Supporting agency for sustainability - Exploring the contributions of universities and workplaces to the sustainability competencies and agency of engineering graduates

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2024-02-16
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
91 + app. 113
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 24/2024
Abstract
The societal sustainability transformation requires actions from all organizations. University graduates have the opportunity to catalyze the transformation already in the early career, provided they have adequate competencies from the education, and the workplaces ensure sufficient opportunities to influence. Particularly engineering graduates play a significant role through a solution-oriented approach. This dissertation investigates how universities support graduates in developing the required competencies and agency for sustainability using Nordic universities and the water and environmental engineering field in Finland as case examples. The thesis combines three research contexts, sustainability in higher education, engineering education and transition to working life, which together create a unique, broad theoretical framework for the explorations. The study utilizes surveys, interviews, and workshops to focus on the integration of sustainability in university operations, on the competencies needed for the early career ('employability') and for promoting sustainability, and on graduate role and agency in the workplaces. The findings show that sustainability is generally considered as important. The employers are also satisfied with graduate contributions. However, Nordic universities could take a stronger 'whole university approach' in integrating sustainability to better support graduate sustainability agency. Supporting teachers in sustainability education revealed to need particular emphasis. In engineering, employability competencies are prioritized over sustainability. In promoting sustainability, graduates are expected to take a knowledgeable, independent, even transgressive role. While they do bring new insights and 'green' values, the graduates have challenges to connect their work to sustainability and they feel lacking power to influence. A hybrid graduate competency profile is suggested that promotes both employability and sustainability competencies: substance knowledge, key sustainability competencies, and sustainability knowledge. Followingly, this dissertation encourages engineering educators to explore new pedagogical approaches that particularly develop the personal dispositions and agency of students and facilitate framing own work to a sustainability context. It further highlights the role of universities in supporting the teachers and workplaces in supporting the graduates. In addition, collaborative agency for sustainability among the graduates, workplaces and education is encouraged, as intensified collaboration around sustainability can clarify the role of the graduates in catalyzing the sustainability transformation in workplaces. It can also encourage teachers to try new approaches for teaching sustainability, students to develop adequate competencies, and workplaces to create practices that support graduates in contributing to sustainability.

Yhteiskunnallisen kestävyysmurroksen saavuttaminen vaatii toimia kaikilta organisaatioilta. Yliopistoista valmistuneilla on mahdollisuus edistää kestävyysmurrosta jo alku-uransa aikana edellyttäen, että heillä on koulutuksensa pohjalta tarvittava osaaminen. Työpaikoilla tulee myös varmistaa heille riittävät vaikuttamismahdollisuudet. Erityisesti teknisten alojen valmistuneilla on merkittävä rooli ratkaisukeskeisen lähestymistavan asiantuntijoina.Tämä väitöskirja tutkii, miten yliopistot tukevat valmistuneiden kestävyysosaamista ja -toimijuutta, tapausesimerkkeinä pohjoismaiset yliopistot ja vesi- ja ympäristötekniikan ala Suomessa. Työ yhdistää kolme tutkimuskontekstia - kestävyys korkeakoulutuksessa, insinöörikoulutus ja työelämään siirtyminen - luoden tarkasteluille ainutlaatuisen, laajan teoreettisen viitekehyksen. Tutkimuksessa perehdytään kyselyiden, haastattelujen ja työpajojen avulla yliopistojen kestävyystoimien toteutukseen, tekniikan