Simplified estimation of operating and overhead costs in building renovation worksites

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
80
Series
Abstract
Purpose of this thesis was to develop a new tool for cost estimation of operating and joint costs in renovation worksites. The calculation tool was developed for NCC Construction Ltd. Objective of the calculation tool was to produce cost estimation for the operating and joint costs within + / -10 % accuracy. The meaning of the tool is not to replace traditional cost estimation methods, but to develop comparison costs and quick estimates for hypothetical targets. The tool is supposed to be easy and fast to operate. It should also function with only concise starting data. One major challenge of the tool was to simplify and speed up the estimation within the target accuracy. Foundation of the tool was trail calculation data of NCC Construction Ltd, season contracts and other price lists. A literature research was made to support the tool and current policies of the company were explored. There were also a number of persons in charge of cost estimation and worksites interviewed. The tool was tested with three types of targets: completed targets, targets under construction and estimated targets. The cost estimations calculated by the tool were compared to the comparison prices of the targets. There were two test rounds. After the first round some weaknesses were found. Therefore the tool was calibrated. After the second round the tool calculated cost estimations mainly within the target accuracy. The major anomalies were experienced with targets notably outside of normal production. The tool was calibrated again, but there was no need for a third round. After this thesis the tool will remain for test run by NCC Construction Ltd. With the feedback and experiences from the test run the tool can be further developed. Based on the results of this research the tool has achieved its objectives and can be deployed.

Tämän diplomityön tarkoituksena oli luoda uudenlainen laskentatyökalu työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksien laskentaan korjausrakentamiskohteissa. Laskentatyökalu kehitettiin NCC Rakennus Oy:n käyttöön. Laskentatyökalun tavoitteena oli laskea työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksille kustannusarvio +/ -10 % tarkkuudella. Työkalun tarkoituksena ei ole korvata perinteisiä laskentamenettelyjä vaan toimia vertailuhintana perinteiselle laskennalle ja pika-arviona hypoteettisille kohteille. Työkalun tavoitteena oli helppo ja nopea käyttö sekä suppeillakin lähtötiedoilla toimivuus. Työkalun haasteena oli laskennan yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen tavoitetarkkuudesta tinkimättä. Työkalun pohjana käytettiin NCC Rakennus Oy:n jälkilaskenta-aineistoa, kausisopimuksia ja erilaisia hinnastoja. Työkalun taustaksi tehtiin kirjallisuustutkimus sekä yrityksen nykyisiin menettelyihin perehtyminen. Lisäksi haastateltiin kustannuslaskennan ja työmaiden vastuuhenkiöitä. Työkalua testattiin kolmen tyyppisiin kohteisiin: valmistuneisiin kohteisiin, tuotannossa oleviin kohteisiin ja laskennassa olleisiin kohteisiin. Työkalun laskemia kustannusarvioita verrattiin kohteiden tiedossa oleviin vertailusummiin. Testikierroksia tehtiin kaksi. Ensimmäisen kierroksen jälkeen työkalussa havaittiin puutteita, joiden pohjalta työkalua kalibroitiin. Toisen kierroksen jälkeen työkalu laski pääosin tavoitetarkkuudessa olevia kustannusarvioita. Työkalun suurimmat ongelmat olivat normaalista tuotannosta huomattavasti poikkeavien kohteiden laskennassa. Työkalua kalibroitiin toisen kierroksen tuloksien perusteella, mutta kolmannelle testikierrokselle ei ollut enää tarvetta. Diplomityön jälkeen työkalu jää koekäyttöön NCC Rakennus Oy:lle. Koekäytöstä saadun palautteen perusteella työkalua kehitetään jatkossa. Tutkimustulosten perusteella laskentatyökalu on saavuttanut tavoitteensa ja se voidaan ottaa käyttöön.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Korkiakoski, Juha
Keywords
building renovation, korjausrakentaminen, worksite operating and overhead costs, työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset, cost estimation, kustannuslaskenta, post calculation, jälkilaskenta, building-80, Talo-80 nimikkeistö, cost estimate, kustannusarvio
Citation