Investointilaskentamenetelmien käyttö suomalaisissa pörssiyrityksissä

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorNiemelä, Jaakko
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Economicsen
dc.date.accessioned2011-11-14T11:23:50Z
dc.date.available2011-11-14T11:23:50Z
dc.date.dateaccepted2011-03-08
dc.date.issued2011
dc.description.abstractTutkielman tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää suomalaisten pörssiyritysten käyttämiä investointilaskelmamenetelmiä. Tutkimus pyrkii myös vahvistamaan aikaisempien tutkimuksien väitettä siitä onko maakohtaisia eroja nähtävissä suomalaisten ja ulkomaisten yrityksien laskentamenetelmien käytössä. Edellä mainittujen lisäksi pyritään vastaamaan siihen onko yrityskohtaisilla ja vastaajakohtaisilla muuttujilla vaikutusta käytettyihin menetelmiin. Lähdeaineisto Tutkimus on toteutettu kyselytutkimuksena ja kysely on lähetetty kaikille Helsingin pörssissä listatuille yrityksille. Aineisto on kerätty syksyllä 2008 ja keväällä 2009. Tutkimuksen populaatio on 128 yritystä ja näistä saatiin kerättyä 32 yrityksen otos. Aineiston pienuus asettaa rajoitteita tulosten syvällisempään analysointiin ja yleistämiseen. Tulokset Suomalaisten yrityksien kohdalla voidaan nähdä, että trendinä on siirtyminen edistyksellisempien laskelmien käyttämiseen, kuten esimerkiksi nettonykyarvoon. Edelleen kuitenkin käytetään myös yksinkertaisempia menetelmiä kohtuullisen laajasti. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että nettonykyarvon käyttö ensisijaisena menetelmänä on kasvanut voimakkaasti verrattuna edellisiin Suomessa toteutettuihin tutkimuksiin. Vertailtaessa tuloksia yhdysvaltalaisiin ja eurooppalaisiin tutkimuksiin huomataan, että suomalaiset yritykset käyttäytyvät samansuuntaisesti kuin muutkin eurooppalaiset yritykset. Takaisinmaksumenetelmän suosio on edelleen vahva, mutta nettonykyarvon ja sisäisen korkokannan menetelmän suosio on lähes samalla tasolla. Suurin ero näkyy reaalioptioiden käytössä, sillä suomalaiset yritykset eivät tutkimuksen mukaan käytä menetelmää juuri ollenkaan, kun muiden maiden tutkimuksissa kyseinen menetelmä on kohtuullisen laajassa käytössä. Yrityksen liikevaihdon suuruuden ja nettonykyarvon käytön yleisyyden välillä nähdään positiivinen yhteys ja lievemmin myös muiden DCF laskentamenetelmien kanssa. Vastaavasti pienemmät yritykset käyttävät enemmän takaisinmaksumenetelmää ja muita teorian kannalta heikompia laskentamenetelmiä. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös muilla suuruuden mittareilla, kuten esimerkiksi tulos, taseen loppusumma, investointien määrä ja henkilömäärä. Erityisen kiinnostava huomio on, että nettonykyarvoa useammin käyttävillä yrityksillä havaittiin olevan suurempi tilikauden liikevoittoprosentti, kun vastaavasti useammin takaisinmaksua käyttävien yrityksien vastaava luku on pienempi. Teollisuuden ja valmistuksen yritykset käyttävät kautta linjan useammin takaisinmaksua, nettonykyarvoa ja sisäisen korkokannan menetelmää kuin muiden toimialojen yritykset.fi
dc.ethesisid12499
dc.format.extent107
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/631
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201111181543
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorAccountingen
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.heleconinvestoinnit
dc.subject.heleconinvestment
dc.subject.heleconkustannuslaskenta
dc.subject.heleconcost accounting
dc.subject.heleconpörssiyhtiöt
dc.subject.heleconexchange-listed companies
dc.subject.heleconSuomi
dc.subject.heleconFinland
dc.subject.keywordinvestoinnit
dc.subject.keywordinvestointilaskentamenetelmät
dc.subject.keywordIRR
dc.subject.keywordNPV
dc.titleInvestointilaskentamenetelmien käyttö suomalaisissa pörssiyrityksissäfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes12499
local.aalto.openaccessno
Files