Increasing the efficiency of digital interactive media production by developing the scriptwriting process

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
4 s.+ 70 s. + liitt. 30 s.
Series
Abstract
Tämän diplomityön perimmäinen tutkimuskysymys käsittelee digimedian käsikirjoittamisen tehokkuutta: miten digimedian käsikirjoitusprosessi tulisi organisoida, jotta saataisiin tuotettua mahdollisimman laadukas lopputuote mahdollisimman kustannustehokkaasti? Työn toinen keskeinen teema on pohdinta käsikirjoittajan roolista digimediatuotannossa yleisesti. Digimediaesitysten laatu muodostuu paitsi teknisen ratkaisun toimivuudesta ja käytettävyydestä, myös mediakerronnan mukanaan tuomasta elämyksellisyydestä. Tämä asettaa käsikirjoittamistyölle vaatimuksia, jotka ovat luonteenomaisia vain tälle alalle. Työn lähtökohtana on kehitysprojekti, jossa pyrittiin tehostamaan Everscreen Oy:n digimediatuotannon käsikirjoitusprosessia. Tuotannon lopputuotteet ovat HTML- ja Macromedia Flash -tekniikoilla toteutettuja esityksiä, jotka jaellaan pääasiassa Internet-verkossa. Kehitysprojektissa kartoitettiin käsikirjoittamisen työkaluihin ja toimintatapoihin liittyviä kehittämismahdollisuuksia ja tehtiin suunnitelma uudesta käsikirjoitusohjelmistosta. Projektin loppuvaiheessa suunnitellun ohjelmiston toteuttamisesta kuitenkin luovuttiin kustannussyistä. Työssä esitetään digimedian tuotantoprojektin malli. Mallin mukaan tärkeimmät projektitiimin roolit ovat projektipäällikkö, ohjaava käsikirjoittaja, visualisti sekä ohjelmoija. Kullekin roolille kuuluvat tehtävät luetellaan ja niiden ketjutus ja riippuvuussuhteet esitetään. Erityistä huomiota kiinnitetään ohjaavan käsikirjoittajan roolin ja tehtävien erittelyyn. Mallin kuvaus toimii kehitysprojektin ympäristön ja lähtötilanteen kuvauksena. Työn päätteeksi pohditaan sitä, miksi suunniteltua käsikirjoitusohjelmistoa ei Everscreen Oy:ssä lähdetty toteuttamaan. Syyt löytyvät käymisvaiheessa olevan digimedia-alan realiteeteista. Jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä toimivien yritysten on pystyttävä joustamaan ja muuttamaan toimintatapaa ketterästi. Muutoksiin reagointi ei yksinään riitä menestykseen, on pystyttävä myös tekemään innovaatioita. Raskas, tarkkaan määritelty ja työkaluin tuettu prosessi heikentää yrityksen ketteryyttä ja haittaa uusien keksintöjen tekemistä. Alalle sopii kevyempi tuotantomalli, joka on helppo sopeuttaa erilaisiin olosuhteisiin ja jossa on mahdollista tehdä kokeiluja.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Kangas, Mirette
Keywords
multimedia, digimedia, digital interactive media, multimedia, contents production, sisällöntuotanto, scriptwriting, käsikirjoittaminen, concept design, konseptisuunnittelu, production process development, tuotantoprosessin kehittäminen
Citation