Arvioinnin haasteet valmistuvan kuvataideopettajan näkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Kuvataiteen arvioinnista käytävässä keskustelussa törmää usein kolmeen teemaan jotka ovat sekä teoreettinen- että käytännön puhe, mutta myös hiljaisen tiedon merkitys arvioinnissa. (Keskustelu Mira Kallio-Tavinin kanssa 13.11.2014). Ongelma hiljaisen tiedon ja valmistuvan kuvataideopettajan välillä on se, että arviointia ohjaava hiljainen tieto vahvistuu kokemuksen myötä. Opinnäyte erittelee ja sanallistaa kuvataiteen arviointiin liittyviä haasteita, valmistuvan kuvataideopettajan näkökulmasta. Opinnäyte on tällä tavalla kartoittava, ja pohtii kuinka valmistumisen kynnyksellä oleva kuvataideopettaja voi kartuttaa arviointikokemustaan eettisesti. Arvioinnin haasteet jakautuvat niin arviointitilanteiden käytännön-, kuin myös ammatillisen kasvun osa-alueille. Epävarmuus omien arviointitaitojen riittävyydestä yhdistettynä kuvataiteen arvioinnin tulkinnallisuuteen, tekee arvioinnista haastavaa valmistuvalle kuvataideopettajalle. Ammatillisen kasvun osa-alueelle linkittyvät haasteet ovat puolestaan hankalasti havaittavia ajassa jossa ne ilmenevät. Aineistoja opinnäytteessä on kaksi. Ensimmäinen on pitkään alalla työskennelleen kuvataideopettajan haastattelu ja toinen aineisto rajautuu OPS 2014 asiakirjasta. Haastattelun kautta nousee esiin kokeneen kuvataideopettajan hiljaista tietoa arviointiin liittyen, mutta myös tapa tulkita opetussuunnitelmaa. OPS 2014 aineiston tarkastelu puolestaan tuo esiin mitä opettajan tulee arvioidessaan osata huomioida, ja mihin OPS 2014 yleispätevänä ja valtakunnallisena ohjeistuksena opinnäytteen tekijän tulkinnan mukaan painottuu. Haastattelun ja OPS 2014 aineiston tulokset rinnastuvat ristiinvalotuksen menetelmällä lopuksi, aineistojen yhteneväisyyksien kautta. Kokenut kuvataideopettaja nostaa arvioinnin kannalta haastavaksi työskentelyn ja työn lopputuloksen välisen suhteen. OPS 2014 painottaa arvioinnissa oppilaan ajattelun kehittymistä ja oman toimintansa tiedostamista. Tässä valossa taidon merkityksen pohtiminen nousee opinnäytteessä tärkeäksi.
Description
Supervisor
Rastas, Marja
Thesis advisor
Kallio-Tavin, Mira
Keywords
arviointi, kuvataidekasvatus, OPS 2014, hiljainen tieto, etiikka, koodaus
Other note
Citation