The role of small actors in renewable energy auctions

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
72 + 6
Series
Abstract
The energy production sector is one of the main polluters in the world and thus plays a significant role in emission reductions and climate change mitigation. All the time more renewable energy production is needed to replace fossil fuel power plants. However, renewable energy is still in the most cases more expensive than conventional energy production and thus has to be supported financially in order to reach the renewable energy targets and a more environmentally friendly energy sector. This master’s thesis discusses renewable energy auctions and the role of small actors in them. Renewable energy auctions are a renewable energy support method, which is in use in an increasing number of countries in the world. These auctions set the remuneration level offered for renewable energy producers competitively, that is only the producers winning the auctions receive the support. The competitiveness requires the producers to develop the technologies in order to reduce costs and therefore increase the possibilities to be successful in the auctions. The advantage of this support method is its feature of driving down the costs caused by renewable subsidies to the society. Because of the competitive characteristics of the renewable energy auctions, small actors often have disadvantages in this support method as they are not able to offer renewable projects as cheaply as large actors in many cases. Therefore, if this issue is not considered when implementing the auctions, small actors might disappear from the renewable energy markets. This thesis analyses renewable energy auctions in five countries, namely Germany, Denmark, France, the Netherlands and Brazil, in order to find the best practices to enable small actor participation in renewable energy auctions. Also a short overview on other sectors’ auctions and small actors is conducted. The most important identified factors enhancing small actor participation in the auctions are auction design simplicity, technology choice (solar photovoltaic is the most suitable technology), low financial requirements and risks, low work load prior to the auctions and price-only evaluation. Other sectors’ auctions show that also some exception rules for small actors are possible when carefully designed.

Energiantuotantosektori on yksi suurimmista ilmaston saastuttajista ja siksi ratkaisevassa asemassa päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Uusiutuvan energian tuotantoa tarvitaan yhä enemmän korvaamaan fossiilisilla energianlähteillä toimivia voimalaitoksia. Uusiutuva energia on kuitenkin yhä edelleen usein kalliimpaa kuin uusiutumaton energia ja sen takia tarvitsee rahallista tukea, jotta uusiutuvan energian lisäystavoitteet saavutetaan ja energiasektori muuttuu ympäristöystävällisemmäksi. Tämä diplomityö tarkastelee uusiutuvan energian huutokauppoja ja pienten toimijoiden roolia. Uusiutuvan energian huutokauppa on uusiutuvan energian tukimuoto, jota käytetään yhä useammassa maassa. Huutokauppa asettaa uusiutuvalle energialle tarjotun tuen määrän kilpailun avulla, eli vain tuottajat, jotka voittavat huutokaupan, saavat tuen. Tämä vaatii tuottajia kehittämään teknologiaa saavuttaakseen matalammat kustannukset ja näin paremmat voittomahdollisuudet huutokaupassa. Tämän tukimuodon etu on sen kyky ajaa uusiutuvasta energiasta yhteiskunnalle aiheutuvia tukikustannuksia alas. Huutokaupan kilpailuhenkisyys saattaa kuitenkin usein pienet toimijat huonompaan asemaan, koska ne eivät pysty tarjoamaan yhtä edullisia projekteja kuin suuret toimijat. Jos tätä ei oteta huomioon huutokauppaa suunnitellessa, saattavat pienet toimijat kadota uusiutuvan energian markkinoilta. Tämä diplomityö analysoi uusiutuvan energian huutokauppoja viidessä maassa, Saksassa, Tanskassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Brasiliassa, jotta parhaat tavat pienten toimijoiden kannustamiseen huutokauppoihin osallistumisessa voitaisiin tunnistaa. Lisäksi lyhyt katsaus muiden sektoreiden huutokauppoihin ja pieniin toimijoihin tuo lisää näkökulmaa aiheeseen. Tärkeimmät tunnistetut tekijät, jotka auttavat pieniä toimijoita huutokauppaan osallistumisessa, ovat huutokaupan sääntöjen yksinkertaisuus, aurinkokennot teknologiana, pienet taloudelliset vaatimukset ja riskit, pieni työpanos ennen huutokauppaa ja tarjouksen hinta ainoana arvostelukriteerinä. Muiden sektoreiden tarkastelu paljastaa, että joissain tapauksissa myös poikkeussääntöjen luominen pienille toimijoille on kannattavaa, kun ne suunnitellaan huolella.
Description
Supervisor
Syri, Sanna
Thesis advisor
Welisch, Marijke
Keywords
renewable energy support, feed-in tariff, competitive tariff setting, actor diversity, cost efficiency, auction design
Citation