Employer branding in international recruitment communication. Case Opteam

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2014
Major/Subject
International Business Communication
International Business Communication
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
115
Series
Abstract
Työnantajabrändi kansainvälisen rekrytointiviestinnässä - Case: Opteam Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat kansainvälisesti rekrytoivan henkilöstöpalveluyrityksen työnantajabrändin erityispiirteet rekrytointiviestinnässä. Tutkimus keskittyi siihen, miten case-yritys brändää itseään rekrytointiprosessin aikana ja miten kansainväliset työnhakijat näkevät case-yrityksen työnantajana ja rekrytoijana. Tutkimuksen kohteena oli suomalainen henkilöstöpalvelualan yritys Opteam ja tutkimus keskittyi kansainväliseen rekrytointiin Filippiineillä. Tutkimusmenetelmät ja teoreettinen viitekehys Tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin suorittamalla neljä teemahaastattelua case-yrityksen edustajien keskuudessa. Kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisen kyselyllä, jossa kysyttiin case-yrityksen Filippiineiltä rekrytoimien työntekijöiden näkemyksiä hyvästä työnantajasta yleisesti ja case-yrityksestä työnantajana ja rekrytoijana. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset Haastatteluaineistosta nousivat esiin neljä case-yrityksen työnantajabrändiin ja rekrytointiviestintään vaikuttavaa erityispiirrettä: kohdemaan tärkeys, paikallinen kumppani ja lainsäädäntö, työmarkkinat ja hakijamäärät sekä kaksoisrooli työnantajana ja rekrytoijana. Tutkimustulokset osoittivat, että kohdemaa on vahvassa roolissa työnantajabrändäyksessä ja rekrytointiviestintä on tasapainoilua äärimmäisen realistisen viestinnän ja kohdemaan myymisen välillä. Opteamin työnantajabrändivisio on olla luotettava, turvallinen ja eettinen rekrytoija ja työnantaja. Tutkimustulosten mukaan työnhakijat arvostivat case-yrityksessä eniten konkreettisia ja suoraan työhön liittyviä ominaisuuksia, kuten edut ja panostus työntekijöiden hyvinvointiin. Tutkimustulosten mukaan työnantajabrändivisio ja työnantajakuva korreloivat yleisellä tasolla. Tutkimustulosten pohjalta koottiin suositukset Opteamin työnantajabrändäyksen kehittämiseksi rekrytointiviestinnässä. Näihin suosituksiin kuuluivat työnantajabrändin ydinviestin terävöittäminen, sisäisen markkinoinnin lisääminen paikalliselle kumppanille ja positiivisten vertaissuositusten mahdollisuuden lisääminen. Avainsanat: työnantajabrändi, työnantajakuva, kansainvälinen rekrytointi, rekrytointiyritys, henkilöstöpalveluyritys
Description
Keywords
työnantajabrändi, työnantajakuva, kansainvälinen rekrytointi, rekrytointiyritys, henkilöstöpalveluyritys
Other note
Citation