Coordination of Low Voltage Protection Devices with Variable Speed Drives

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-08-24
Department
Major/Subject
Sähkökäytöt
Mcode
S3016
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
61+9
Series
Abstract
This thesis works as a guide for protective device selection with variable speed drives. As a background electric motor starter methods are introduced and compared to drives as a background. Design and operating principles of different short-circuit and overload protective devices are also explained in detail. Requirements for drive protection are introduced based on internal protection of the drives and requirements given in European and American standards and regulations and then compared to protection design with traditional motors starters. ABB ACS880-01 drive series is used as an example of variable speed drives in this thesis. Shortcircuit tests were performed in a laboratory and their results analyzed to verify the protection design methods introduced in theoretical parts of this thesis. Protection device coordination tables are given in the appendix.

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koota yhteen suojalaitteiden mitoitussäännöt taajuusmuuttajakäytöissä. Perinteisesti käytetyt moottorin käynnistysmenetelmät esitellään diplomityön alussa ja niitä verrataan taajuusmuuttajaan. Käytössä olevien oikosulku- ja ylikuormitussuojien rakenne ja ominaisuudet esitellään yksityiskohtaisesti. Eurooppalaisissa ja Amerikkalaisissa standardeissa annetut suojausvaatimukset käydään läpi, jotta suunnittelun perusteet voidaan ymmärtää. ABB ACS880-01 taajuusmuuttajaperhettä käytetään esimerkkinä tässä työssä ja sille suunnitellaan suojaus. Kokeellinen osuus työstä suoritettiin tekemällä oikosulkutestejä ja täten varmentamalla työn teoriaosuudessa esiteltyjen suojalaitteiden mitoitussääntöjen toimivuus käytännössä. Työn liitteenä on suojalaitekoordinaatiotaulukot.
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma
Thesis advisor
Taimisto, Martti
Keywords
drive, protection, fuse, circuit breaker, short-circuit, overload
Other note
Citation