Quality over quantity – connecting quality and lifespan of garment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
en
Pages
62
Series
Abstract
The Master’s thesis “Quality over quantity - connecting quality and lifespan of garments” is a qualitative multi-case study which aims at finding what is quality and how it is defined in the textile and apparel context. The thesis is part of a research project FINIX which aims at developing sustainable textile systems in Finland. The goal of the thesis is to find connections between quality and lifespan of textile products, and the main objective is to understand how through emphasizing the quality of garments it is possible to extend product lifespans. Circular economy (CE) aims at circulating products and materials inside a system of closed loops for as long as possible instead of generating waste. Thus it aims at extending the lifespan of products and materials and it is therefore the larger context of the thesis. By answering how good quality can contribute to lengthening product lifespans, it is also possible to find answers on how quality can affect the product and material circulation inside the system. The thesis is a theoretical work based on theory and previous research on quality and circular economy. To gain novel knowledge of the linkages between quality and lifespans, semi-structured interviews are conducted with three Finnish textile and apparel companies for the FINIX project and this thesis. The interviews are analysed through inductive content analysis to understand how the companies address quality and lifespans in their products, and what are the ways they have in influencing quality and lifespans. At the end the ways to implement quality and lifespan thinking into the design and product development process inside the CE context are presented. This gives an overview of what are the aspects regarding quality and lifespan that should be implemented into the circular design and product development process in order to make extended lifespans possible. The results indicate that while product’ physical quality and the companies’ quality assurance are of high importance, they cannot alone guarantee extended lifespans or the circularity of a product. Even the most durable products need care and maintenance in order to stay in use. In addition, the companies need to implement recovery methods to their operations to enable successful circulation of their products.

Maisterin opinnäyte “Laatu ennen määrää - laadun ja eliniän yhteys” on laadullinen monitapaustutkimus, jonka tavoitteena on ymmärtää, mitä on laatu ja kuinka se määritellään tekstiili-ja vaatetuskontekstissa. Opinnäyte on osa FINIX-tutkimushanketta, jonka tavoitteena on rakentaa kestäviä tekstiilisysteemejä Suomeen. Opinnäytteen tarkoitus on löytää yhteyksiä tekstiilituotteiden laadun ja eliniän välille, ja päätavoite on ymmärtää, kuinka painottamalla tuotteiden laatua on mahdollista pidentää niiden elinikää. Kiertotalous pyrkii tuotteiden ja materiaalien mahdollisimman pitkään kiertoon suljetussa luupissa sen sijaan, että syntyisi jätettä. Täten se pyrkii pidentämään tuotteiden ja materiaalien elinikää, ja on siten osa opinnäytteen laajempaa kontekstia. Vastaamalla siihen, kuinka laadulla voidaan pidentää tuotteiden elinikiä, on samalla mahdollista löytää vastauksia siihen, kuinka laatu voi vaikuttaa tuotteiden ja materiaalien kiertoon tässä kiertotalousmallissa. Opinnäyte on tutkielma, joka pohjaa teoriaan ja aiempaan tutkimukseen laadusta ja kiertotaloudesta. Jotta saataisiin tuoretta tietoa laadun ja eliniän yhteyksistä, puolistrukturoidut haastattelut suoritetaan kolmen suomalaisen tekstiili-ja vaatetusalan yrityksen kanssa sekä FINIX-projektia että tätä opinnäytettä varten. Nämä haastattelut analysoidaan aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jotta ymmärrettäisiin kuinka yrityksen käsittelevät laatua ja elinkaarta tuotteidensa yhteydessä, ja millä keinoilla he voivat vaikuttaa niihin. Lopuksi esitellään tavat, joilla laatu- ja elinkaariajattelu voidaan jalkauttaa kiertotalouden mukaiseen suunnittelu- ja tuotekehitysprosessiin. Tämän kautta saadaan yleiskatsaus siitä, mitkä ovat ne näkökulmat laatuun ja elinikään liittyen, jotka tulisi sisällyttää suunnittelu- ja tuotekehitysprosessiin, jotta mahdollistettaisiin tuotteille pidennetyt eliniät. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka tuotteen fyysinen laatu ja yritysten laadun varmistus ovat laadun kannalta tärkeitä, eivät ne yksin voi taata pidennnettyä elinikää tai tuotteiden kiertoa. Kaikista kestävimmätkin tuotteet vaativat hoitoa ja ylläpitoa pysyäkseen käyttökelpoisina. Lisäksi yritysten tulee sisällyttää erilaiset uudelleenkäyttö- ja talteenottotavat toimiinsa taatakseen tuotteidensa kierron.
Description
Supervisor
Niinimäki, Kirsi
Thesis advisor
Aakko, Maarit
Keywords
quality, product lifespan, circular economy, lifecycle, textiles, apparel
Other note
Citation