Multi-sided platform development: Strategies for electric vehicle charging networks

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-05-08
Department
Major/Subject
Strategy and venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
109 + 8
Series
Abstract
Multi-sided platform is an attractive business model for organizations that can create value by mediating transactions of two or more sides willing to interact with each other. Electric vehicle (EV) charging networks enable interactions of EV users and charging point owners (CPO), and thus, they can be observed as multi-sided platforms. This thesis aims at, first, understanding the competitive platform dynamics that characterize EV charging industry, and second, finding suitable multi-sided platform strategies and future development pathways for EV charging networks. A qualitative interview study was conducted to study the European EV charging market. The empirical data was collected with 17 semi-structured cross-sectional interviews from different stakeholders in the charging industry. Thematic analysis was used to discover patterns in the data and thereafter the results were analyzed in relation to previous body of knowledge on multi-sided platforms and EV charging networks. The results show that strong but local network effects, low preference for variety and low multihoming costs for EV users characterize the competition of multi-sided EV charging platforms. However, the industry is fragmented to multiple other business models that consist of market roles of electro-mobility service provider (EMSP), charging service operator (CSO) and CPO. Thus, no conclusive results of the competitive environment can be confirmed purely based on platform dynamics. Strategywise, the results suggest designing pricing symmetry and governance of a multi-sided EV charging platform such that growth and quality of the interactions on the platform are supported. Additionally, decision to enable interoperability (roaming) between charging networks is an important strategic choice that depends on the business model, size and strategic ambitions of the network. For theoretical contributions, the thesis clarifies the distinction between market roles and business models in EV charging and provides a new conceptualization of roaming in EV charging networks. Furthermore, the study extends the research of multi-sided platforms to the context of EV charging networks and provides researchers and managers a snapshot of opportunities and future pathways of a rapidly evolving industry.

Monenpuoleinen alusta on houkutteleva liiketoimintamalli organisaatioille, jotka luovat arvoa toimimalla välittäjänä kahden tai useamman osapuolen vuorovaikutuksessa. Sähköautojen latausverkostot mahdollistavat sähköautoilijoiden ja latauspisteiden omistajien välisen vuorovaikutuksen, joten niitä voidaan tarkastella monenpuoleisina alustoina. Tämän diplomityön tavoitteena on (1) ymmärtää alustataloudellisia kilpailudynamiikoita, jotka vaikuttavat sähköautojen lataustoimialaan, ja (2) löytää sähköautojen latausverkostoille soveltuvia monenpuoleisen alustan strategioita sekä tulevaisuuden kehityssuuntia. Työ toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena ja sen tarkoituksena oli tutkia Eurooppalaista sähköautojen latausmarkkinaa. Empiirinen data kerättiin 17 puoliavoimella haastattelulla, jotka tavoittivat poikkileikkaavasti toimialan eri osapuolia. Data analysoitiin temaattisen analyysin menetelmällä, minkä jälkeen sitä verrattiin olemassa olevaan kirjallisuuteen monenpuoleisista alustoista ja sähköautojen latauksesta. Tulokset osoittavat, että vahvat mutta paikalliset verkostovaikutukset, vähäinen tarve monipuolisille palveluille ja matalat monikotisuuden kustannukset sähköautoilijoille määrittävät monenpuoleisten sähköautojen latausalustojen välistä kilpailua. Toimiala on kuitenkin pirstoutunut moniin muunlaisiin liiketoimintamalleihin, jotka koostuvat latauspalvelutarjoajan, latausoperaattorin ja latauspisteen omistajan markkinaroolien yhdistelmistä. Tästä johtuen pelkkään alustataloudelliseen dynamiikkaan perustuvaa päätelmää alan kilpailutilanteesta ei voida tehdä. Strategioiden osalta työn tulokset suosittavat monenpuoleisen alustan hallinnan ja hinnoittelun symmetrian suunnittelemista niin, että ne tukevat alustalla tapahtuvien vuorovaikutusten laatua ja määrän kasvua. Lisäksi työssä havaitaan, että latausverkostojen välisen yhteentoimivuuden (engl. roaming) avaaminen on tärkeä strateginen päätös, joka riippuu verkoston liiketoimintamallista, koosta ja strategisista tavoitteista. Tämä työ täydentää aiempia tutkimuksia selkeyttämällä eroa lataustoimialan markkinaroolien ja liiketoimintamallien välillä. Lisäksi työ ehdottaa uutta käsitteellistä määritelmää latausverkostojen yhteentoimivuudelle. Diplomityö laajentaa myös monenpuoleisten alustojen tutkimusta uuteen kontekstiin -- sähköautojen latausverkostoihin, ja tarjoaa tutkijoille ja alan yrityksille tuokiokuvan nopeasti kehittyvän toimialan mahdollisuuksista ja tulevaisuudennäkymistä.
Description
Supervisor
Seppälä, Timo
Thesis advisor
Korpelainen, Antti
Keywords
electric vehicle, electric vehicle charging, multi-sided platform, network interoperability, platform pricing, platform governance
Citation