Näkökulmia työhyvinvoinnista: Diskurssianalyysi henkilöstöjohtajien haastatteluista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
NÄKÖKULMIA TYÖHYVINVOINNISTA Diskurssianalyysi henkilöstöjohtajien haastatteluista TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tausta ja tavoite Työelämän toimintaympäristö on muuttunut viimeisten vuosikymmenten ja etenkin 2000-luvun aikana paljon. Toimintaympäristön jatkuva muutos on luonut ihmisille ja organisaatioille mahdollisuuksia, mutta samalla se on myös vaatinut niiltä paljon. Henkilöstön hyvinvointia voidaan pitää organisaatioiden menestymisen edellytyksenä ja siksi työhyvinvointi onkin noussut erittäin tärkeään asemaan nyky-yhteiskunnan organisaatioissa. Työhyvinvoinnin käsite on muuttunut vuosien saatossa paljon, eikä sille vieläkään ole yhtä yksiselitteistä määritelmää. Määritelmä riippuu siitä mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena on antaa aiheeseen diskurssianalyyttinen näkökulma, ja selvittää miten henkilöstöjohtajat rakentavat työhyvinvoinnin todellisuutta puheillaan. Tutkimuksen aineisto ja toteutustapa Tutkimuksen aineisto koostuu kahdenkymmenenviiden henkilöstöjohtajan haastatteluista, jotka toteutin puhelinhaastatteluina. Analysoin aineistoni diskurssianalyysin avulla, ja pyrin havaitsemaan haastattelemieni henkilöstöjohtajien puheista erilaisia näkökulmia työhyvinvoinnista. Tutkimuksen tulokset Analyysini tuloksena olen hahmottanut henkilöstöjohtajien puheista viisi erilaista diskurssia tyohyvinvoinnista. Nämä diskurssit olivat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin diskurssi, yksilölähtöisen työhyvinvoinnin diskurssi, johtamiskeskeinen työhyvinvoinnin diskurssi, fyysisen työhyvinvoinnin diskurssi sekä työnantajakeskeinen työhyvinvoinnin diskurssi. Kukin diskurssi koostuu erilaisista työhyvinvoinnin tekijöistä ja niiden keskeiset käsitteet vaihtelevat näiden tekijöiden mukaan. Avainsanat Työhyvinvointi, työelämän toimintaympäristö, henkilöstöjohtaja, diskurssi ja diskurssianalyysi
Description
Keywords
työhyvinvointi, työelämän toimintaympäristö, henkilöstöjohtaja, diskurssi, diskurssianalyysi
Other note
Citation