Implications of supply chain visibility : benefits in transaction execution and resource network management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (article-based)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006-12-08
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
82, [86]
Series
Doctoral dissertation series / Helsinki University of Technology, Laboratory of Industrial Management, 2006/2
Abstract
The research context of this thesis is supply chain integration in manufacturing industry. This thesis examines how improved visibility in supply chain management can be exploited. The central proposition is that improved visibility brings new demands in supply chain management on the one hand, and gives rise to opportunities in innovative new business processes on the other. The thesis consists of five individual studies and a summary. Three of these studies focus on the post-adoption usage of e-business solutions, investigating the challenges to be met and the deployment potential that companies can take advantage of when building visibility into the supply chain with the help of e-business and related integrative business processes. Two studies analyze the challenges and benefits related to the service integration that occurs when manufacturing companies move into downstream operations by offering high-value services related to the products they supply. This integration creates better visibility into customer processes and into actual products and their usage; the challenge is to create skills to take advantage of this visibility. The thesis summary discusses the identified linkages between different perspectives of supply chain visibility. First, it identifies three different types of visibility as visibility of transactions, visibility of the process and visibility in use. Second, the results emphasize visibility as a concept with a dual role. From a tactical perspective, it is about visibility in transactions; from a strategic perspective, it is about the possibility of evaluating and re-shaping the resource network to better meet the demands of customers or changing business environments. The analysis indicates that, by approaching the problem situation from the two complimentary viewpoints of transaction and resource network management, new insight can be provided into how the attainable benefits of improved visibility are interrelated. Third, the thesis confirms that it is possible to exploit improved visibility at the three different levels of direct operative benefits, direct strategic benefits, and enhanced long-term strategic benefits. To be able to realize the long-term strategic benefits related to visibility, the resource network perspective needs to be recognized and the problems related to coordination and collaboration addressed. Overall, this thesis proposes that the three complementary perspectives of type of visibility, transaction vs. resource network, and level of attainable outcomes are all needed in order to understand the opportunities to exploit visibility in supply chain management. The thesis sets ground for a more normative analysis of the impact of visibility in supply chain management. Based on the empirical generalizations presented in this thesis, it is possible through further concept and proposition formulation to start building a theoretical model to describe the role of visibility in supply chain management.

Väitöskirja liittyy toimitusketjuintegraatioon ja näkyvyyden hyödyntämiseen toimitusketjujen ohjaamisessa ja hallinnassa. Aihetta käsitellään valmistavan teollisuuden näkökulmasta. Työn lähtökohtana on, että parantunut näkyvyys tuo toisaalta uusia haasteita toimitusketjujen ohjaukseen ja hallintaan, ja toisaalta mahdollistaa uusien, innovatiivisten toimintamallien toteuttamisen. Väitöskirja on yhdistelmäväitöskirja, joka koostuu viidestä tieteellisestä julkaisusta ja niistä laaditusta yhteenvedosta. Kolmessa julkaisussa analysoidaan teollisuusyrityksissä toteutettuja e-liiketoiminnan ratkaisuja ja toimintamalleja. Julkaisut kuvaavat, miten parantunutta toimitusketjunäkyvyyttä voidaan hyödyntää asiakaspalvelussa ja ketjun operatiivisen toiminnan tehostamisessa. Niissä käsitellään myös näkyvyyden rakentamiseen liittyviä organisatorisia haasteita. Kaksi julkaisua liittyy teollisuudessa käynnissä olevaan muutokseen laitevalmistajasta palvelutarjoajaksi. Kyseessä oleva muutos integroi toimittajan tiiviimmin asiakkaiden toimintoihin ja siten mahdollistaa paremman näkyvyyden asiakkaan prosesseihin ja tuotteiden käyttöön. Toimitusketjun ohjaamisen ja hallinnan näkökulmasta haaste on osata hyödyntää tuota näkyvyyttä. Julkaisuissa analysoidaan, miten palveluintegraation myötä parantunutta näkyvyyttä voidaan hyödyntää teollisten palveluiden toimitusketjujen ohjauksessa ja hallinnassa. Yhteenveto-osassa käsitellään toimitusketjunäkyvyyttä ilmiönä, jolla on erilaisia, toisiinsa liittyviä ulottuvuuksia. Ensiksi, työssä määritellään kolme näkyvyystyyppiä: transaktionäkyvyys, prosessinäkyvyys ja näkyvyys tuotteen käyttöön. Toiseksi, väitöskirjan tuloksissa korostuu näkyvyyden taktinen ja strateginen luonne. Taktisessa mielessä kyse on parantuneesta näkyvyydestä transaktioihin. Strategisessa merkityksessä näkyvyys tuo mahdollisuuksia arvioida ja muokata tarvittavan resurssiverkoston rakennetta vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita alati muuttuvissa tilanteissa. Työn tulokset osoittavat, että lähestymällä tilannetta näistä kahdesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta, transaktiotehokkuus ja resurssiverkoston rakenne, voimme ymmärtää parantuneen näkyvyyden mekanismit. Kolmanneksi, tulokset vahvistavat, että näkyvyyden hyödyt realisoituvat kolmella tasolla: suorina operatiivisina hyötyinä, suorina strategisina hyötyinä ja pidemmän aikavälin strategisina hyötyinä. Pysyvien, pidemmän aikavälin strategisten hyötyjen saavuttaminen edellyttää, että näkyvyyden tuomat mahdollisuudet ja tarpeet muokata resurssiverkoston rakennetta ja toimintatapaa huomataan. Lisäksi on oleellista reagoida koordinaatioon ja yhteistyöhön liittyviin haasteisiin verkoston toiminnassa. Väitöskirjassa ehdotetaan, että näkyvyyden hyödyntäminen edellyttää työssä esitettyjen näkyvyyden eri ulottuvuuksien tunnistamista. On tunnistettava erilaiset näkyvyystyypit, näkyvyyttä on katsottava sekä transaktio, että resurssiverkoston rakenteen näkökulmasta ja mahdollisia hyötyjä on analysoitava eri tasoilta. Työn tulokset luovat pohjaa normatiiviselle analyysille näkyvyyden vaikutuksista. Väitöskirjassa esitettyjen empiiristen yleistysten pohjalta on mahdollista kehittää käsitteitä ja propositioita, joiden kautta teoriaa näkyvyyden roolista toimitusketjujen ohjaamisessa ja hallinnassa voidaan kehittää eteenpäin.
Description
Keywords
supply chain management, SCM, supply chain integration, visibility, e-business, service integration, manufacturing, toimitusketjun hallinta, toimitusketjuintegraatio, näkyvyys, e-liiketoiminta, palveluintegraatio
Other note
Parts
  • Auramo, J., Aminoff, A., Punakivi, M., 2002, Research agenda for e-business logistics based on professional opinions, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 32, No. 7, pp. 513-531. [article1.pdf] © 2002 Emerald Group Publishing. By permission.
  • Auramo, J., Kauremaa, J., Tanskanen, K., 2005, Benefits of IT in supply chain management: an explorative study of progressive companies, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 35, No. 2, pp. 82-100. [article2.pdf] © 2005 Emerald Group Publishing. By permission.
  • Auramo, J., Eloranta, K., 2006, Www-system use and business value in project networks, Proceedings of the International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC 2006), ISBN 0-902610-79-1, Warwick, UK.
  • Auramo, J., Tanskanen, K., Småros, J., 2004, Increasing operational efficiency through improved customer service: process maintenance case, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 7, No. 3, pp. 167-180.
  • Auramo, J., Ala-Risku, T., 2005, Challenges for going downstream, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 8, No. 4, pp. 333-345.
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-008639