Tietomallipohjaiset vakioratkaisut asuntorakentamisen ehdotussuunnitteluvaiheen kehittämisessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-09-21
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka
Mcode
IA3017
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
80 + 1
Series
Abstract
Vakioinnilla ja esivalmistuksen asteen nostamisella on jo vuosikymmeniä pyritty tehostamaan rakennushankkeita. Erityisesti asuinkerrostalokohteissa on paljon toistuvuutta, mutta sitä ei vielä täysin hyödynnetä suunnitteluprosessissa. Suunnitelmissa on yhä virheitä ja aikatauluviivästyksiä. Yleistynyt tietomallintava suunnittelu (BIM) mahdollistaa uusia toimintatapoja myös vakioinnin kannalta. Sen avulla voidaan luoda uusia objektipohjaisia vakioratkaisuja, joita voidaan käyttää mallintavan suunnittelun apuna. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, millaisia vakioratkaisuja voidaan hyödyntää asuinrakentamisen ehdotussuunnitteluvaiheessa. Tarkoituksena oli selvittää, miten rakennushankkeen suunnittelunohjausta ja kustannusarviointia voitaisiin tehostaa vakioinnin avulla. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti tietomallipohjaisiin vakioratkaisuihin. Arkkitehtien ja muiden asiantuntijoiden haastatteluilla selvitettiin, miten ratkaisut kannattaisi käytännössä toteuttaa. Työssä tutkittiin kolmea esimerkkiratkaisua, keittiötä, elementtikylpyhuonetta ja välipohjaa, joiden kautta arvioitiin tarvittavaa tarkkuustasoa, muunneltavuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi virtuaalisella 5D-ohjelmistolla testattiin mallipohjaista kustannushallintaa, jonka ideana on jatkuvasti päivittyvä ja tarkentuva kustannusarvio kohteen suunnittelun edetessä. Tutkimuksessa havaittiin, ettei testauksessa käytetty ohjelmisto palvellut ehdotussuunnitteluvaiheen kustannusarviota, ja monimutkaisen käyttöliittymän, toimintojen puutteiden ja arkkitehtimallien variaation vuoksi se soveltui heikosti myös myöhempien suunnitteluvaiheiden kustannusarviointiin. Haastatellut asiantuntijat näkivät tietomallipohjaisissa vakioratkaisuissa sekä hyötyjä että haasteita. Vaikka rakennusliike tarjoaisi omat vakiopohjansa, ei ole yhtenäistä mielipidettä siitä, tehostaisivatko ne suunnitteluprosessia. Uusi suunnittelumetodi edellyttää kuitenkin uusia toimintatapoja kaikilta suunnittelun osapuolilta. Ennen kuin mallipohjaisen suunnittelun täysi potentiaali saadaan hyödynnettyä, tarvitaan erityisesti lisää tietomallikoulutusta ja uusia yhteistoimintatyökaluja.

Standardization and prefabrication have been common strategies to improve construction projects for several decades. Especially in residential construction, similar structural solutions are repeated from one project to another. However, repetition is still not completely utilized in the design process. Modularization and prefabricated room elements are yet not generalized. Plans are still full of errors and schedule delays are common. As Building Information Modelling (BIM) becomes more common, there are even more possibilities in terms of standardization. BIM can be used in creating new parametrical and object-based standard solutions that could help architects and engineers in the design process. The aim of this study was to find out what kind of standard solutions and practices can be utilized in the schematic design phase of residential construction. The focus was primarily on BIM-based solutions and the target was to find out how project management planning and cost estimation could be made more effective. Architects and other consultants were interviewed to achieve the general opinion how to execute the 3D elements in practice. Three examples, element bathroom, kitchen and intermediate floor were studied in order to find the requirements, limitations and parameters for the optimum solution. In addition, 5D virtual construction software was tested for model-based cost estimating, that should provide constantly updating and more accurate cost estimation. The results of the study indicate that the tested 5D solution is not suitable for cost estimation in schematic design phase. Complex user interface, missing important functions and variety of architectural models increase the amount of manual work and do not promote the software for standard use. According to the interviewed consultants, model-based standard solutions have both advantages and disadvantages. Even though the construction company would provide their standard elements in 3D, there is no general opinion whether they enhance the design workflow. Nevertheless, relatively new working method requires new procedures among all the participants. Especially better education in BIM and new collaboration tools are needed before the full potential of model-based design process can be exploited.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Romo, Ilkka
Keywords
vakiointi, tietomallintaminen, asuntorakentaminen, ehdotussuunnittelu, kustannusarvio, 5D
Other note
Citation