Kestävää rakentamista maasta - Maa-ainesarkkitehtuurin ekologisuus ja soveltaminen Pohjois-Euroopassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
17+4
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä tutustutaan maa-ainesrakentamiseen ja maa-ainesrakennusten ekologisiin ominaisuuksiin sekä maa-ainesrakentamisen soveltamismahdollisuuksiin Pohjois-Euroopassa. Työn tavoitteena on nostaa esille maa-ainearkkitehtuuri ekologisena vaihtoehtona tavanomaisille rakentamistavoille, sekä herättää ajatuksia vaihtoehtoisten ja kestävämpien rakennustapojen käytöstä rakentamisteollisuudessa. Rakentamisteollisuus on vastuussa suuresta osasta maapalloa saastuttavista päästöistä. Lisäksi valtava energiankulutus ja tuhlaava luonnonresurssien käyttö viittaavat siihen, että rakentamisteollisuus ei ole kestävällä pohjalla. Ilmastonmuutoksen uhan alla on kehitettävä uusia tapoja rakentaa ja tehdä rakentamisesta kestävämpää. Ekologisten rakentamistapojen kysynnän lisäännyttyä maa-ainesrakentaminen on noussut esiin kestävänä ja energiatehokkaana rakentamisen vaihtoehtona. Työn aihetta käsitellään kolmessa osassa, joista ensimmäisessä käsitellään maa-ainesrakentamisen peruskäsitteitä ja tekniikoita. Työhön on valittu kaksi tavanomaisinta maa-ainesrakentamisen tekniikka, joihin perehdytään hieman tarkemmin. Työn toisessa osassa esitellään maa-ainesarkkitehtuurin ekologisia ominaisuuksia kolmesta näkökulmasta. Tarkastellaan ekologisuutta rakentamisvaiheessa ja rakennuksen käytön aikana, sekä maa-ainesrakennusten kierrätettävyyttä ja elinikää. Viimeisessä osassa käsitellään maa-ainesrakentamisen soveltamista Pohjois-Euroopassa nostamalla esiin siihen liittyviä haasteita, ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Lisäksi esitellään kahta toteutunutta maa-ainesarkkitehtuurikohdetta Pohjois-Euroopasta. Työn keskeisiä johtopäätöksiä on, että maa-ainesrakentaminen Pohjois-Euroopan haastavissa olosuhteissa on täysin mahdollista. Käsityöpainotteisena rakentamismenetelmänä maa-ainesrakentaminen ei kuitenkaan pysty kilpailemaan esimerkiksi betoni- tai tiiliteollisuuden kanssa. Maa-ainesrakentamisesta tehdään jatkuvasti tutkimusta, mikä edistää sen käyttökelpoisuutta ja yleistymistä haastavan ilmaston omaavilla alueilla.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Krokfors, Karin
Keywords
ekologisuus, maa-aines, maa-ainesrakentaminen, kierrätys, luonnonmateriaali
Citation