Optical 3D measuring techniques - Implementation of the technology and customer behaviour in the manufacturing industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-04-27
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
98+21
Series
Abstract
Optical 3D measuring techniques are becoming more common in the manufacturing industry. There are a large number of technologies and applications available in the market today. This thesis strives to compile a general view of the current situation of optical 3D measuring techniques from a mechanical engineers perspective. The scope of relevant technologies is narrowed down to the most relevant technologies for quality control and design purposes. Accuracy remains a complicated issue, especially when it comes to unconventional measuring techniques such as optical. Available standards and guidelines are presented in this study accompanied by accuracy values for commercial measuring systems. Optical measuring systems can be applied in many ways. The most common practises and applications are reviewed. The research conducted with Cascade Control is a qualitative study on utilization and customer behaviour regarding optical 3D measuring techniques in the manufacturing industry. Cascade Control is the dealer for GOM mbH in the Nordic countries. The objective of this study is to generate data on how Cascade Control’s current and potential customers report using their measuring systems. The study additionally investigated perceptions and attitudes among the current and potential users. The research results were very fruitful generating useful statistical data. The results show that GOM’s optical measuring systems are successfully implemented in companies quality control and design processes. Varying attitudes and opinions were registered among the focus group. The results show that current and potential customers generally have positive attitudes towards optical 3D measuring techniques. Lastly conclusions were drawn based on the results and recommendations generated for Cascade Control.

Optiset 3D mittausmenetelmät yleistyvät valmistavassa teollisuudessa. Markkinoilta löytyy lukuisia teknologioita ja sovelluskohteita. Tässä työssä käydään läpi olennaisimmat teknologiat ja sovelluskohteet konerakennusinsinöörin näkökulmasta. Alue rajattiin optisiin mittaustekniikoihin jotka soveltuvat laatu- ja suunnitteluprosesseihin. Tekniikoiden mittatarkkuus on monimutkainen aihe jota on selvitetty tässä työssä. Soveltuvimmat standardit ja ohjeet mittatarkkuudelle esitetään. Lisäksi kaupallisten mittalaitteistojen tarkkuuksia on esitetty ja verrattu. Optisia mittalaitteita voidaan soveltaa monella eri tavoin. Yleisimmät sovelluskohteet ja menetelmät käydään läpi työssä. Cascade Control on saksalaisen optisten mittalaitteiden valmistaja GOM:n maahantuoja pohjoismaissa. Työssä tehty määrällinen tutkimus yhteistyössä Cascade Control:n kanssa liittyy optisten mittalaitteiden soveltamiseen ja asiakaskäyttäytymiseen valmistavassa teollisuudessa. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda tilastollista dataa siitä miten Cascade Control:n nykyiset asiakkaat soveltavat mittalaitteitaan tai potentiaaliset soveltaisivat mahdollisia hankintoja. Lisäksi tavoitteena oli tutkia kohderyhmän mielipiteitä optisista mittaustekniikoista eri näkökulmista katsottuna. Tutkimustulokset osoittavat että GOM:n mittalaitteita sovelletaan laajasti laatu- ja suunnitteluprosesseissa valmistavassa teollisuudessa. Lisäksi kirjattiin vaihtelevia mielipiteitä liittyen teknologioihin. Johtopäätöksiä vedettiin tutkimustuloksien perusteella ja kehitysehdotuksia kerättiin Cascade Control:lle hyödynnettäväksi.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Varis, Minna
Keywords
optical measuring techniques, 3D scanner, optical CMM, structured light, mesh, accuracy
Citation