusta osakemarkkinoihin. Tutkituista osakemarkkinoista ei löydy tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Erityisen mielenkiintoista on, että EM-turnausten aikana myöskään Yhdysvaltojen tuotot eivät ole epänormaalin alhaisia. Lisäksi tutkimuksen tulokset osoittavat, että erikokoisten osakkeiden välillä ei ole eroja. Lopuksi todettakoon, että todisteiden puuttuessa World Cup -efektiin nojautuva sijoitusstrategia on taloudellisesti kannattamaton. Tutkielman tulosten robustisuus tutkitaan muutamalla eri tavalla.
Description
Thesis advisor
Nyberg, Peter
Keywords
finance, investor sentiment, football, World Cup effect, abnormal returns, irrational investor behaviour
Other note
Citation