Social sustainability in real estate sector - Characteristics of investors’ working methods

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Real Estate Economics
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
en
Pages
68 + 5
Series
Abstract
In the last years, sustainability has been a popular topic among researchers and organisations all over the world. Real estate sector is having a major effect on all dimensions of sustainability. Because real estate sector produces a large part of the harmful emissions and hence affect directly on the climate change, many organisations have focused mainly on the environmental dimension. However, interest on social sustainability has increased notably in the previous years and the trend is observed also in Finland. Social sustainability is a complex concept and there is no singular definition for it. Previous studies have tried to define different frameworks and definitions to increase knowledge about the subject. Still, the lack of common frameworks for organisations has remained. This thesis aims to gain understanding regarding how real estate investors in Finland are currently working with social sustainability and how they have measured their work contributions. In addition, the thesis examines reasons for measuring work with social sustainability and type of factors that could help organisations with the measuring. A survey is conducted to gain information from investors. The empirical results show that social sustainability is an important subject for most of the investors, and common reasons for working with social sustainability includes issues such as making brand and reputation better and increasing customer satisfaction. Organisations are working with social sustainability by investing in well-being and good health of the property users and by considering the social sustainability of their supply chains for example. Most common method for measuring work with social sustainability is conducting tenant satisfaction surveys. On the other hand, several organisations would be willing to measure their work with social sustainability if there were more suitable tools available.

Kestävyys on ollut viime vuosina suosittu aihe tutkijoiden ja organisaatioiden keskuudessa ympäri maailmaa. Kiinteistöala on vahvasti sidoksissa kaikkien kestävyyden osa-alueiden kanssa. Koska kiinteistösektori tuottaa ison osan haitallisista päästöistä ja vaikuttaa sitä kautta suoraan ilmastonmuutokseen, useat organisaatiot ovat pääasiassa keskittyneet ympäristölliseen kestävyyteen. Kiinnostus sosiaalista kestävyyttä kohtaan on kuitenkin kasvanut selvästi viime vuosien aikana, mikä on ollut havaittavissa myös Suomessa. Sosiaalinen kestävyys on monimutkainen käsite eikä sille ole yhtä oikeaa määritelmää. Viimeaikaiset tutkimukset ovat pyrkineet määrittelemään erilaisia viitekehityksiä ja määritelmiä sosiaaliselle kestävyydelle, jotta ymmärrys aiheesta kasvaisi. Tämän diplomityön tavoitteena on hankkia lisää ymmärrystä siitä, miten kiinteistösijoittajat Suomessa työskentelevät tällä hetkellä sosiaalisen kestävyyden parissa, ja siitä, kuinka tätä työtä on mitattu. Diplomityössä tutkitaan myös, miksi osa organisaatioista mittaa työtään sosiaalisen kestävyyden parissa ja mitkä keinot edesauttaisivat mittaamista. Jotta organisaatioilta saataisiin tietoa heidän työskentelytavoistaan, heille on lähetetty kysely. Kyselystä saadut tulokset näyttävät, että sosiaalinen kestävyys on tärkeä aihe suurelle osalle organisaatioista. Yleisiä syitä sosiaalisen kestävyyden kanssa työskentelemiseksi ovat esimerkiksi organisaation tuotemerkin ja maineen parantaminen sekä asiakastyytyväisyyden kasvattaminen. Organisaatiot työskentelevät sosiaalisen kestävyyden kanssa esimerkiksi sijoittamalla kohteiden käyttäjien hyvinvointiin ja terveyteen sekä ottamalla huomioon tuotantoketjujen sosiaalisen kestävyyden. Yleisin tapa mitata sosiaalista kestävyyttä on vuokralaistyytyväisyyskyselyiden tekeminen. Toisaalta useat organisaatiot olisivat valmiita mittaamaan työtään sosiaalisen kestävyyden parissa, jos saatavilla olisi enemmän sopivia työkaluja.
Description
Supervisor
Toivonen, Saija
Thesis advisor
Rauhala, Hanna
Keywords
social sustainability, sustainability, ESG, real estate
Citation