Elämänkaariasumisen kehittämisen lähtökohtia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 15/2013
Abstract
Suomalainen asuntorakentaminen on perinteisesti tuottanut melko yhdenmukaisia asuntoja eikä niissä ole otettu huomioon asukkaiden erilaisia elämäntilanteita tai asumistarpeita. Perhemuotojen monimuotoistuminen, asumispreferenssien yksilöllistyminen, muuttuneet työnteon tavat sekä demografiset muutokset haastavat rakennusalan toimijoita kehittämään asuntotarjontaa ja monipuolistamaan asumismuotoja. Yhtenä ratkaisuna edellä mainittuihin haasteisiin on elämänkaariasuminen, jossa asukkaalla on elämäntilanteesta ja elämänkaaren vaiheesta riippumatta mahdollisuus asua samassa asunnossa, tai ainakin samalla asuinalueella, ilman pakottavaa syytä muuttaa toiselle asuinalueelle. Tällöin keskeistä on luoda sellaiset puitteet asumiselle ja arjelle, että asunnon suunnitteluratkaisut ja asuinalue tyydyttävät eri-ikäisten ja erilaisen toimintakyvyn omaavien ihmisten tarpeet. Elämänkaariasuminen perustuu asumisen mahdollistamiseen mahdollisimman monelle sopivaksi muuntojoustavilla ratkaisuilla tukemaan ihmisen koko elämänkaarta. Onnistunut elämänkaariasumisen kehittäminen merkitsee muuttotarpeen vähenemistä ja asumisen edullisuutta pitkällä aikavälillä. Vahvasta tilakeskeisyydestä huolimatta elämänkaariasumiseen liittyvät olennaisesti myös erilaiset palvelut ja niiden saavutettavuus, joilla on entistä suurempi merkitys asumisen ja elämisen tukena. Hyvillä palveluilla voidaan tukea ikääntyvien asumista ja vähentää tarvetta muuttaa lisääntyneiden palvelutarpeiden vuoksi. Elämänkaariasuminen käsitetäänkin tässä raportissa kokonaisvaltaisesti sisältämään erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvät tarpeet, kohdistuvat ne sitten asuntoon, asuinrakennuksiin, asuinympäristöön tai asumista tukeviin palveluihin. Tämä raportti liittyy Elämänkaariasumisen palvelullistaminen (ELMO) –tutkimushankkeeseen. Tutkimuksen tarkoituksena on edesauttaa palvelujen kytkemistä osaksi asumista ja parantaa sekä asuntojen että asuinalueiden muuntojoustavuutta asukkaiden elämänkaarien eri vaiheisiin sopivaksi. Tässä raportissa tarkastellaan elämänkaariasumisen kehittämisen lähtökohtia ja kuvataan kirjallisuudessa esitettyjä vaatimuksia asuinalueen, rakennuksen, asunnon sekä palveluiden näkökulmista.
Description
Keywords
elämänkaari, asuminen, asuinalue
Other note
Citation