Impact investing in private equity

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-08-21
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
83
Series
Abstract
Responsibility in investing has become a major trend among professional investors in the past decade. Sustainability and corporate responsibility are increasingly important to companies and individuals alike and therefore there is an increasing amount of demand for sustainable and responsible investing opportunities. Following that trend a more ambitious approach has also emerged: impact investing. In impact investing the goal is to not only avoid investing in harmful industries or companies but to invest in those that do good – either socially or environmentally. This study focuses on private equity impact investments and the methods and practices PE investors use when investing for impact. The literature review provides a clarification of the definition of impact investing, presents the impact modelling and measuring methods available and discusses the specific challenges related to impact investing in private equity. The quantitative analysis is conducted combining survey responses gathered from European private equity impact fund managers with the portfolio company data of those funds. The data of the portfolio companies and their respective investors is collected using Preqin and Crunchbase and together with the collected survey data it forms the sample of the regression analyses conducted in this study. The effect that the investors’ financial and impact targets, modelling and measuring methods and compensations arrangements have on the net impact and the financial performance of the investments was tested in the regression analysis. The findings indicate that focusing only on social impacts and linking GP compensation to impact targets, might decrease the financial performance of investments. Moreover, using own modelling methods was found to improve the financial performance of investments. Some specific impact measuring methods on the other hand were found to increase the achieved net impact while others were found to decrease the financial performance of investments.

Vastuullisesta sijoittamisesta on tullut merkittävä trendi ammattimaisten sijoittajien keskuudessa. Kestävän kehityksen periaatteet sekä yritysvastuu ovat yhä tärkeämpiä asioita niin yrityksille kuin kuluttajillekin, minkä vuoksi myös vastuullisille sijoitusmahdollisuuksille on yhä enemmän kysyntää. Vastuullisuustrendin myötä on kehittynyt vielä kunnianhimoisempikin ilmiö: vaikuttavuussijoittaminen. Vaikuttavuussijoittamisessa strategiana ei ole vain välttää sijoittamista haitallisiin toimialoihin tai yrityksiin, vaan sijoittaa niihin, jotka saavat aikaan jotain hyvää joko sosiaalisesti tai ympäristön näkökulmasta. Tämä tutkimus keskittyy pääomasijoitusten muodossa tehtyjen vaikuttavuussijoitusten tutkimiseen sekä niihin toimintatapoihin ja menetelmiin, joita kyseisten sijoitusten tekemisessä on käytetty. Kirjallisuuskatsaus selventää vaikuttavuussijoittamisen määritelmää, esittelee erilaisia vaikuttavuuden mallinnus- ja mittausmenetelmiä ja pohtii vaikuttavuussijoittamiseen liittyviä erityisiä haasteita pääomasijoitusalalla. Kvantitatiivinen analyysi toteutettiin yhdistämällä eurooppalaisilta vaikuttavuussijoittajilta kerättyyn kyselydataan tietoja kyseisten sijoittajien portfolioyhtiöistä. Portfolioyhtiökohtainen data on kerätty Preqin- ja Crunchbase-tietokannoista ja se muodostaa yhdessä kyselydatan kanssa tämän tutkimuksen regressioanalyysien otoksen. Regressioanalyyseillä tutkittiin eri taloudellisten tavoitteiden ja vaikuttavuustavoitteiden, mallinnus- ja mittausmenetelmien käytön sekä kompensaatiorakenteiden yhteyttä sijoitusten vaikuttavuuteen ja tuottoon. Tulokset viittaavat siihen, että sosiaalisten vaikutusten tavoitteluun keskittyminen sekä GP:n kompensaation sitominen saavutettuihin vaikutuksiin saattavat heikentää sijoitusten taloudellista tuottoa. Lisäksi tulokset osoittavat, että omien mallinnusmenetelmien käyttö parantaa sijoitusten taloudellista tuottoa. Jotkin tietyt vaikutusten mittausmenetelmät saattavat myös parantaa sijoitusten vaikuttavuutta, kun taas toiset saattavat heikentää niiden taloudellista tuottoa.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Maula, Markku
Keywords
impact investing, private equity, responsible investing, impact measurement, impact performance, financial performance
Other note
Citation