Challenges Faced by Startups Preparing for Growth – an Ethnographic Approach

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-08-18
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
84 + 3
Series
Abstract
The high failure rate of startups is well-recognized, and creates a continuous interest to understand the factors affecting a startup’s success. This thesis examines the connection of organization design with startup success, and draws attention especially on startups preparing for growth. The aim of the study is to identify the challenges startups face when designing the organization structure and culture itself. This research applied a qualitative approach, and studied the phenomenon in one case startup by ethnographic methods, to create a deep understanding of the topic. The data was collected through participant-observation, contextual inquiry, secondary data and 11 semi-structured interviews. The results of this study identified that the challenges of the phase of preparing for growth are strongly related to the growing number of employees, internal teams and new customers. Thus, in the phase of preparing for growth, a startup has to reflect how the increasing number of people and interactions will affect the individual-, group- and organization-level behavior. The results indicate that there are three main challenges related to organization design to be addressed during the stage of preparing for growth: (1) how to sustain the culture, values and purpose, (2) how to build alignment and maintain focus, and (3) how to structure communication and knowledge sharing processes in an unpredictable environment, with a growing number of people and interactions. This thesis suggests leaders to make use of (1) co- creation, (2) OKRs, and (3) experiments to address these identified challenges. This research contributes to the prevailing discussion on startup failure from a less discussed angle. This thesis offers a qualitative perspective on the relevance of successful organization design before a startup begins its growth.

Startup-yritysten korkean epäonnistumisasteen vuoksi on jatkuvaa kiinnostusta ymmärtää startupin menestymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tässä diplomityössä tarkastellaan organisaatiosuunnittelun merkitystä startup-yritysten onnistumisessa ja sen tuomia haasteita, erityisesti kasvuun valmistautuvien startupien näkökulmasta. Työssä tarkastellaan erityisesti kasvuun valmistautuvia startup-yrityksiä ja kyseisessä vaiheessa kohdattavia organisaatiosuunnittelun haasteita. Työssä on käytetty laadullista lähestymistapaa, tutkimalla ilmiötä yhdessä tapausyrityksessä. Tutkimus on toteutettu etnografisin menetelmin, keräten dataa havainnoinnin, asiayhteyden tutkinnan, toissijaisen tiedon ja 11 puolistrukturoidun haastattelun avulla. Tutkimustulosten perusteella kasvuun valmistautumisen haasteet liittyvät vahvasti työntekijöiden, sisäisten tiimien ja uusien asiakkaiden määrän kasvuun. Siksi kasvuun valmistautumisvaiheessa startupin on harkittava, kuinka kasvava ihmismäärä ja vuorovaikutus vaikuttaa yksilö-, ryhmä- ja or ganisaatiotason käyttäytymiseen. Tulokset osoittavat, että organisaation suunnitteluun liittyy kolme päähaastetta, joihin on vastattava ennen kasvua: (1) miten ylläpitää kulttuuria, arvoja ja tarkoitusta, (2) kuinka rakentaa yhtenäinen linja ja ylläpitää sisäinen fokus, ja ( 3) miten viestintä- ja tiedonvaihtoprosessit voidaan rakentaa sopiviksi arvaamattomaan ympäristöön, jossa ihmisten ja vuorovaikutuksen määrä kasvaa. Tämä diplomityö ehdottaa johtajien hyödyntävän (1) yhteisluomista , (2) OKR -menetelmää ja (3) kokeiluja tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseksi. Tämä tutkimus tukee vallitsevaa keskustelua startup-yritysten haasteellisuudesta, mutta vähemmän käsitellystä näkökulmasta. Tutkimus tarjoaa laadullista tietoa organisaatiosuunnittelun tärkeydestä ennen startup-yrityksen kasvua.
Description
Supervisor
Sarvas, Risto
Thesis advisor
Laine, Tuomo
Keywords
startup, growth, organization design, organization structure, culture, employee experience
Citation