Asiantuntijoiden palkitseminen: Näkemyksiä palkitsemisesta asiantuntijapalveluorganisaatiossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
ASIANTUNTIJOIDEN PALKITSEMINEN – NÄKEMYKSIÄ PALKITSEMISESTA ASIANTUNTIJAPALVELUORGANISAATIOSSA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, minkälaisia asioita asiantuntijoiden palkitsemisessa yleensä otetaan huomioon ja toisaalta kartoittaa toimeksiantajayrityksen asiantuntijoiden näkemyksiä näistä seikoista. Toimeksiantajayrityksen kannalta erityisen kiinnostavaa on tietää, miten heidän asiantuntijansa suhtautuvat suoriteperusteiseen palkitsemiseen, mutta myös palkitsemisesta vallitseviin käsityksiin yleisesti. Tulosten on tarkoitus palvella ennen kaikkea toimeksiantajayrityksen mahdollisia tarpeita kehittää asiantuntijoiden palkitsemiskäytäntöjä myöhemmin. TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA Toteutin tutkimukseni kvalitatiivisena tutkimuksena. Menetelmänä käytin teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua. Haastattelin yhteensä viittä toimeksiantajayrityksen asiantuntijaa saadakseni mahdollisimman realistisen kuvan heidän näkemyksistään yrityksen palkitsemiskäytänteistä. Haastatteluihin etukäteen valitut teemat perustuivat tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, mutta haastatteluita tehdessä nousi esille myös uusia toimeksiantajayritystä koskevia teemoja. Tulosten lopullisiksi teemoiksi nousivat asiantuntijoiden näkemykset motivaatiosta ja oikeudenmukaisuudesta, asiantuntijapalveluorganisaation palkitsemisen erityispiirteistä, tulosperusteisesta palkitsemisesta ja palkitsemisviestinnästä. TUTKIMUKSEN TULOKSET Asiantuntijat Asiantuntijaorganisaatio Oy:ssä ovat tyytyväisiä niin sanottuihin olosuhdetekijöihin eli esimerkiksi yrityksen joustavuuteen. Haastattelujen tulosten perusteella kehittämisodotukset kohdistuvat suoriteperusteisen palkitsemisen käyttöönottoon joko henkilö- tai ryhmätasolla. Tämänhetkistä koko yrityksen tasolla tapahtuvaa tulospalkkausta ei pidetä kovin motivoivana. Suoriteperusteisessa palkitsemisessa huomiota toivotaan kiinnitettävän etenkin tavoitteiden asettamiseen henkilön tai ryhmän piirteiden mukaisesti sekä palkitsemisviestinnän täsmällisyyteen. AVAINSANAT asiantuntija,asiantuntijapalveluorganisaatio, palkitseminen, palkitsemistutkimus, suoriteperusteinen palkitseminen, palkitsemisviestintä
Description
Keywords
asiantuntija, asiantuntijapalveluorganisaatio, palkitseminen, palkitsemistutkimus, suoriteperusteinen palkitseminen, palkitsemisviestintä
Other note
Citation