Yrittäjyys taiteilijan työvälineenä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Närekangas
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
New Media Design and Production
Language
fi
Pages
59
Series
Abstract
Mediataiteen kehitys on ollut suotuisaa Suomessa jo jonkin aikaa, mm. uudet, halvemmat teknologiat ovat tuoneet alalle lisää tekijöitä. Mediataiteen tunnettavuus ja näkyvyys ovat kasvaneet. Tästä huolimatta mediataide on marginaalissa suomalaisella taidekentällä. Alan tuotantokulttuuri ei ole kehittynyt toivotunlaisesti. Mediataiteilijat ovat lähes poikkeuksetta pakotettuja tuottamaan teoksensa itse ja toimivat usein alimitoitetuin resurssein. Mediataidetta tuottavia tuotantoyhtiöitä arvioidaan olevan Suomessa n. 30-40. Suurin osa tekijöistä toimii vapaina taiteilijoina. Tietoa näistä yrityksistä on aiemmin kerätty jonkin verran, ei kuitenkaan kattavasti. Tämän tutkielman tavoite on tehdä selvitys alalla toimivista yrityksistä, tutkia miten yrittäjät selviävät nykyisessä tuotantokulttuurissa, joka ei juurikaan tarjoa näille edellytyksiä kehittyä ja vahvistaa toimintaansa. Tutkimusmenetelminä käytän yrittäjille suunnattua verkkokyselyä, jonka kohderyhmän olen rajannut taiteilija-yrittäjiin, jotka ovat saaneet yrityksille suunnattua tuotantotukea Audiovisuaalisen alan edistämiskeskus AVEKista tammikuun 2015 ja heinäkuun 2018 välisenä aikana. Verkkokyselyn tuloksia syvennän asiantuntijahaastatteluille, joiden kautta tuon esille tekijöiden oman äänen selvemmin. Käytän työssä myös kirjallista lähdeaineistoa mm. yrittäjyystutkimuksesta ja Luovasta taloudesta. Tutkielmani nostaa esille mediataiteilijoiden yrittäjyyteen liittyviä keskeisiä tekijöitä, joilla on selvä vaikutus alan tuotantokulttuuriin.
Description
Supervisor
Reunanen, Markku
Thesis advisor
Kosonen, Krista
Niinimäki, Matti
Keywords
mediataide, yrittäjyys, luova talous, taidetuotanto, taideyrittäjyys, mediataideyrittäjyys
Other note
Citation