Luova designprosessi ja sen kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2004
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
96
Series
Abstract
Lopputyöni I-osiossa kerron designin ja luovuuden teorioista sekä luo- van prosessin kehittämiseen tähtäävistä työkaluista. Luovaan proses- siin tutustumiseen ja sen kehittämiseen on olemassa työkaluja, joita hyödyntämällä suunnittelija voi löytää syvemmän ymmärryksen omas- ta työstään ja tavastaan ajatella ja suunnitella. Olen kehittänyt työkaluja oman kokemukseni perusteella ja opetuk- sessa saamani palautteen perusteella. En ole systemaattisesti doku- mentoinut työkalujen testusta, joten en voi väittää että ne kehittäisi- vät opiskelijoiden luovuutta. Ne ovat kuitenkin merkittävästi lisän- neet opiskelijoiden kiinnostusta aihealueeseen. Opiskelijoiden palaut- teen perusteella tämä kiinnostus on johtanut myös syvempään ja laa- jempaan ymmärrykseen omasta luovasta prosessista. Tältä osin it- selleni asettama tavoite työkalujen toimivuudesta on saavutettu. Lopputyöhöni liittyy Polut – tietoa designoppimisesta -verkkosivusto, joka on liitteenä. Sivustolla esitellään osa kehittämistäni työkaluista, mut- ta myös muuta työryhmämme tuottamaa designoppimiseen liittyvää materiaalia. Lopputyöni II-osiossa olen pohtinut sivuston rakentami- seen ja tiedon esitystapaan liittyvää problematiikkaa sekä tiedon vi- sualisoinnin kysymyksiä.
Description
Supervisor
Dean, Philip
Keywords
Luovuuden kehittäminen, designprosessin kehittäminen, tiedon visualisointi, meta-tason harjoitukset
Other note
Citation