Pk-yrityksen vaatimukset tuotannonohjaukselle avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmässä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-08
Department
Major/Subject
Tietointensiivinen liiketoiminta
Mcode
T3008
Degree programme
Informaatioverkostojen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
116+12
Series
Abstract
haasteita. Kilpailukyvyn säilyttääkseen näiden yritysten on digitalisoitava toimintaansa, jonka avulla ne pystyvät tehostamaan toimintaansa, kehittämään yrityksen sisäistä vuorovaikutusta ja parantamaan palvelutasoa sekä laatua. Digitalisointi tarkoittaa Pk-yritykselle uusien modernien tietojärjestelmien käyttöönottoa ja niiden avaamien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tässä diplomityössä tutkitaan millaisia vaatimuksia ja rajoitteita Pk-yrityksellä on tuotannonohjaukselle avoimen lähdekoodin Odoo-toiminnanohjausjärjestelmässä. Tapaustutkimuksen kohdeyrityksenä toimii vajaa 40 vuotta toiminnassa ollut valmistavan teollisuuden yritys, joka työllistää noin 40 henkeä. Tuotannonohjauksen digitalisoinnilla pyritään kehittämään kilpailukykyä, tiedon jakamista ja tehokkuutta. Kohdeyrityksen vaatimuksia tuotannonohjaukselle tutkittiin seitsemällä teemahaastattelulla, työpajalla, havainnoimalla sekä tuotantolaitoksessa että käyttöönotettavaa Odoon tuotannonohjausta ja vuorovaikuttamalla tiiviisti kohdeyrityksen johdon kanssa toimistolla. Kohdeyrityksen johdon kanssa tuotannonohjausjärjestelmälle luotiin tuotevisio sekä korkean tason liiketoiminnalliset vaatimukset. Lisäksi kuvattiin ja priorisoitiin käyttäjäryhmittäin toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset. Myös kohdeyrityksen tilaus-valmistus-toimitusprosessia kehitettiin luomalla nykytilan prosessikuvaus, jonka pohjalta analysoitiin ja muodostettiin tavoitetilan prosessikuvaus. Vaatimusmäärittelyä ja prosessikehitystä varten luotiin teorian pohjalta ReqPros-kehitysmalli, joka toimi viitekehyksenä käyttäjä- ja sidosryhmien tunnistamisessa, vaatimusmäärittelyssä sekä prosessikehityksessä. Tutkimuksessa tehtiin kolme oivallusta, jotka sisällytettiin osaksi ReqPros-kehitysmallia: 1. Tietojärjestelmän kehityksessä tulisi aina ottaa huomioon kolme toisistaan merkittävästi riippuvaa osa-aluetta: liiketoiminta, käyttäjä ja tietojärjestelmä. 2. Tietojärjestelmän potentiaali pitää sisällyttää mukaan vaatimusmäärittelyyn mahdollisuuksina. 3. Prosessikehitys tukee vaatimusmäärittelyä ja vaatimusmäärittely tukee prosessikehitystä. Ensisijaisia korkean tason liiketoiminnallisia vaatimuksia asetettiin 9 kappaletta. Toiminnallisia vaatimuksia kuvattiin käyttäjätarinoina 74 kappaletta, ei-toiminnallisia vaatimuksia listattiin 20 ja rajoitteita 3.

This Master’s Thesis researches what kind of requirements and constraints SMEs have for production management utilizing open source ERP system. Target company for this case study is Terästarvike which is almost 40 year old manufacturing company that employs 40 people. By digitalizing their manufacturing operations, Terästarvike achieves to improve their competitiveness, knowledge sharing and efficiency. Requirements for the manufacturing were researched using seven theme interviews, a workshop, observing a production facility and Odoo ERP system, and communicating constantly with the company management. Product vision and high-level business requirements were formulated cooperatively with the target company management. In addition, functional and non-functional requirements were gathered and prioritized. Functional requirements were divided by user group. Also, target company’s current stale manufacturing processes’ were modeled and analyzed. New target state manufacturing process were created based on the current state model. Based on the requirement and process development theories, a new ReqPros development framework for user group identification, requirements elicitation and specification, and process development was developed. Master’s Thesis’ included three insights: 1. ICT system development should always take into consideration there dependent sectors: business, user and ICT system. 2. The potential of an ICT system should be included as an opportunity in the requirements specification. 3. Process development supports requirements development and vice versa. As a result, 9 primary high-level business requirements were identified. In addition, 74 user stories as functional requirements, 20 non-functional requirements and 3 constraints were described.
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Thesis advisor
Suominen, Svante
Keywords
vaatimusmäärittely, prosessikehitys, tuotannonohjaus, toiminnanohjaus, odoo, reqpros-kehitysmalli
Other note
Citation