Fashion Openness: Applying an Open Source Philosophy to the Paradigm of Fashion

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Fashion and Clothing Design
Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma
Language
en
Pages
178
Series
Abstract
Tutkimuksellinen opinnäytetyöni pohtii avoimen lähdekoodin periaatteiden soveltamista muotiin ja tämän mahdollisia etuja ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämmän muotisysteemin kan- nalta. Informaatioteknologian aiheuttaman teollisen ja jälkiteollisen kauden murrosvaiheen kynnyksellä, voimme havaita “avoimuuden” trendin monella alalla - kuten mediassa, politiikassa, musiikissa ja tieteessä. Myös hierarkkista ajattelua ja yksisuuntaista kommu- nikaatiota yhä enemmän pakeneva muoti pyrkii kohti jakamisen rakenteita ja käyttäjän voimaannuttamista. Millainen avoin muoti olisi? Kuinka se vaikuttaisi muodin paradigmaan ja suunnittelijan rooliin? Opinnäytetyöni käsittelee olemassaolevia “avoimia” rakenteita niin muilla aloilla kuin muodissa, ja tarkastelee muodin näkymiä tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta, säilyttäen muotoilijan intuitiivisen lähestymistavan, josta minulla on eniten asiantuntemusta. Aineiston keruu tapahtuu kirjallisuuden kartoittamisen, Delfoi-paneelin ja haastattelun avulla analysoidakseni mitä trendejä, aiheuttajia ja makrotason muutoksia on havaittavissa. Lopputulos sisältää “muodin avoimuuden” kuvauksen; pohdintaa sen todennäköisyydestä, vaikutuksesta, ansaintamalleista ja puuttumiskohdista; muodin avoimuuden SWOT-analyysin; sekä suunnittelijan toimenkuvan tulevaisuudennäkymiä.

My research-based thesis investigates the philosophy and approach of open source being applied to fashion practice in order to reflect on the benefits this may offer to creating a more environmentally, socially and economically sustainable fashion system. At the breaking point of the industrial and post-industrial era, caused by information technology, we are expe- riencing the trend of “openness” among many fields, such as media, politics, music and science. Escaping increasingly from hierarchical thinking and one-way communication, also fashion is striving for sharing structures and user empowerment. What would “open source fashion” be? How could it affect the fashion paradigm and the role of designer? My thesis examines the existing “open” practices in other fields as well as fashion and looks at the future of fashion from a futures studies perspective but retains the intuitive and designerly approach, suitable to my field of expertise. The data is gathered through literature review, Delphi panel and an interview to analyze what is seen in the context of trends, drivers and macro change. The outcomes include a description of future “fashion openness”; a discussion about its probability, impact, revenue models and places to intervene; a SWOT-analysis of fashion openness; and an outlook on designer’s nature of work.
Description
Supervisor
Kohtala, Cindy
Thesis advisor
Fredriksson, Leena
Keywords
avoin lähdekoodi, muotisysteemi, tulevaisuuden vaatesuunnittelija, kestävä kehitys, käyttäjän voimaannuttaminen, open source, fashion system, future of fashion designer, sustainability, user empowerment
Citation