Regulation and Coordination in European Generic Medicines Industry: A Fuzzy Set Analysis

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
121 [+5]
Series
Abstract
Lääketeollisuus maailmanlaajuisesti muuttuu. Monet tekijät, kuten kasvavat terveydenhuoltokulut, osoittavat, että geneeristen lääkkeiden merkitys kasvaa. Erityisesti Euroopassa yrityksille tuottaa haasteita sisämarkkinoiden yhdentyminen ja muutokset lainsäädännössä. Siksi tämän diplomityön pääongelmana on ymmärtää millainen toimintaympäristö suosii geneeristä lääketeollisuutta. Alaongelmat keskittyvät enemmän toimialadynamiikkaan Euroopassa ja siihen, mitkä ovat regulaation ohella tähän vaikuttavat tekijät. Tämän työn perusteella kaksi merkittävintä tekijää, jotka ennustavat toimialan tulevaisuuden menestystä, ovat geneerisiä lääkkeitä tukeva lainsäädäntö ja vanhusten kasvava määrä. Neljä muuta havaittua tekijää ovat kotimaisen teollisuuden kilpailukyky, terveydenhuollon julkinen rahoitus, tulotaso ja kansantalouden koordinaatio. Syvempi analyysi fuzzy set -metodologialla osoittaa, että Euroopan geneerisessä lääketeollisuudessa on neljä eroavaa menestystekijäyhdistelmää. Analyysin ja näiden neljän yhdistelmän perusteella Eurooppa voidaan jakaa viiteen alueeseen, jotka tarjoavat erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia niin yrityksille kuin päätöksentekijöillekin. Lisäksi yrityspopulaation analyysi osoittaa, että toimiala on saavuttanut kantokykynsä rajan ja että yritysmäärä on laskussa. Yksi syy laskevaan yritysmäärään on myös kiihtyvä yritysostojen määrä. Teoreettisesti tämä diplomityö tukee ehdotettua suuntaa keskittyä pienempiin osiin kapitalismin eroavaisuuksien tutkinnassa. Myös joukko-opin yhdistäminen analyysimetodina sopii hyvin tähän ehdotettuun suuntaan. Geneerisen lääketeollisuuden yrityksille Euroopan jakaantuminen viiteen osaan tarkoittaa, että strategioita pitää muokata vastaamaan näitä alueita. Päätöksentekijöiden tulisi myös huomioida nämä alueet ja käyttää niitä hyväksi yhdentäessään lainsäädäntöä Euroopassa, jolloin markkinat kokonaisuudessaan tulisivat tehokkaammiksi.

The global pharmaceutical industry is changing. A number of factors, like rising health care costs, indicate that the importance of generic medicines is growing. The European companies have particularly been affected by the harmonization of inner markets and changes in legislation. Therefore, the main research problem of the thesis is: what kind of business environment favors generic medicines industry. Secondary problems of the thesis discuss the industry dynamics at the European level in more detail through regulatory and other factors. The thesis found that the two most important factors predicting the future success of the generic medicines industry consist of the generic promotion as well as the growing number of elderly people. The other four factors affecting the success consist of the competitiveness of domestic industry, public health care financing, income levels, and the level of coordination in the economic system. An in-depth fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) with the six factors revealed four distinct configurations of these factors lead to successful markets. None of the factors alone were found to be necessary for achieving success. The analysis suggests Europe could be divided into five regions that offer different challenges and opportunities for both companies and public policy makers. Furthermore, the analysis of company population shows that the carrying capacity of the competitive environment has been reached and the population density is declining. One reason for the declining number of companies is the escalating merger and acquisition activity. The thesis supports an increased focus on micro- and meso-level analysis as proposed in the theory of "Varieties of Capitalism." Combining set-theoretical research methods works well in this context and provides usable results. The thesis suggests companies operating in generic medicines industry the division of Europe should adjust their strategies specifically for these regions. In addition, public policy makers should utilize these regions and start harmonizing the promotion legislation in Europe to increase the overall effectiveness of markets.
Description
Supervisor
Lamberg, Juha-Antti
Thesis advisor
Pajunen, Kalle
Keywords
kapitalismin vaihtelu, fuzzy set -metodit, kvalitatiivinen/kvantitatiivinen vertailu, geneeriset lääkkeet, varieties of capitalism, fuzzy set methods, qualitative/quantitative comparisons, generic medicines
Other note
Citation