Aapiskukon jäljillä. Ideologiset representaatiot 2010-luvun aapisten kuvituksissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
116
Series
Abstract
Tarkastelen opinnäytetyössäni aapisten kuvituksia. Tutkimukseni aineisto koostuu viiden suomalaisen, 2010-luvulla opetuskäytössä olleen aapisen kirjainaukeamien kuvituksista. Yhteensä tarkasteltavia kuvituksia on 105. Tutkimuksen kohteena on aapisten visuaalinen maailma ja se, millaisena tuo maailma pyrkii itsensä esittämään. Mikrotasolla tutkin kuvia kuvitustaiteen artefakteina, makrotasolla rakennan käsitystä siitä, miten representaatioissa rakentuvat visuaaliset diskurssit rakentavat käsityksiä arvoista ja asenteista. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä visuaalisen viestinnän muotoilun yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaisesti todellisuus on sosiaalisesti rakentunutta. Aapisten kuvitukset ovat osa tällaista todellisuutta ja ne osaltaan myös rakentavat sitä. Lisäksi ne kytkeytyvät vallankäyttöön, koska niitä käytetään institutionaalisesti määritellyssä kontekstissa. Tutkimus on laadullinen ja sen tarkoitus on tuottaa tietoa aapisten kuvitusten visuaalisista rakenteista diskurssianalyyttisten menetelmien avulla. Tutkimuksen perusteella aapisten kuvituksissa muodostuu erilaisia näkökulmia maailmaan. Aineistosta voidaan erottaa neljä visuaalista diskurssia, jotka tuottavat käsityksiä arvoista ja asenteista: Hyvän käytöksen diskurssi rakentaa käsityksiä yhteisöllisyydestä ja vastuullisuudesta ja pyrkii integroimaan lapset yhteiskuntaan. Normitettujen rooliodotusten diskurssi pyrkii luonnollistamaan miesten ja naisten eriytyneet sukupuoliroolit. Lapsen maailman erityisyyden diskurssissa esitetään, että lapsilla on oma maailma, johon aikuisilla ei ole pääsyä. Toiseuden kuvaukset diskurssi tuottaa marginalisoivia käsityksiä erilaisuudesta. Aapisten kuvituksissa rakentuu maailmaa koskevia käsityksiä ja uskomuksia, joita voidaan pitää ideologisina. Kuvituksien aiheet ja aiheen käsittely sekä erilaiset visuaaliset ratkaisut tuottavat merkityksiä, joilla voi olla myös yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Description
Supervisor
Töyry, Maija
Thesis advisor
Töyry, Maija
Keywords
aapinen, diskurssianalyysi, kuvitus, visuaalinen viestintä
Other note
Citation