Retailing strategies in time and place

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
61 + [6]
Series
Abstract
Economies of scale and scope have deep roots in economics. These size economies are utilized in literature through Strategy-Structure-Performance (SSP) paradigm. Strategy is viewed as top-management oriented choice of appropriate structure that can deliver size economies. Many empirical studies are cross-sectional. My approach incorporates organic perspective in the study size economies. Structure is viewed as a result of emergent process characterized by multiple middle managers. Empirically this is operationalized through co-evolutionary examination of retailers in two analysis levels: store portfolio and logistics function. In this view, feasible analysis examines how growth is related to creation of size economies whereas traditional SSP analysis examines how certain absolute structure delivers performance. This research is longitudinal and it examines four retailers in two countries. J Sainsbury Pic and Tesco Pic in United Kingdom are examined during 1975-2009 and Kmart Corporation and Wal-Mart Stores, Inc. in United States of America are examined during 1975-2004. The data is mainly based on annual reports. The main findings for retailers are that companies should create a synergy chain in order to gain store-level size economies in logistics. Growth should be done in nearby locations in order to gain dense network of stores. Retailers also benefit if store portfolio decisions are consistent and synchronized in time with logistics decisions. These statements are supported through analysis of investment rates, store portfolio figures and central performance figures. Finally, I will present a path-dependent expansion model for retailers. The main contribution to existing literature is to demonstrate an approach to examination of size economies that is based on co-evolutionary research setting. Competitive advantages gained through unique growth path are likely to be sustainable. Similarly, problems arising from inappropriate growth are hard to fix. Appropriate growth is needed also to fully utilize the available technologies:

Laajuus- ja mittakaavaeduilla on pitkä historia kansantaloustieteen analyysissä. Strategiakirjallisuudessa kokoedut käsitellään Strategia-Rakenne-Suorituskyky (SSP) paradigman kautta. SSP paradigman mukaan ylimmän johdon strategian tavoitteena on valita sopiva rakenne, jotta yritys kykenee saavuttamaan potentiaaliset kokoedut. Empiiriset tutkimukset tästä aiheesta ovat usein poikittaisia. Tämä tutkimus lähestyy kokoetuja orgaanisesta näkökulmasta. Rakenne muodostuu hiljalleen pala palalta useiden keskijohdossa olevien henkilöiden toimesta. Empiirisesti tämä operationalisoidaan kaupan alalla yhteisevoluutioon perustuvassa tutkimusasetelmassa, jossa käsitellään kahta analyysitasoa: kauppaportfolio ja logistiikka. Yhteisevoluution perustuvassa näkökulmassa on mielekästä miettiä kasvun yhteyttä kokoetujen luomiseen toisin kuin perinteisessä SSP paradigmaan nojaavassa lähestymistavassa, jossa analysoidaan absoluuttisen koon yhteyttä suorituskykyyn. Tämä tutkimus on pitkittäinen. Tässä tutkimuksessa analysoidaan neljää kaupan alan yritystä kahdella markkinalla: J Sainsbury PIc ja Tesco PIc Yhdistyneessä Kuningaskunnassa vuosina 1975 - 2009 sekä Kmart Corporation ja Wal-Mart Stores, Inc. Amerikan yhdysvalloissa vuosina 1975 - 2004. Aineisto perustuu pääosin vuosikertomuksiin. Keskeisinä empiirisinä löydöksinä ovat, että yritysten pitäisi rakentaa synergiaketju saavuttaakseen kauppatason laajuusetuja. Kasvun pitäisi tapahtua lähialueilla, jotta yritys saisi tiheän kauppaverkoston. Kauppaportfolion päätösten johdonmukaisuus on eduksi. Lisäksi yritys voi luoda kustannustehokkuutta synkronoimalla ajassa kauppaportfolion päätökset logistiikkapäätösten kanssa. Näitä analyysejä tuetaan tutkimalla investointeja, kauppaportfoliota sekä keskeisiä suorituskyvyn mittareita. Lopuksi esitän polkuriippuvuuteen perustuvan mallin uusien kauppojen perustamiselle. Keskeinen lopputulos olemassa olevan teorian kannalta on esitellä yhteisevoluutioon perustuva lähestymistapa kokoetujen tutkimiseen. Kilpailuetu, joka on saavutettu ainutlaatuisella kasvupolulla, on todennäköisesti kestävä. Vastaavasti vääränlaisesta kasvusta aiheutuvat ongelmat on vaikea korjata. Sopivaa kasvua tarvitaan, jotta olemassa olevat teknologiat kyetään täysin hyödyntämään.
Description
Supervisor
Lamberg, Juha-Antti
Thesis advisor
Lamberg, Juha-Antti
Sipilä, Miika
Keywords
retailing, päivittäistavarakauppa, corporate strategy, yritysstrategia, coevolution, yhteisevoluutio, economies of scale, laajuusedut, economies of scope, mittakaavaedut
Citation