Investointilaskentamenetelmien käyttö suomalaisissa pörssiyrityksissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
107
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää suomalaisten pörssiyritysten käyttämiä investointilaskelmamenetelmiä. Tutkimus pyrkii myös vahvistamaan aikaisempien tutkimuksien väitettä siitä onko maakohtaisia eroja nähtävissä suomalaisten ja ulkomaisten yrityksien laskentamenetelmien käytössä. Edellä mainittujen lisäksi pyritään vastaamaan siihen onko yrityskohtaisilla ja vastaajakohtaisilla muuttujilla vaikutusta käytettyihin menetelmiin. Lähdeaineisto Tutkimus on toteutettu kyselytutkimuksena ja kysely on lähetetty kaikille Helsingin pörssissä listatuille yrityksille. Aineisto on kerätty syksyllä 2008 ja keväällä 2009. Tutkimuksen populaatio on 128 yritystä ja näistä saatiin kerättyä 32 yrityksen otos. Aineiston pienuus asettaa rajoitteita tulosten syvällisempään analysointiin ja yleistämiseen. Tulokset Suomalaisten yrityksien kohdalla voidaan nähdä, että trendinä on siirtyminen edistyksellisempien laskelmien käyttämiseen, kuten esimerkiksi nettonykyarvoon. Edelleen kuitenkin käytetään myös yksinkertaisempia menetelmiä kohtuullisen laajasti. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että nettonykyarvon käyttö ensisijaisena menetelmänä on kasvanut voimakkaasti verrattuna edellisiin Suomessa toteutettuihin tutkimuksiin. Vertailtaessa tuloksia yhdysvaltalaisiin ja eurooppalaisiin tutkimuksiin huomataan, että suomalaiset yritykset käyttäytyvät samansuuntaisesti kuin muutkin eurooppalaiset yritykset. Takaisinmaksumenetelmän suosio on edelleen vahva, mutta nettonykyarvon ja sisäisen korkokannan menetelmän suosio on lähes samalla tasolla. Suurin ero näkyy reaalioptioiden käytössä, sillä suomalaiset yritykset eivät tutkimuksen mukaan käytä menetelmää juuri ollenkaan, kun muiden maiden tutkimuksissa kyseinen menetelmä on kohtuullisen laajassa käytössä. Yrityksen liikevaihdon suuruuden ja nettonykyarvon käytön yleisyyden välillä nähdään positiivinen yhteys ja lievemmin myös muiden DCF laskentamenetelmien kanssa. Vastaavasti pienemmät yritykset käyttävät enemmän takaisinmaksumenetelmää ja muita teorian kannalta heikompia laskentamenetelmiä. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös muilla suuruuden mittareilla, kuten esimerkiksi tulos, taseen loppusumma, investointien määrä ja henkilömäärä. Erityisen kiinnostava huomio on, että nettonykyarvoa useammin käyttävillä yrityksillä havaittiin olevan suurempi tilikauden liikevoittoprosentti, kun vastaavasti useammin takaisinmaksua käyttävien yrityksien vastaava luku on pienempi. Teollisuuden ja valmistuksen yritykset käyttävät kautta linjan useammin takaisinmaksua, nettonykyarvoa ja sisäisen korkokannan menetelmää kuin muiden toimialojen yritykset.
Description
Keywords
investoinnit, investointilaskentamenetelmät, IRR, NPV
Other note
Citation