Item management of a production unit

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
66
Series
Abstract
This master's thesis is a part of Origo-project by Konecranes Inc. The objective of Origo-project is to introduce a common enterprise resource planning system and unified item system for the whole company instead of multiple different systems used in different units. The objective of this master's thesis is to go over the operations that must be done in the Hyvinkää gear factory before the new ERP-system and item system can be taken into use. In addition the objective is to explore the possibilities for improving the flow of information between the design department and the production. The term item means all the physical products, parts and components as well as materials and services that are required to be distinguished from each other systematically. This thesis studies the basic structure of an item and the significance of item management in a company. In addition this thesis demonstrates corporate data management processes, different item user groups and information systems used for item management. In the practical part of this thesis the current state of the gear factory item system is presented, the operations to be conducted for the item data are demonstrated and the new item instructions are created. The purpose of the new item instructions is to assure the quality and unity of the item data, because good quality item data can reduce the amount of work used for item management in a production unit. The main objective of this master's thesis was achieved, because the items for gear parts were unified and instructions for creating and maintaining item data were created. The future challenge is introducing the new instructions globally. The second objective was to explore possibilities for improving the flow of information. Because present-day information systems are replaced soon by new systems, the development of present systems was seen irrational. Instead of developing present systems, the decision was made to focus on the implementation of the new systems.

Tämä diplomityö on osa Konecranes Oyj:n Origo-projektia, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön koko Konecranes konsernille yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä ja nimikepolitiikka nykyisten toimipaikkakohtaisten toiminnanohjausjärjestelmien sijaan. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia, mitä toimenpiteitä Konecranes Oyj:n Hyvinkään vaihdetehtaalla joudutaan suorittamaan ennen kuin uusi toiminnanohjausjärjestelmä ja nimikejärjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Lisäksi tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia vaihdetehtaan suunnittelun ja tuotannon välisen tiedonkulkuprosessin tehostamiseen. Termillä nimike tarkoitetaan kaikkia niitä yrityksen fyysisiä tuotteita, tuotteen osia ja komponentteja sekä materiaaleja ja palveluita, jotka on tarpeellista erottaa toisistaan systemaattisesti. Tässä työssä tutustutaan nimikkeen perusrakenteeseen ja nimikehallinnan merkitykseen yrityksen toiminnalle. Lisäksi tutustutaan nimikkeiden käyttäjäryhmiin, nimikehallintaan käytettyihin tietojärjestelmiin ja yrityksen tiedonhallintaprosesseihin. Käytännön osuudessa tutustutaan vaihdetehtaan nimikkeistön nykytilaan, esitellään vaihdetehtaan nimikkeistölle suoritettavat toimenpiteet ja luodaan ohjeet uusien nimikkeiden luomiseksi. Ohjeistuksella varmistetaan luotavan nimiketiedon yhtenäisyys ja laatu, koska laadukkaalla nimiketiedolla voidaan vähentää tuotantoyksikössä tapahtuvaan nimikehallintaan käytettävää työmäärää. Tämän diplomityön tärkein tavoite saavutettiin, sillä vaihdeosien nimikkeet saatiin yhtenäistettyä ja ohjeistus uuden nimikkeen luomiseksi tehtyä. Haasteeksi saattavat muodostua se, miten uudet nimikeohjeet saadaan maailmanlaajuiseen käyttöön. Toisena tavoitteena olleessa tiedonkulun tehostamisessa päädyttiin siihen, että koska nykyisin käytössä olevat järjestelmät tulevat poistumaan käytöstä lähitulevaisuudessa, niitä ei enää kehitetä paremmiksi. Nykyisten järjestelmien kehittämisen sijaan keskitytään tulevien järjestelmien käyttöönoton vaatimien toimenpiteiden suorittamiseen ja järjestelmien käytön tehokkaaseen opetteluun.
Description
Supervisor
Juhanko, Jari
Thesis advisor
Kekki, Juha
Keywords
item, nimike, product data management, tuotetiedonhallinta, PDM, tuotteen elinkaarenhallinta, product lifecycle management, toiminnanohjausjärjestelmä, PLM, avaintiedonhallinta, enterprise resource planning, ERP, SAP, teamcenter
Citation