alan valmiuksiin, joita tarvitaan sekä alku-uralla ('työllistettävyys') että kestävyyden edistämisessä ja tarkastellaan valmistuneiden roolia ja kestävyystoimijuutta työpaikolla. Tulosten perusteella kestävyyttä pidetään yleisesti tärkeänä ja valmistuneiden osaamiseen ollaan tyytyväisiä. Pohjoismaisten yliopistojen yliopistonlaajuisissa kestävyystoimissa on kuitenkin kehitettävää, jotta vastavalmistuneilla olisi paremmat edellytykset edistää kestävyyttä työssään. Erityisesti opettajien kestävyysopetuksen tukeminen vaatii kehittämistä. Tulosten mukaan työllistettävyysvalmiuksia pidetään tekniikan alalla tärkeämpinä kuin kestävyysvalmiuksia. Kestävyyden edistämisessä valmistuneiden odotetaan olevan osaavia ja halukkaita toimimaan itsenäisesti ja haastavan totuttuja käytäntöjä. Valmistuneet tuovatkin uusia näkemyksiä ja 'vihreitä' arvoja, mutta kokevat samalla toimijuutensa rajoittuneeksi. Heillä on myös haasteita yhdistää kestävyys työhönsä. Tulokset kannustavat kehittämään valmistuneille nk. hybridiosaamisprofiilin, jossa yhdistyvät työllistettävyys- ja kestävyysvalmiudet eli alan ydinosaaminen, kestävyyden avainkompetenssit sekä riittävä tieto kestävyydestä. Tällaisen osaamisen tukemiseksi väitöskirja kannustaa kokeilemaan uusia pedagogisia lähestymistapoja insinöörikoulutuksessa, jotka kehittävät opiskelijoiden omaa näkemystä kestävyydestä sekä kykyä kytkeä työnsä kestävyyden kontekstiin. On myös tärkeää, että yliopistot tukevat opettajia ja työpaikat valmistuneita. Väitöskirja korostaa lisäksi valmistuneiden, työpaikkojen ja yliopisto-opetuksen yhteistoimijuutta, jotta valmistuneiden rooli kestävyysmurroksen kiihdyttämisessä olisi työpaikoilla selkeämpi. Tämä voisi kannustaa opettajia kokeilemaan uusia tapoja opettaa kestävyyttä, opiskelijoita kehittämään soveltuvaa osaamista sekä työpaikkoja luomaan valmistuneiden kestävyystoimijuutta tukevia käytänteitä.
Description
Supervising professor
Keskinen, Marko, Ass. Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
Keywords
sustainability in higher education, engineering education, graduate competencies, sustainability agency, early career, kestävyys korkeakoulutuksessa, insinöörikoulutus, valmistuneiden osaaminen, kestävyystoimijuus, alku-ura
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Karvinen, M., Lundgren, U., Mälkki, H. & Sorvari, J. (2017). The Implementation of Sustainable Development in the Nordic Higher Education Institutions (HEIs). In: Leal Filho, W., Mifsud, M. Shiel, C. & Pretorius; R. (Eds.), Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education: World Sustainability Series 3, 169–187. Springer International Publishing AG.
    DOI: 10.1007/978-3-319-47895-1 View at publisher
  • [Publication 2]: Karvinen, M., Mälkki, H., & Sorvari, J. (2016). How sustainable Nordic higher education actually is? Exploring the role of sustainable development in teaching at Nordic Higher Education Institutions. In Proceedings of the 44th SEFI Annual Conference: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation, Tampere 12.-15.9.2023, 12 pp.
  • [Publication 3]: Karvinen, M., Vehmaa, A. & Keskinen, M. (2019). Muuttuvien työelämätaitojen sisällyttäminen tekniikan alan koulutukseen: tapaustutkimus Aaltoyliopiston vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmasta. Yliopistopedagogiikka, 2019(1), 20–41. (in English: Integrating the changing working life skills in engineering education: a case study from Aalto University's Master's Programme in Water and Environmental Engineering). https://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201908154650
  • [Publication 4]: Vehmaa, A., Karvinen, M., & Keskinen, M. (2018). Building a more sustainable society? A case study on the role of sustainable development in the education and early career of water and environmental engineers. Sustainability, 10(8), 2605–2623.
    DOI: 10.3390/su10082605 View at publisher
  • [Publication 5]: Karvinen, M., Sundman, J., Kaikko, A. & Keskinen, M. (2023). The competencies and possibilities of engineering graduates to act for sustainability - insights from the employers of the water and environmental engineering field in Finland. Submitted to European Journal of Engineering Education, March 2023 (in review)
Citation